En stolt og rørt Kari Fasting mottar Den Kongelige Norske St. Olavs orden Ridder 1. klasse. FOTO:\Gjermund Erikstein Midtbø
En stolt og rørt Kari Fasting mottar Den Kongelige Norske St. Olavs orden Ridder 1. klasse. FOTO:\Gjermund Erikstein Midtbø

En pioner for kvinners mulighet til å delta i trygge idrettsmiljø over hele verden

Kolleger, venner og familie, representanter fra Kongehuset, NIF og andre idrettsorganisasjoner var samlet på NIH for å hylle professor emerita Kari Fasting og overvære overrekkelsen av St. Olavs Orden.

Kansellisjef ved det kongelige hoff Mette Tverli stilte på oppdrag fra Hans Majestet Kongen. St. Olavs Orden er den høyeste rangerte norske dekorasjon man kan motta for sivil virksomhet. Ordenen har en lang tradisjon som handler om samfunnets takknemlighet og anerkjennelse overfor personer som har hatt stor betydning innenfor ulike felt.

Kari Fasting mottar utnevnelsen for sin lange innsats mot seksuell trakassering og overgrep og for likestilling og likeverd i idretten. Hennes innsats som pioner, inspirator og drivkraft har vært banebrytende for å gi kvinner over hele verden en mulighet til å delta i et trygt idrettsmiljø.

Kari Fastings innsats startet i idretten blant annet med jenters deltakelse i Holmenkollstafetten på 1970-tallet. I dag er Kari en internasjonal ekspert på likestilling i idretten. Hun har publisert over 300 publikasjoner på området, mottatt en rekke internasjonale priser og utmerkelser og har inspirert og veiledet en rekke studenter. Hun har fremmet muligheter for kvinner i idretten som mentor, forsker, kursholder og talsperson, bidratt til å endre oppfatninger, politikk og normer i retning av en trygg og etisk idrett i Norge. Hennes engasjement og innsats er i høy grad internasjonal da hun i en rekke år har hatt tunge verv og delt av sin ekspertise og drevet fram kunnskapsutvikling for en bedre idrettsverden. Kari Fastings livsverk har satt varige spor.

Kari Fasting takket for den ærefulle utmerkelsen. Hun er stolt over anerkjennelsen av sitt langsiktige arbeid for en mer likestilt og likeverdig idrett og nødvendigheten av forskningsbasert kunnskap på området. Æren deler hun med alle som har bidratt med praksis, teori og politikk for at idretten skal være en arena fri for diskriminering og trakassering. Hun benyttet anledningen til å takke sine NIH-kolleger på tvers av fag og administrasjon og en særlig takk til de doktorgradsstudentene hun har veiledet.

Mye har skjedd innen kvinneidrett de siste 50 årene. Kari fortalte at hun alltid har vært fotballinteressert, men uten mulighet til å spille selv da hun var ung. I dag er fotball den største kvinneidretten i Norge. Jobben med å få flere kvinnelige dommere, trenere og ledere er imidlertid ikke i mål.

Internasjonale studier viser at 40 – 85 prosent av kvinner i idretten har opplevd en eller flere typer krenkelser. Strategier og varslingssystemer vil fortsatt være viktig for få en trygg idrett for alle.

Diane Puffman fra Women Sport International (WSI) trakk i sin tale fram Kari Fasting og hennes rolle for etableringen av WSI i 1994. Kari samarbeidsevne og -vilje ble trukket fram som spesielt betydningsfullt for mye som er oppnådd innen dette området. Hennes innflytelse har hatt betydning for å ivareta kvinners rettigheter også utover idretten.

Karis personlige mot til å gå løs på store utfordringer har ikke vært uten omkostninger. Hun har vært en pioner som har gjort verden til et bedre sted for mange av oss.

Guro Johnsen, komitémedlem WSI, hedret Kari for hva hun har betydd for alle kvinnene i Women Sport International. Hun har gått opp mange spor alene, turt å gjøre seg upopulær og utfordret status quo. Hennes bidrag har betydd mye for mange kvinner rundt i verden og hun har også hjulpet andre å finne sin egen stemme. Kari deler raust av sin kunnskap og sine nettverk, hun er tilgjengelig og interessert, gir gode råd og støtter. 

- Når jeg blir 80 år vil jeg bli sånn som deg! Ikke bare jobber du fortsatt og får til mye, men du kaster deg også ned de svarte løypene i slalåmbakken.

Saken fortsetter under bildet. 
kari-fasting-1920.jpg
Fra venstre: Guro Johansen, Mette Tverli, Kari Fasting, Lars Tore Ronglan, Zaineb Al-Samarai og Diane Huffman. Foto: Gjermund Erikstein Midtbø

Lars Tore Ronglan, NIHs rektor, framhevet i sin tale først og fremst Karis bidrag som ansatt ved NIH.

- Du har vært en faglig kraft her i så å si hele NIHs levetid.

Kari ble ansatt ved NIH 1973 som høgskolelektor i fagmetodikk. I 1977 ble hun førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelige fag, professor i idrettslige fag (1987) som Nordens første kvinnelige idrettsprofessor, NIHs første rektor (1989-93) og professor emerita (2013 til dags dato).

Rektor rakk fram Karis innflytelse som første rektor for å posisjonere høgskolen som vitenskapelig høyskole og  spesialuniversitet innen vårt fagområde.

Per i dag er det uteksaminert 233 kandidater med en doktorgrad fra NIH. Av disse er det 121 menn og 112 kvinner - en ganske jevn fordeling. Av uteksaminerte studenter samlet sett på årsstudier, bachelorprogram og masterprogram er i dag omtrent halvparten kvinner og halvparten menn. Denne jevne kjønnsfordelingen har vi hatt gjennom mange år nå. Det skjer i dag uten noen form for kjønnskvotering, men det bevisste likestillingsarbeidet Kari i sin tid sto i bresjen for, har beredt grunnen for dagens situasjon.

Med det resultatet at vi utdanner mange kvinner, og mange menn, med solid idrettsfaglig kompetanse til skoleverket, idrettsorganisasjonene, friluftslivsfeltet og forebyggende helsearbeid.

Av mange og viktige bidrag til kunnskapsutviklingen og forskningen, trakk rektor fram Karis rolle som veileder og inspirator. Hun har blant annet veiledet stipendiater innen tema som organisert idrett, eliteidrett, selvorganisert aktivitet, friluftsliv, fengsler, politiet, Forsvaret, landsbygda – og den urbane byen. Tema som maskulinitet, feminitet, kjønnsroller, maktforhold, seksuelle legninger, identitet, kultur, integrering og utestenging gjenspeiler Karis brede forskningsinteresse, og gir et glimt inn i det kunnskapsgrunnlaget hun har bidratt til fremskaffe - nettopp for å berede grunnen for mer likestilling, likeverd og reell inkludering av mangfold.

Zaineb Al-Samarei, president i Norges idrettsforbund, gratulerte Kari Fasting på vegne av idrettsstyret og hele norsk idrett.

- Det er en viktig kamp for å sikre at alle kan delta i idretten, også sårbare grupper. Du er en uredd kjemper for likestilling verden over.

Karis arbeid for likestilling i idretten har betydd mye og betyr mye for idrettsbevegelsen nasjonalt og internasjonalt. Kampen for likestilling og kvinners rettigheter har pågått i tiår. Utviklingen har ikke kommet av seg selv, mener drevet fram av slike som Kari. Jeg og kvinner med meg står på dine skuldre.

I NIF har Kari vært en viktig bidragsyter med å utvikle retningslinjer mot overgrep og trakassering i idretten og gjennomført flere ulike studier som har brakt idretten framover. Hun har også spilt en internasjonal rolle i IOC med bekjempelse av idrettens mørke sider.

NIH er NIFs viktigste samarbeidspartner innen akademia. NIH har hatt og har en stor betydning for utviklingen av norsk idrett og idrettsledere. NIH er en viktig del av vår idrettsmodell. Uten støttespillere som NIH ville ikke norsk idrett hatt den posisjonen vi har i dag. NIH sørger for at unge nyutdannede mennesker kommer inn i idretten som ledere, trenere og utøvere med viktig kunnskap og gode holdninger.

NIFs ambisjon om å være verdens meste idrettsnasjon betinger også at vi har verdens beste idrettsorganisasjon. Da må kvinner og menn ha like muligheter og det må være et trygt sted å være.

- På vegne av norsk idrett – vi er stolte av deg! Du er så kul Kari – en levende legende.