NIF logo

Ny løypemelding for et mulig fremtidig OL/PL i Norge ble presentert på NIFs ledersamling

Etter Ledermøtet i Tromsø fortsatte arbeidet med å sondere internt i idretten om det foreligger en reell vilje, og i så fall på hvilke premisser, til å påta seg et fremtidig arrangøransvar for et OL og Paralympics i Norge. Resultatet av sonderingen ble lagt frem på NIFs ledersamling på Gardermoen i formiddag.

Sonderingsutvalget for et mulig fremtidig OL og PL i Norge la frem sitt arbeid på NIFs ledermøte i Tromsø i mai i år. Utvalget konkluderte med at norsk idrett, på gitte premisser, ønsket et vinter-OL/PL til Norge en gang i fremtiden. Samtidig var det relativt få særforbund og idrettskretser som svarte på den skriftlige høringen som lå til grunn for rapporten. Derfor igangsatte idrettsstyret en ny dialogmøterekke høsten 2022, for å sikre at så mange særforbund og idrettskretser som mulig kunne gi sin tilbakemelding i saken. Et samlet resultat av dette arbeidet ble lagt frem på ledersamlingen for særforbund og idrettskretser på Gardermoen i dag.

– NIF har som mål å gjennomføre en åpen og faktabasert prosess i sonderingsarbeidet. Det innebærer at vi har brukt denne høsten på å få tilbakemeldinger fra så mange særforbund og idrettskretser som mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter:

– Etter å ha gjennomført disse møtene i høst, har vi nå fått tilbakemelding fra 48 av 55 særforbund, og fra alle de 11 idrettskretsene. Overordnet befestes inntrykket av positivitet i norsk idrett for å arrangere et vinter-OL/PL en gang i fremtiden. Samtidig er det også en del usikkerhet om man skal påta seg et slikt ansvar, spesielt blant særforbundene. Overordnet er 37 særforbund og idrettskretser positive på gitte premisser, 18 er usikre og tre ønsker ikke et slikt arrangement i Norge.

De viktigste premissene som idrettsorganisasjonen vektlegger for å gjennomføre et fremtidig OL og Paralympics i Norge er at mesterskapet skal være kostnadseffektivt og bærekraftig. Det må komme hele norsk idrett til gode og man må ta flere deler av landet i bruk. Et slikt arrangement må også bygge på norsk idretts grunnverdier og skal bidra til å styrke og utvikle frivilligheten. Idretten har i tillegg tydelige forventninger til gjenbruk av eksisterende anlegg og etterbruk av disse. Et fremtidig OL og Paralympics i Norge må heller ikke gå på bekostning av bevilgningen til idretter som ikke omfattes av programmet til OL eller Paralympiske leker.

I tingvedtaket fra 2019 ble Idrettsstyret også bedt om å gjøre sonderinger med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden.​

– Vi vil på et egnet tidspunkt, slik Idrettstinget har bedt oss om, ta initiativ til å fremlegge idrettens ståsted til Storting og regjering og samtidig redegjøre for IOCs nye tilnærming og tildelingsprosesser for fremtidige arrangører. Sonderingene vil være viktige i den videre prosessen og behandling av denne saken på Idrettstinget i 2023.

For å levere på vedtaket fra Idrettstinget i 2019 vil en samlet vurdering av saken legges frem for behandling av saken for Idrettstinget i 2023.