2. visepresident Sondre Sande Gullord presenterte saken på Idrettstinget. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund
2. visepresident Sondre Sande Gullord presenterte saken på Idrettstinget. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund

Idrettstinget nedsetter utvalg for å vurdere ytterligere styrking av styresettet i NIF

Idrettstinget vedtok at idrettsstyret i kommende tingperiode skal nedsette et utvalg med mandat til å vurdere, evaluere og gi anbefalinger til endringer i premissfaktorer som ytterligere kan forbedre godt styresett i NIF.

Flere endringer for godt styresett i NIF ble allerede vedtatt på Idrettstinget i 2019 og 2021. Det ble blant annet vedtatt alternerende valgperioder i NIF og begrensninger for andre roller og representasjonsoppdrag ved verv i valgkomiteen i NIF. Tiltakene bidrar til å styrke kontinuiteten i Idrettsstyret og valgkomiteen i NIF.

Godt styresett er et kontinuerlig arbeid og Idrettsstyret ser behovet for et helhetlig utvalgsarbeid for å vurdere konkrete forbedringer. Basert på utvalgets arbeid skal Idrettsstyret komme tilbake til Idrettstinget i 2025 med forslag til endringer.

– Det har kommet inn flere forslag til Idrettstinget 2023 som vedrører premissfaktorer for godt styresett i NIF.  Idrettsstyret ser behov for en helhetlig vurdering og evaluering av disse og andre elementer som er nevnt i forslaget fra idrettsstyret, sier 2. visepresident Sondre Sande Gullord som presenterte saken for idrettsstyret på Idrettstinget og legger til:

– Gjennom dette utvalgsarbeidet vil Idrettstinget i 2025 ha et godt og solid grunnlag for vedtak for en helhetlig styrking av styresettet i NIF.

Forhold utvalget skal evaluere og vurdere inkluderer, men er ikke avgrenset til, følgende:

  • Idrettsstyrets størrelse
  • Begrensninger for antall valgperioder for Idrettsstyret
  • Alternerende valgordning til Idrettsstyret og frekvens for valg
  • Alternerende valgordning til valgkomiteen i NIF og frekvens for valg
  • Prosess og mandat for å innstille til Idrettstinget på valg av valgkomiteen i NIF
  • Begrensninger for andre roller og representasjonsoppdrag ved verv i valgkomiteen i NIF
  • Kvoter og valgbarhet for unge representanter i Idrettsstyret, valgkomiteen i NIF og andre organisasjonsledd.

–  I dag er det idrettsstyret som innstiller til Idrettstinget på valg av valgkomiteen i NIF, etter innhenting av forslag på kandidater fra særforbund og idrettskretser. Idrettsstyret er opptatt av å sikre tilstrekkelig avstand mellom Idrettsstyret og valgkomiteen i NIF, og ønsker derfor å få vurdert alternativer til dagens ordning, avslutter Gullord.

Utvalgets sammensetning

Utvalget skal, som et minimum, bestå av tillitsvalgte fra særforbund og idrettskretser og ett eller flere tidligere medlemmer av Idrettsstyret og valgkomiteen i NIF, og ledes av en av disse. Idrettsstyremedlemmer og valgkomitemedlemmer i neste tingperiode bør ikke inngå i utvalget.

Utvalget kan, om ønskelig, også bestå av personer utenfor idretten med særlig kompetanse på feltet, for eksempel fra akademia.