Foto: Magnus Thorsen Helstad
Foto: Magnus Thorsen Helstad

Nå kan du søke ekstraordinært tilskudd til integreringsarbeid for ukrainske flyktninger

Frivillige organisasjoner kan nå søke ekstraordinært tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til tiltak og aktiviteter som bidrar til at flyktninger og asylsøkere fra Ukraina får delta i fellesskapet og opplever samhold og tilhørighet til lokalsamfunn.

Søknadsfrist er 20. mai 2022.

Alle idrettens organisasjonsledd (idrettslag, idrettskretser, idrettsråd, særforbund og særkretser/-regioner) kan søke direkte til IMDi.

NIF kommer også til å søke IMDi i samme ordning. Dersom NIF mottar midler, vil disse lyses ut i idrettsorganisasjonen. NIF oppfordrer uansett idrettens organisasjonsledd som ønsker å igangsette aktuelle inkluderingstiltak, til å søke direkte.

Les mer om tilskuddsordningen, søkekriterier, hvordan man kan søke og krav til rapportering her (imdi.no).

Hvilke tiltak kan være søknadsberettiget?
IMDi oppgir at frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til tiltak, aktiviteter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.

Norges idrettsforbund (NIF) har avklart med IMDi at idrettsorganisasjoner kan søke støtte til blant annet følgende tiltak:

 • Personlig utstyr
 • Felles utstyr
 • Medlemskontingent, treningsavgifter, lisenser
 • Baneleie
 • Tolk
 • Lønn til trenere
 • Sommeraktiviteter/høstferieaktiviteter ol
 • Transport
 • Møteplasser
 • Aktivitetsguide/feltarbeidere
 • Støtte til administrasjon

Dersom det innvilges støtte, så kan denne brukes til å dekke utgifter for igangsatte aktiviteter selv om aktiviteten ble startet opp før prosjektet fikk innvilget støtte.

Det vil ikke bli gitt støtte til kompetanseheving for frivillige.

Søknadsramme
Totalramme for tilskuddsordningen er 45 millioner kroner. Det kan gis støtte til prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 million kroner. Minste søknadsbeløp er 10 000 kroner. Tilskudd over 30 000 kroner blir utbetalt i to terminer, vår og høst.

Rapportering
Tilskuddet skal benyttes og regnskapsføres i 2022. Alle tilskuddsmottakere skal sende inn årsrapport og regnskap.