Illustrasjonsbilde av håndballspillere
Strømsituasjonen for mange norske idrettslag er dyster lesning i ny rapport utført av Norges idrettsforbund. Foto: Eirik Førde

Strømkrisen: Tett på 30 prosent av landets idrettslag har problemer med å betale strømregningen

En ny undersøkelse utført av Norges idrettsforbund anslår at 2500 idrettslag har problemer med å betale strømregningene med dagens prisnivå.

- Hele 27 prosent av idrettslagene i Norge som har svart på undersøkelsen sier at de har problemer med å betale strømregningene. Dersom denne prosentandelen er representativ for alle idrettslagene i Norge vil dette utgjøre over 2500 idrettslag totalt. Det bekrefter at idretten står i en svært alvorlig situasjon i landet vårt, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Fredag 7. oktober sendte Idrettsforbundet ut en spørreundersøkelse til alle landets idrettslag for å kunne gi Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) et så presist bilde av strømsituasjonen som mulig i idrettslagene.

Så langt har Idrettsforbundet mottatt 919 svart på undersøkelsen som viser at de høye strømprisene har ført til en svært alvorlig og krevende situasjon for veldig mange idrettslag. 

- Tallene fra undersøkelsen er dessverre dyster lesning. Foruten at så mange melder om økonomiske problemer svarer 14,2 prosent av idrettslagene at de har bedt om betalingsutsettelser fra strømselskapene. Kun om lag halvparten av disse har fått innvilget søknad om utsettelse, sier Kjøll.

Aktiviteten rammes hardt
Videre viser undersøkelsen at 32,4 prosent av idrettslagene rapporterer at de økte utgiftene går utover aktiviteten og vil føre til økte medlems- og aktivitetsavgifter.  Hele 20,9 prosent av idrettslagene frykter at anlegg må stenges som følge av de økte strømutgiftene.

- Vi hører daglig om idrettslag som vurderer å redusere tilbudet til barn, unge og voksne. Vi må sørge for at en ytterligere forbedret strømstøtteordning bidrar til at idrettslagene kan opprettholde tilbudet sitt. Men med den prisveksten som er i Norge for øvrig, må jeg si at jeg er svært bekymret for utviklingen, sier Kjøll.

Store likviditetsutfordringer
- Hele 33,5 prosent av idrettslagene ønsker at ordningen legges om slik at det kan søkes om kompensasjon hver måned. Vi antar at dette er de lagene som har de største utgiftene, eller utfordringene, med å betale regningene. Dette bekrefter behovet for at det rasket mulig kommer på plass vår bekymring om at det er viktig at det finnes en god løsning for disse idrettslagene for å løse de akutte likviditetsutfordringene, sier idrettspresidenten.

Gass må inn i ordningen
Idrettsforbundet har lenge bedt om at gass inkluderes i frivillighetens strømstøtteordning. En liten prosentandel av idrettsanleggene benytter gass som energikilde. På kort sikt er det umulig å endre dette, og NIF mener at disse anleggene må få kompensasjon på samme måte som anlegg som benytter strøm.  Undersøkelsen viser at 6 prosent av respondentene har utgifter til gass, mens ytterligere 10,6 prosent oppgir at de har utgifter til andre energikilder enn strøm og gass.

- Vi vil igjen benytte anledningen til å fremheve at våre beregninger viser at jo høyere strømpriser vi får desto mer «taper» idretten relativt sett på ordningen sammenliknet med husholdningene. Årsaken er at momskompensasjonen beregnes svært ulikt for husholdninger og frivilligheten. Vi opplever at det har vært et ønske fra regjering og Storting om å likebehandle frivilligheten og husholdningene, men da må disse uheldige utslagene korrigeres og hensyntas, sier idrettspresidenten.

Undersøkelsen pågår fortsatt
Det er naturligvis grunn til å anta at utfordringene med høye strømpriser er størst for idrettslagene i de tre sørlige prisområdene for strøm. Idrettsforbundet tar sikte på å gå ut med mer detaljert informasjon tirsdag 18. oktober, da også med fylkesvise resultater.

- Vi oppfordrer idrettslag som ikke har svart på undersøkelsen om å gjøre dette. Det er avgjørende at så mange lag som mulig svarer på undersøkelsen slik at vi, politikerne og samfunnet får et fullstendig bilde av situasjonen, og slik at strømstøtteordningen blir så presis og god som den kan bli. Situasjonen er prekær! Vårt mål er å unngå å stenge idrettsanlegg og unngå å sette idrettslag i vanskelig situasjon. Til det beste for barn og unge i Norge, sier Kjøll avslutningsvis.