Norges idrettsforbund klargjør retningslinjer og forutsetninger for strømming av breddeidretten. Foto: Erik Ruud
Norges idrettsforbund klargjør retningslinjer og forutsetninger for strømming av breddeidretten. Foto: Erik Ruud

Informasjon fra Idrettsforbundet om strømming av breddeidretten

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet og debatt rundt strømming av breddeidretten. Norges idrettsforbund ønsker med dette å tydeliggjøre retningslinjer og forutsetninger som må være til stede for strømming av breddeidretten.

Alle anleggseiere står naturligvis fritt til å beslutte om de vil tillate strømming av idrettsaktivitet i egne anlegg. Norges idrettsforbund vil oppfordre anleggseiere til å hensynta og følge NIFs retningslinjer for strømming i breddeidretten og eventuelt ta kontakt med NIF for aktuelle spørsmål i denne sammenheng.

Norges idrettsforbund sin rolle
NIFs oppgave og rolle er å bidra til å få strømming av breddeidretten inn i kontrollerte former. Dette omfatter strømming av både lagidretter og individuelle idretter.

Norges idrettsforbund kan inngå integrasjonsavtaler med aktuelle strømmeleverandører som respekterer idrettens retningslinjer for strømming, og som samtidig oppfyller de krav som følger av personopplysningsloven. Det er viktig å presisere at Norges idrettsforbund ikke har kommersielle avtaler med strømmeleverandører for strømming av idrettsaktivitet. Slike avtaler kan imidlertid inngås mellom særforbund og aktuelle strømmeleverandører som følge av særforbundenes eksklusive medierettigheter til sine idretter.

De siste årene har omfanget av strømming av breddeidretten økt betydelig, både fra medieaktører og fra andre strømmeleverandører. Markedet har vært lite regulert, og strømmingen har i enkelte tilfeller blitt gjennomført mot svært unge utøvere helt ned i 8-årsalderen.

Idrettsstyret fattet derfor følgende vedtak om strømming i breddeidretten i juni 2022:

Idrettsstyret ser med bekymring på at barn og unge i idretten i stadig større grad eksponeres for ukontrollert strømming. Idrettsstyret ser derfor behov for et tydelig og restriktivt rammeverk rundt dette.

  1. Overordnede retningslinjer for strømming av idrettsaktivitet vedtas i henhold til forslaget, og med forbud mot strømming for aldersklasser under 15 år.​
  2. Idrettsstyret ber generalsekretæren sikre at anbefalingene fra Etisk råd av 18.06.2022 ivaretas i det videre arbeidet med utviklingen av detaljerte retningslinjer og implementering av disse.​
  3. Idrettsstyret vil følge utviklingen på området nøye, og ber generalsekretæren legge frem en ny sak for styret primo 2023, hvor erfaringer og behov for ev. endringer i retningslinjene presenteres.

Sett i lys av den senere tids betydelige engasjement, oppmerksomhet og offentlig debatt knyttet til strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser, ber idrettsstyret om at det utvises varsomhet ved strømming av breddeidretten av utøvere under 18 år. Det vises her til at de seks særforbundene som har avtaler med TV2 og MyGame, har besluttet en midlertidig stans av strømming av breddeidrettsutøvere i denne aldersgruppen inntil idretten har fått gjennomført en grundig evaluering av dette sakskomplekset.

Evalueringen har kommet godt i gang og er en direkte oppfølging av idrettsstyrets vedtak i juni 2022.  Evalueringen gjennomføres i tett samarbeid med eksterne fagmiljøer, eksempelvis Norges idrettshøgskole, særforbundene og idrettskretsene. Evalueringen inkluderer barns beste-vurderinger etter beste praksis og en solid medvirkningsprosess med ungdom. Evalueringsprosessen som er igangsatt vil bli gjennomført i løpet av våren og vil danne grunnlaget for en ny behandling av saken i idrettsstyret med påfølgende mulige justeringer av dagens retningslinjer.

Behandlingsgrunnlaget for strømming av breddeidrett
I den offentlige debatten har det vært stor interesse knyttet til behandlingsgrunnlaget for strømming av breddeidretten.

Med referanse til personopplysningsloven er det kun to av alternativene som er aktuelle for strømming. Dette er enten samtykke jf. bokstav a) eller berettiget interesse jf. bokstav f)*. 

Samtykke vil kun være et gyldig behandlingsgrunnlag dersom det er frivillig, informert, utvetydig, er avgitt aktivt, og dersom den som samtykker har rettslig handleevne (i dette tilfellet har vi lagt til grunn at det inntrer ved fylte 15 år).

Når det gjelder strømming av lagidretter innen breddeidretten, vil det være problematisk å si at samtykket er avgitt frivillig. Dette skyldes at den enkelte vil kunne bli utsatt for et press fra andre, ettersom en persons manglende samtykke vil hindre strømming av aktiviteter der personen deltar. Dette øker risikoen for press fra andre utøvere, nærstående, trenere/lagledere og idrettslagene. Dette er ikke i like stor grad tilfelle i individuelle idretter der en kan respektere den enkeltes rettigheter, uten tilsvarende negative konsekvenser for andre.

NIF har fått gjennomført flere juridiske vurderinger av behandlingsgrunnlaget ved bruk av intern og ekstern kompetanse. I tillegg er det avholdt to veiledningsmøter med Datatilsynet knyttet til behandlingsgrunnlaget og nødvendige rammer rundt strømming. Samtlige har så langt vært tydelig på at samtykke ikke er et egnet, og derfor heller ikke et gyldig behandlingsgrunnlag, nettopp på grunn av kravet til frivillighet. NIF forholder seg til disse tydelige tilbakemeldingene og legger derfor ikke opp til at samtykke skal være behandlingsgrunnlaget for strømming av lagidretter.

NIF har i stedet basert seg på at berettiget interesse vil kunne være et gyldig grunnlag for å strømme fra breddeidretten. Dette forutsetter imidlertid en rekke tiltak for å begrense ulempene for de berørte, herunder blant annet krav til god informasjon til berørte om strømming og informasjon om muligheten til å protestere gjennom bruk av den anonymiserte reservasjonsretten som er etablert via Min idrett.

NIF forventer at alle som blir eksponert for strømming, skal være kjent med dette i forkant.

Behandlingsgrunnlaget «berettiget interesse» stiller særskilte krav til informasjonsplikten
Alle som står som arrangør av arrangementer med strømming, det være seg særforbund eller idrettslag, må sørge for at det på forhånd er gitt god informasjon om at arrangementet er planlagt strømmet til foresatte, utøvere, lag/teamledere og trenere, og at dette også gir opplysning om retten til å protestere gjennom anonymisert reservasjon i lagidretter og krav om samtykke i individuelle idretter.  

Det er viktig at ansvarlig arrangør har fokus på at aktiviteten kan inkludere personer med beskyttelsesbehov, og at disse bevisstgjør personer rundt aktiviteten på viktigheten av å ikke utsette utøvere eller foresatte for press mot å ikke reservere seg eller for å avgi samtykke.

NIFs overordnede retningslinjer for strømming
Alle organisasjonsledd i norsk idrett skal følge NIFs overordnede retningslinjer. Dette gjelder også i den grad man tildeler medieaktører muligheten til å distribuere strømming av et idrettsarrangement. Norges idrettsforbund ønsker i denne sammenheng å påminne om følgende retningslinjer:

  • Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år eller dersom det deltar utøvere under 13 år.
  • Filmingen skal ha fokus på aktivitet – ikke på enkeltutøvere.
  • Det stilles krav til god informasjon, bruk av felles reservasjons- (lagidretter) og samtykkeløsning (individuelle idretter) med automatisk stopp dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar.
  • Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og andre åpne kanaler.

NIF har etablert støtte for håndtering av rettigheter via Min idrett og tilbyr integrasjon mot løsningen.

Til slutt vil Norges idrettsforbund gjengi idrettsstyrets oppfølgende vedtak i saken som ble fattet i idrettsstyremøte nr. 19 (2021-2023) 18.-19. januar 2023, og gjengitt til idrettsorganisasjonen og pressen under Åpen time 20. januar.

  1. Idrettsstyret forventer at samtlige særforbund forholder seg til strømming i ungdomsidretten på en ansvarlig måte og i henhold til idrettsstyrets vedtak i sak 122 (2021-2023), 22. juni 2022.
  2. Idrettsstyret uttrykte sin støtte til de seks særforbundene som har avtale med MyGame og som har besluttet en midlertidig stans av strømming av utøvere under 18 år i breddeidretten inntil endelige avklaringer foreligger.
  3. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens fremlagte prosess for gjennomføringen av evalueringen/erfaringsgjennomgangen av strømming i ungdomsidretten. Det er viktig at særforbundene og idrettskretsene involveres i dette arbeidet.

For mer informasjon om personvern og strømming, se her

Spørsmål knyttet til filming/strømming kan rettes til filming@idrettsforbundet.no.

 

Med vennlig hilsen

Berit Kjøll (idrettspresident) 

Nils Einar Aas (generalsekretær NIF)

 

* Personvernforordningen (GDPR) - Artikkel 6, 1 a) og f).