Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Nøkkeltall for norsk idrett i 2021

Hvordan er medlemsutviklingen i norsk idrett? Hva er kvinneandelen blant utøvere og blant tillitsvalgte? Hvilke særforbund har hatt størst og minst vekst i aktivitetstallene? Nøkkeltallene for 2021 er nå klare.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har utarbeidet rapport om nøkkeltall for 2021. Rapporten er en del to av spillemiddelrapporteringen.

Nøkkeltallsrapporten har som mål å gi en samlet oversikt over sentrale data for norsk idrett per 31.12.2021. Dataene er hentet fra idrettens sentrale database og samordnet rapportering der organisasjonsleddene rapporterer tall for 2021 innen 30. april. 

Koronapandemien gjorde at idretten både i 2020 og 2021 har måtte forholde seg til nasjonale og regionale restriksjoner og nedstenginger. Dette har påvirket aktivitetstilbudet, medlemskap og frivillighetens innretning og omfang.

Les hele nøkkeltallsrapporten for 2021 her!

Hovedfunn fra rapporten:

 1. Det er 7 808 ordinære idrettslag og 1528 bedriftsidrettslag tilsluttet NIF. Totalt gir det 9 336 idrettslag.
 2. Medlemskap i de ordinære idrettslagene ved årsskifte var 1 782 406. Det er en økning på rundt 30 000 medlemmer fra 2020.
 3. Medlemstallene falt kraftig i 2020 på grunn av koronapandemien. Fra 2020 til 2021 har alle aldersgrupper har hatt en økning i medlemstall, med unntak av jenter 13-19 år.
 4. Antall aktive medlemmer var 1 525 355 ved årsskiftet. Til tross for et stort fall i aktive medlemmer fra 2019 til 2020 (-3,8 prosent) og ytterligere 0,9 prosent fall i 2021, har aktivitetstallene siste seks årene kun blitt redusert med 0,8 prosent.
 5. Kvinneandelen er 40,5 prosent i 2021, en nedgang på 0,3 prosent siste seks år. Det har vært en nedgang i kvinneandelen i alle aldersgrupper i 2021 med unntak av aldersgruppen 20-25 år, som var stabil gjennom både 2020 og 2021.
 6. Barn 0-5 år og unge voksne 20-25 år er de eneste aldersgruppene med vekst i antall aktive medlemmer i 2021. Jenter/kvinner mellom 13-19 år og 26 år og eldre står for 95 prosent av frafallet i 2021.
 7. Det er flest unike medlemmer blant tolvåringene, i overkant av 48 000, mens andelen av befolkningen er størst blant 12- og 13-åringene, på over 71 prosent. Blant barn og ungdom mellom 7-17 år er minst 50 prosent av befolkningen medlem av et idrettslag.
 8. Fotball, golf og håndball er de tre største grenene totalt, førstnevnte med ca 346 000 aktive og de to andre på om lag 125 000 aktive. Fotball og håndball er de aller største grenene blant barn og ungdom mellom 6-19 år. Nesten 340 000 barn og unge er rapportert inn på disse to grenene i 2021.
 9. Golfforbundet, Tennisforbundet og Håndballforbundet er de særforbundene med størst vekst i aktivitetstall siste seks år, med henholdsvis 23 900, 13 500 og 11 050. Brettforbundet, Squashforbundet og Basketballforbundet er de tre særforbundene med størst prosentvise vekst siste seks år, med henholdsvis 79 prosent, 73 prosent og 69 prosent.
 10. Kvinneandelen i styringen av norsk idrett viser en nedgang i både administrativ og tillitsvalgt ledelse i 2021. Nedgangen er størst i idrettslagene.
 11. Antall avholdte kurs, kurstimer og deltagere i regi av idrettsorganisasjonen har i 2021 stabilisert seg og hatt en økning etter betydelig nedgang i 2020.
 12. Det har fra 2020 til 2021 vært en økning på antall unike brukere i idrettens e-læringsportal har økt med 180 prosent, til over 210 000 brukere.
 13. Verdien av idrettens frivillige innsats i 2021 er beregnet til om lag 16,2 milliarder kroner.
 14. Verdien av samfunnets samlede investeringer i idrett, inkl. idrettens frivillige innsats er 36,6 milliarder kroner. Av dette er tre prosent fra statsbudsjettet, 10 prosent inntekter fra spill, 15 prosent fra kommuner og fylkeskommuner og 71 prosent er idrettens eget bidrag.