Vår idrettspresident Zaineb Al-Samarai ønsker god jul og godt nytt år til norsk idrett.
Vår idrettspresident Zaineb Al-Samarai ønsker god jul og godt nytt år til norsk idrett.

Julehilsen fra idrettspresident Zaineb Al-Samarai

Kjære alle sammen. Vi nærmer oss jul og jeg vil på vegne av idrettsstyret takke alle i hele idrettsfamilien for et begivenhetsrikt idrettsår i 2023. Når det nærmer seg slutten av et år, er det naturlig å oppsummere og se litt tilbake på hva som har skjedd - og det er jammen ikke lite. Men vi har også store oppgaver som står foran oss.

For dette idrettsstyret startet året på Idrettstinget i Bergen i juni. Så la meg aller først igjen få takke Berit og det forrige idrettsstyret for den store innsatsen og alt arbeidet som ble nedlagt frem til juni. Det ble lagt et godt grunnlag som vi har kunnet arbeide videre på.

Aller først må jeg få takke for det første halve året vi har hatt sammen og for gode møter med utrolig mange flotte folk i organisasjonen. Men også for alt vi har fått til sammen i løpet av relativt kort tid.

Vi har etablert et utrolig positivt og godt samarbeid både internt i idrettsstyret, og mellom oss på kryss og tvers av NIF sentralt, kretsene og særforbundene. Fra vår side har vi prioritert å være mye ute og møte så mange i organisasjonen som mulig, og vi opplever at det er en veldig god og konstruktiv stemning i hele organisasjonen. Det er helt avgjørende for at vi sammen skal kunne løse de oppgavene vi har fått fra Idrettstinget. 

Vi gleder oss over hvordan det nye idrettsstyret har blitt tatt imot av idrettslag, idrettskretser og særforbund. Våre møter med dere er meningsfylte og vi er helt sikre på at veien fremover vil forbli samlet, mer kraftfull og tydelig for idretten.

Dyrtid
2023 har stått i dyrtidens tegn, og dette har vært den aller viktigste saken vi har arbeidet med i idretten i år. Inflasjon, økte kostnader og høye renter treffer ikke bare økonomien til familiene og våre medlemmer i alle aldre. Men det er også blitt dyrere å drifte idretten og lagene, gjennom prisstigning og renteøkninger. Dermed treffes idretten av en dobbelteffekt. Både idretten selv, og de som har glede av oss, har fått dårligere råd. I tillegg har også næringslivet sine utfordringer, noe som legger press på deres muligheter til å bidra økonomisk.

Vi vet at alle lag og særforbund har dette høyt på agendaen, og gjør alt de kan for å holde prisene så lave som mulig. Men i en allerede anstrengt økonomisk situasjon, er det begrenset hva man kan gjøre.

Vi har derfor brukt mye tid på å fortelle hvor viktig idretten er for lokalsamfunnene, og hvilken klok og fornuftig investering det er å sørge for at alle kan inkluderes i idretten. Vi kan ikke i Norge være bekjent av at noen ekskluderes fra å kunne være med i vårt fantastiske fellesskap, fordi økonomi er en barriere for deltakelse. Vi vet at det sosiale fellesskapet i idretten er meningsfylt. Det å kunne delta i idrett med sine nærmeste kamerater og med voksne som bryr seg, er en viktig del av det å vokse opp.

Vi lever i ett av verdens aller beste land. Det er fint å vokse opp i Norge. Da blir det ekstra ille å vokse opp og føle at det ikke gjelder en selv, på grunn av familiens økonomi. Når økonomi blir en barriere for deltakelse i idrett og andre fritidsaktiviteter, svikter vi som fellesskap – da svikter vi som samfunn.

Politikk gir resultater
Vi har brukt mye tid på å møte politikere på ulike nivåer for å forklare denne situasjonen. Fra statsminister og statsråder, til stortingsrepresentanter, fylkesrepresentanter og ordførerkandidater.

Gjennom mange viktige møter under Arendalsuka, og møter med beslutningstakere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå gjennom høsten, er idrettens felles stemme blitt enda tydeligere. Vi vet at vi har satt viktige saker på dagsordenen, både i forbindelse med valget i september og i forbindelse med statsbudsjettbehandlingen. Det har gjort at mange kommuner og fylkeskommuner har tatt idrettens – og særlig idrettskretsenes – politikk inn i sine styringsdokumenter. Det skal vi være stolte av – og bygge videre på.

Og arbeidet har også gitt resultater på nasjonalt nivå. Vi skal være stolte over full momskompensasjon for tredje året på rad. Og regjeringen måtte denne høsten grave ekstra dypt i statskassen i forbindelse med nysalderingen for å innfri sine løfter fra Hurdalserklæringen. Fortsatt gjenstår å gjøre ordningen regelstyrt, men erkjennelsen som ligger i at vi får full kompensasjon for våre momskostnader bygger et stadig sterkere fundament, og vil være en viktig forutsetning for at regelstyringen kommer.

Under budsjettforhandlingene ble det plusset på 50 millioner kroner til inkludering av barn og unge i 2024 og 20 millioner ekstra i aktivitetshjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser. For bare to uker siden ble det varslet 100 millioner kroner over statsbudsjettet i 2023 til styrking av idrettslagenes arbeid med å sørge for at ingen barn skal falle utenfor.

Vi fikk også en økning på 60 millioner kroner i årets spillemiddeltildeling. Totalt utgjør tildelingen 870 millioner kroner. Det kompenserer for lønns- og prisvekst, og gir samtidig rom til særskilte satsninger.

Vi er langt fra i mål med disse vedtakene. Mange idrettslag og særforbund har fortsatt en svært utfordrende økonomisk situasjon. Vi har for få idrettsanlegg. Personer med nedsatt funksjonsevner er ikke godt nok inkludert i idretten og i samfunnet for øvrig. Listen over utfordringer er lang. Men disse gjennomslagene er et tegn på at politikerne begynner å høre på oss. Det er vår alles fortjeneste og et resultat av den gode jobben alle dere i norsk idrett gjør hver eneste dag. Å jobbe sammen over tid nytter. Det må vi huske på og la oss inspirere av, også når ikke alt går vår vei.

Når vi nå går inn i 2024 så ta med dere disse seirene og bruk de som inspirasjon og motivasjon for videre innsats. For selv om vi har oppnådd mye i 2023, er vi ikke i mål. Idrettsglede for alle blir utfordret på flere måter.

Internasjonalt arbeid
Vi har siden dag én tatt et tydelig standpunkt i vårt internasjonale arbeid. Vår solidaritet er uomtvistelig med det ukrainske folk og med den ukrainske idretten, som blir frarøvet muligheten til å forberede seg, og delta i OL. IOCs vedtak om at russiske utøver kan få delta i OL viser at vårt verdisyn er i mindretall på den internasjonale arenaen. Uten at det har, eller vil stoppe oss fra å si hva vi mener. Vi kan være stolte over at vi har stått så samlet og støtt i denne saken, og ikke minst over alle særforbundene som løfter vårt standpunkt på sine internasjonale arenaer. Det skal vi fortsette med.  

Høydepunkter

Det har vært et privilegium å få muligheten til å dele idrettsglede med utøvere, støtteapparat, ansatte, tillitsvalgte og andre frivillige på mange flotte og minnerike idrettsarrangementer det siste halvåret. Det er vanskelig å trekke frem ett bestemt høydepunkt – det har vært mange! Men møtet med troppen under Special Olympics World Summer Games i Berlin vil uansett bli stående som et levende eksempel på vår flotte visjon – idrettsglede for alle!

Da gjenstår det kun å takke alle sammen – i kretser, lag, idrettsråd og forbund, og både utøvere, tillitsvalgte, medlemmer og ansatte for den enormt viktige jobben dere alle har lagt ned i 2023. Vi i idrettsstyret håper dere alle får brukt julen til å lade batteriene godt. Sånn at alle er klare til å fortsette den viktige jobben nettopp dere gjør, og vi skal gjøre sammen, også i 2024.

Da er jeg sikker på at vi skal få flere seiere, både på idrettsbanen og på andre arenaer. Og så gleder vi oss ikke minst til OL og Paralympics i Paris.

God jul og godt nytt år,

Med vennlig idrettshilsen,

Zaineb Al-Samarai