Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Uttalelse fra Norges idrettsforbund vedrørende utestengelse av russisk og hviterussisk idrett

Norges idrettsforbund mottar flere henvendelser vedrørende utestengelse av russisk og hviterussisk idrett. Disse er blant annet relatert til Norway Cup sin beslutning om å stanse påmeldingen fra russiske og hviterussiske lag i lys av den krevende sikkerhetssituasjonen i Europa.

Norges idrettsforbunds vedtak, datert 26. februar, oppfordrer til utestengelse av russiske og hviterussiske idrettsutøvere fra internasjonale idrettsarrangementer.

Vedtaket var prinsipielt viktig, overordnet og spesielt aktuelt fordi flere norske særforbund stod ovenfor krevende utfordringer i forhold til nært forestående internasjonale konkurranser i Norge.

Den krevende situasjonen i Ukraina gjør at vedtaket står seg godt. Samtidig er det nå en pågående prosess i norsk idrett for å sikre at vedtaket oppfylles uten at dette bidrar til utilsiktede negative konsekvenser. Norsk idrett er spesielt opptatt av at vi innenfor rammen av det prinsipielle skal kunne utvise den fleksibilitet som kreves for blant annet å ivareta barn og unges rettigheter.

Norges idrettsforbund er glad for den konstruktive dialogen vi har med idrettens ulike organisasjonsledd som sikrer en tydelig og engasjert idrettsbevegelse i en utrolig krevende situasjon for alle.

Vi mener at idrettsdeltakelse for barn fra krigsområder og som omfattes av vedtaket fortjener en grundig og god diskusjon både internt i idretten og med aktører utenfor idretten i tiden som kommer. Dette er også i tråd med Idrettsstyrets vedtak hvor det fremkommer at Norges idrettsforbund vil følge utviklingen i Ukraina tett.

Norges idrettsforbund vil fremover legge til rette for en god prosess og dialog med berørte aktører både i og utenfor idretten.

NIF ønsker derfor nå å invitere til:

  1. Dialog med relevante særforbund og aktuelle arrangører av internasjonale bredde- og ungdomsarrangementer for å avstemme aktuelle synspunkter fra norsk idrett i dette spørsmålet.
  2. Dialog med aktuelle organisasjoner som har et engasjement i saken for å få belyst deres ståsted, og hvor idretten kan redegjøre for kompleksiteten og aktuelle dilemmaer som norsk idrett står ovenfor i disse spørsmålene.
  3. Dialog med Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet hvor også berørte særforbund vil delta.

På bakgrunn av denne prosessen vil NIFs administrasjon legge til rette for en grundig behandling av denne saken i idrettsstyret.

Norges idrettsforbund ønsker ellers å presisere viktigheten av å ivareta og inkludere russiske og hviterussiske statsborgere, bosatt i Norge i norsk idrett.

Norges idrettsforbund oppfordrer alle landets idrettslag til å ta godt vare på disse utøverne som er satt i en svært vanskelig situasjon som følge av det russiske regimets aggressive handlinger i Ukraina. Her har alle et særlig ansvar for å sikre at disse menneskene blir inkludert, respektert og gis mulighet til å ta aktivt del i det norske idrettsfellesskapet. Det gjelder også russiske og hviterussiske borgere som innehar frivillige verv i idretten.