Illustrasjonsfoto: Erik Ruud
Illustrasjonsfoto: Erik Ruud

Nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten

Onsdag 22. juni trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av idrettsstyret.

NIF og flere andre samfunnsaktører ser med bekymring på at barn og unge i stadig større utstrekning eksponeres for filming og distribusjon av slikt innhold, langt ned i aldersgrupper.

Strømming av barne- og ungdomsidretten har blitt mer og mer vanlig, og flere av våre organisasjonsledd har inngått avtaler med eksterne aktører om strømming.

Det er viktig å sikre at strømmingen skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning, særlig personvernregelverket som stiller strenge krav til hvordan personvernet skal ivaretas, og som utløser en rekke rettigheter hos den enkelte. Særlig viktig er det å ivareta barn og unge med beskyttelsesbehov, og ellers bidra med tiltak som kan redusere risikoen for uheldige konsekvenser ved at barn og unge eksponeres i sårbare situasjoner.

Hvem gjelder retningslinjene for?
Retningslinjene er ment å gi et tydelig og restriktivt rammeverk for NIFs organisasjonsledd og medlemmer i tråd med gjeldende lovgivning, med det mål å få strømming av barne- og ungdomsidretten inn i mer kontrollerte former, og å redusere ulovlig filming og distribusjon.

Dersom organisasjonsledd inngår avtaler med eksterne aktører, må organisasjonsleddet sørge for at Retningslinjene blir fulgt og det bør i avtalene som inngås vises til Retningslinjene.

De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger:

  • Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller dersom det deltar utøvere under fylte 13 år. Det betyr at utøvere som er fylt 13 år og deltar i 15 års klassen, vil kunne bli strømmet. 
  • Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning, som også hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar.
  • Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere.
  • Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og andre åpne kanaler der en ikke har kontroll på hvem som ser filmen, videredistribusjon og sletting.

Veileder og ytterligere informasjonsmateriell skal ferdigstilles og bidra til bevisstgjøring og implementering av retningslinjene. Det vil videre etableres egne prosesser for barns beste vurdering og medvirkning, og det vil bli lagt en plan for distribusjon og oppfølging av dette mot idrettslag og særforbund.

Retningslinjene vil følges opp med en evaluering i løpet av våren 2023, der erfaringer som er ervervet og behov for eventuelle justeringer vil iverksettes.

Les retningslinjene her.

Her finner du svar på mange spørsmål rundt strømming av breddeidretten:

Retningslinjene trådte i kraft onsdag 22. juni som følge av idrettsstyrets vedtak.

Dersom den eksterne aktøren som organisasjonsleddet inngår avtale med er et mediehus/pressen, vil den aktuelle strømmingen det inngås avtale om kunne gjennomføres som følge av det såkalte journalistunntaket i personopplysningsloven § 3. Journalistunntaket kan imidlertid mest sannsynlig kun benyttes for de øverste nivåene på seniornivå og eventuelt nasjonale arrangement på juniornivå. Dette er i tråd med tydelige signaler gitt fra Datatilsynet.

Organisasjonsledd som inngår slike avtaler, må påse at mediene/pressen har gjort en forsvarlig vurdering av strømmingen som skal gjennomføres, og skriftlig bekrefter at den aktuelle strømmingen er lovlig iht. nasjonal lovgivning.

Strømming utløser en rekke krav til ivaretakelse av personvernet og rettigheter hos den enkelte, noe som blant annet innebærer aldersgrensen må respekteres og vilkårene for reservasjon og samtykke må være ivaretatt. Er man usikker, må man ta kontakt med Norges idrettsforbund for å søke avklaringer. NIF jobber med å etablere integrasjonsgrensesnitt som kan tilbys også andre aktører, og vil gi nærmere informasjon om dette i løpet av høsten 2022.

Dette sikres gjennom tilgangskontroll og sikker sletting av innhold når aktiviteten er gjennomført.

Brudd på personvernlovgivningen håndheves av myndighetene og vil kunne utløse et betydelig gebyr ved alvorlige brudd på NIFs retningslinjer vil kunne medføre sanksjoner i henhold til NIFs lov kap. 11.

Arrangøren, det vil si idrettslag, krets eller særforbund vil være ansvarlig for brudd på retningslinjene for filming av breddeidretten, og sammen med den strømmeleverandør det er inngått avtale med, være fellesansvarlig for brudd på gjeldende nasjonal lovgivning.

Det vil ikke eksponeres hvem som benytter seg av reservasjonsretten.

En trener eller lagsleder kan kollektivt reservere et lag mot strømming. Enkeltpersoner på et lag kan benytte samme reservasjonsrett. I begge tilfeller vil ikke lagets deltakelse i kamper og cuper bli strømmet. For personer som er registrert med beskyttelsesbehov i Folkeregisteret, vil det automatisk bli satt reservasjon på lagene der de berørte personene er tilknyttet uten at det eksponeres hvem dette gjelder.

Norges idrettsforbund ber både støtteapparat, foreldre og utøvere om å respektere reservasjonsretten og ikke stille ytterligere spørsmål dersom denne er benyttet enkeltvis eller kollektivt. 

Strømmeleverandører må påse at alle individer med særlig beskyttelsesbehov (kode 6 og 7) automatisk reserveres mot strømming i ungdomsidretten. Dette sikres gjennom integrasjon med NIF. Aktuelle leverandører bes om å gå i dialog med Norges idrettsforbund for å sikre at slik automatisk reservasjon ivaretas.

Personer med beskyttelsesbehov, og som venter på koderegistrering i Folkeregistrering, kan enkelt reservere seg mot strømming via Min idrett.

Nei, det er ikke nødvendig.

For individuelle idretter er det krav om et eksplisitt samtykke. Det må her sikres innhenting av samtykke fra arrangør i forkant av arrangementet. Strømmingen kan kun gjøres av personer som har samtykket. Det må videre sikres kontroll på at det ikke strømmes personer med beskyttelsesbehov.

NIF jobber med å etablere støtte for samtykkehåndtering i Min idrett og vil komme med mer informasjon om dette så snart dette foreligger.

I tillegg til en god støtte for håndtering av reservasjon og samtykke, er det etablert følgende krav:

  • bruk av kameraer som fokuserer på aktiviteten
  • krav om innlogging og kontroll på distribusjon av strømmingen
  • krav om god informasjon til utøvere og foresatte i forkant av strømmingen og underveis i haller der idrettsarrangement som strømmes pågår

Det vil i tillegg bli utformet en veileder og det jobbes med informasjons- og opplæringsmateriell rettet mot arrangører, trenere/lagledere, utøvere og foresatte.

Det vil bli etablert en egen prosess for barns medbestemmelse og barns beste vurdering, og det vil bli laget en plan for distribusjon og oppfølging av dette mot idrettslag og særforbund.

Ja, retningslinjene skal evalueres ila våren 2023 og vil kunne revideres som følge av de erfaringene som er ervervet frem til evalueringen finner sted.

Vi kan ikke forhindre dette hundre prosent, men vi kan sette inn informasjonstiltak. Filming av andre enn sine egne barn uten samtykke er ulovlig. Vi håper imidlertid at strømming i kontrollerte og regulerte former vil bidra til at omfanget av ulovlig filming av barn reduseres betydelig.

Norges idrettsforbund vil utarbeide veiledningsmateriell som vil gjøres tilgjengelig for idrettslaget der slike særskilte unntak vil kunne omtales.