Norsk idrett ønsker et paradigmeskifte – lanserer en ny helhetlig parastrategi

Norsk idrett lanserte i dag en ny helhetlig strategi for å oppnå et paradigmeskifte i Norge med ambisjon om å skape Én idrett – like muligheter for alle.

– Strategien gir retning for veien vi sammen skal gå fremover, og jeg tror, og håper, at mange også utenfor idretten vil være med oss i dette arbeidet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Parastrategien skal bidra til økt deltakelse
Strategien for paraidretten er et rammeverk for å kunne legge bedre til rette for rekruttering, deltakelse, utvikling og mestring. Nøkkelen til suksess ligger i å identifisere og gjennomføre tiltak som gir flere i målgruppen et ønske om å begynne med idrett, og en glede over å utøve idretten når de først er i gang. Parautøvere skal så langt det er mulig ha mulighet til å drive den idretten de selv ønsker, der de selv ønsker, og ut fra egne ambisjoner.

Les hele parastrategien her.

– Mange i idretten rundt i hele landet gjør i dag en fantastisk innsats for å legge til rette for paraidrett både i bredde- og toppidrett. Likevel, 15 år etter at integreringsprosessen av personer med nedsatt funksjonsevne i alle særforbundene var fullført, er tiden inne for et nytt krafttak fra en samlet idrettsbevegelse. Det er viktig for utøverne, det er viktig for idretten, og det er også en viktig verdi for samfunnet rundt oss, sier Kjøll.

En strategi for hele idrettsbevegelsen
Et viktig premiss for utarbeidelsen av parastrategien har vært å sørge for bred involvering av hele organisasjonen i prosessen – fra utøvere til idrettslag, særforbund og idrettskretser. Både for å få et best mulig beslutningsgrunnlag, og for å fremme eierskap til den felles innsatsen hele norsk idrett skal legge ned i arbeidet framover.

Se videoen Én idrett - like muligheter (artikkelen fortsetter under videoen). 

– Endelig er vi der hvor arbeidet for å nå målet om Én idrett – like muligheter kan skyte fart. Like muligheter burde være en selvfølge, men det er det dessverre ikke. Med parastrategien skal nå hele organisasjonen jobbe mot felles mål, slik at utøvere fra både sommer- og vinteridretter, uansett funksjonsnivå, kan få drive sin idrett, sier friidrettspresident Anne Farseth.

Idrettspresident Berit Kjøll ser frem til å komme i gang.

– Vi er glade for å ha parastrategien på plass, og vi setter stor pris på engasjementet organisasjonen har vist i innspillfasen. Strategien gir oss et felles språk, en retning og prioriterte mål å jobbe mot, men det er nå jobben virkelig begynner. Det gleder vi oss til, sier Kjøll.

Saken fortsetter under bildet.
MicrosoftTeams-image (45).png
Øyvind Eriksen, konserndirektør i Aker ASA, Berit Kjøll, idrettspresident og Vibecke Sørensen, 1. visepresident i NIF. Foto: Alexander Henningsen

Stiftelsen VI understøtter idrettens endringsarbeid
Stiftelsen VI arbeider for å gi mennesker med funksjonsnedsettelse like muligheter til å prestere.  Gjennom et nytt samarbeid mellom idretten og stiftelsen fortsetter arbeidet med å rette opp den dokumenterte ubalansen i samfunnet som oppleves av mennesker med funksjonsnedsettelse. Den nye parastrategien inneholder klare forpliktelser til å utarbeide målbare handlingsplaner som skal sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får et likeverdig idrettstilbud som funksjonsfriske.

– Den helhetlige parastrategien er basert på grunnleggende premisser om én idrett og like muligheter. For å understøtte idrettens eget endringsarbeid, legger Stiftelsen VI nå om til en søknadsbasert ordning for tildeling, sier styreleder Øyvind Eriksen i Stiftelsen VI og fortsetter:

– De som søker må forplikte seg til paraidrettsstrategien, og ha en konkret plan for implementering og gjennomføring av Én idrett i sin organisasjon. Det omfattende strategiarbeidet som er gjort, må resultere i konkrete og varige handlinger. For stiftelsen VI har det vært viktig at idretten selv viser full åpenhet i arbeidet med implementering og etterlevelsen av parastrategien. Derfor vil det gjennomføres en årlig egenrapportering og ekstern revisjon som blir gjort tilgjengelig for allmennheten, sier Eriksen.

– Vi ønsker den nye samarbeidsmodellen velkommen og er glade for den søknadsbaserte og målrettede ordningen som nå iverksettes med egenrapportering og dokumentert måloppnåelse. Dette vil garantert være med på å oppfylle de forpliktelsene vi har påtatt oss i parastrategien og samtidig sikre de ønskede resultatene vi sammen skal oppnå, avslutter Kjøll.

Parastrategien favner alle parautøvere
Parastrategien er laget for å nå alle parautøvere, som er mennesker med bevegelses-, syns-, hørsels- og/eller utviklingshemming. For å nå målet om Én idrett – like muligheter etablerer strategien mål innenfor følgende satsingsområder:

  • breddeidrett
  • toppidrett
  • kompetanse
  • kommunikasjon
  • anlegg
  • aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger
  • partnerskap og samarbeidsaktører