Illustrasjonsfoto: Erik Ruud
Illustrasjonsfoto: Erik Ruud

Nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten

Onsdag 22. juni trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av idrettsstyret.

Retningslinjene er etablert som følge av et uttalt ønske fra idretten og flere andre aktører i samfunnet om en tilstramning av dagens praksis, der en ser at barn og unge i stadig større utstrekning eksponeres for ukontrollert filming og distribusjon, langt ned i aldersgrupper.

Det er viktig å sikre at strømmingen skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning, særlig personvernregelverket som stiller strenge krav til hvordan personvernet skal ivaretas, og som utløser en rekke rettigheter hos den enkelte. Særlig viktig er det å ivareta barn og unge med beskyttelsesbehov, og ellers bidra med tiltak som kan redusere risikoen for uheldige konsekvenser ved at barn og unge eksponeres i sårbare situasjoner.

Retningslinjene er ment å gi et tydelig og restriktivt rammeverk med det mål å få strømming av barne- og ungdomsidretten inn i mer kontrollerte former, og å redusere ulovlig filming og distribusjon.

De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger:

  • Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller dersom det deltar utøvere under fylte 13 år.
  • Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere.
  • Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning, som også hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar.
  • Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og andre åpne kanaler.

Veileder og ytterligere informasjonsmateriell skal ferdigstilles og bidra til bevisstgjøring og implementering av retningslinjene. Det vil videre etableres egne prosesser for barns beste vurdering og medvirkning, og det vil bli lagt en plan for distribusjon og oppfølging av dette mot idrettslag og særforbund.

Retningslinjene vil følges opp med en evaluering i løpet av våren 2023, der erfaringer som er ervervet og behov for eventuelle justeringer vil iverksettes.

Her finner du svar på mange spørsmål rundt strømming av breddeidretten:

Retningslinjene trådte i kraft onsdag 22. juni som følge av idrettsstyrets vedtak.

Journalistunntaket kan mest sannsynlig kun benyttes for de øverste nivåene på seniornivå og eventuelt nasjonale arrangement på juniornivå. Det er høyst tvilsomt at en kan benytte journalistunntaket som grunnlag for strømming i lavere aldersklasser. Dette er i tråd med tydelige signaler gitt fra Datatilsynet.

Strømming utløser en rekke krav til ivaretakelse av personvernet og rettigheter hos den enkelte, noe som blant annet innebærer aldersgrensen må respekteres og vilkårene for reservasjon og samtykke må være ivaretatt. Er man usikker, må man ta kontakt med Norges idrettsforbund for å søke avklaringer. NIF jobber med å etablere integrasjonsgrensesnitt som kan tilbys også andre aktører, og vil gi nærmere informasjon om dette i løpet av høsten 2022.

Dette sikres gjennom tilgangskontroll og sikker sletting av innhold når aktiviteten er gjennomført.

Brudd på personvernlovgivningen håndheves av myndighetene og vil kunne utløse et betydelig gebyr ved alvorlige brudd på NIFs retningslinjer vil kunne medføre sanksjoner i henhold til NIFs lov kap. 11.

I første rekke vil arrangøren, det vil si idrettslag, krets eller særforbund, sammen med den strømmeleverandør det er inngått avtale med, være fellesansvarlig ved brudd på personvernlovgivningen og/eller retningslinjene for strømming ved idrettsarrangementer.

Det vil ikke eksponeres hvem som benytter seg av reservasjonsretten.

En trener eller lagsleder kan kollektivt reservere et lag mot strømming. Enkeltpersoner på et lag kan benytte samme reservasjonsrett. I begge tilfeller vil ikke lagets deltakelse i kamper og cuper bli strømmet. For personer som er registrert med beskyttelsesbehov i Folkeregisteret, vil det automatisk bli satt reservasjon på lagene der de berørte personene er tilknyttet uten at det eksponeres hvem dette gjelder.

Norges idrettsforbund ber både støtteapparat, foreldre og utøvere om å respektere reservasjonsretten og ikke stille ytterligere spørsmål dersom denne er benyttet enkeltvis eller kollektivt. 

Strømmeleverandører må påse at alle individer med særlig beskyttelsesbehov (kode 6 og 7) automatisk reserveres mot strømming i ungdomsidretten. Dette sikres gjennom integrasjon med NIF. Aktuelle leverandører bes om å gå i dialog med Norges idrettsforbund for å sikre at slik automatisk reservasjon ivaretas.

Personer med beskyttelsesbehov, og som venter på koderegistrering i Folkeregistrering, kan enkelt reservere seg mot strømming via Min idrett.

Nei, det er ikke nødvendig.

For individuelle idretter er det krav om et eksplisitt samtykke. Det må her sikres innhenting av samtykke fra arrangør i forkant av arrangementet. Strømmingen kan kun gjøres av personer som har samtykket. Det må videre sikres kontroll på at det ikke strømmes personer med beskyttelsesbehov.

NIF jobber med å etablere støtte for samtykkehåndtering i Min idrett og vil komme med mer informasjon om dette så snart dette foreligger.

I tillegg til en god støtte for håndtering av reservasjon og samtykke, er det etablert følgende krav:

  • bruk av kameraer som fokuserer på aktiviteten
  • krav om innlogging og kontroll på distribusjon av strømmingen
  • krav om god informasjon til utøvere og foresatte i forkant av strømmingen og underveis i haller der idrettsarrangement som strømmes pågår

Det vil i tillegg bli utformet en veileder og det jobbes med informasjons- og opplæringsmateriell rettet mot arrangører, trenere/lagledere, utøvere og foresatte.

Det vil bli etablert en egen prosess for barns medbestemmelse og barns beste vurdering, og det vil bli laget en plan for distribusjon og oppfølging av dette mot idrettslag og særforbund.

Ja, retningslinjene skal evalueres ila våren 2023 og vil kunne revideres som følge av de erfaringene som er ervervet frem til evalueringen finner sted.

Vi kan ikke forhindre dette hundre prosent, men vi kan sette inn informasjonstiltak. Filming av andre enn sine egne barn uten samtykke er ulovlig. Vi håper imidlertid at strømming i kontrollerte og regulerte former vil bidra til at omfanget av ulovlig filming av barn reduseres betydelig.

Norges idrettsforbund vil utarbeide veiledningsmateriell som vil gjøres tilgjengelig for idrettslaget der slike særskilte unntak vil kunne omtales.