Samlet sett mener Norges idrettsforbund at dagens statsbudsjett gir gode rammer for å videreutvikle og styrke idretten. Samtidig står idretten i en svært vanskelig situasjon med strømpriser som er i ferd med å stenge anlegg, blant annet isanlegg.
Samlet sett mener Norges idrettsforbund at dagens statsbudsjett gir gode rammer for å videreutvikle og styrke idretten. Samtidig står idretten i en svært vanskelig situasjon med strømpriser som er i ferd med å stenge anlegg, blant annet isanlegg. Foto: Erik Ruud

Statsbudsjettet 2023: Godt fornøyd med full merverdiavgiftskompensasjon

Norges idrettsforbund er glad for at regjeringen, i tråd med egen Hurdalsplattform, velger å legge til rette for full merverdiavgiftskompensasjon for varer og tjenester til frivillige organisasjoner. Det er også gledelig at regjeringen viderefører full merverdikompensasjon til idrettslag som bygger egne anlegg. Det er nå viktig at full merverdiavgiftskompensasjon følges opp, og at bevilgningen øker ved behov.

I tillegg videreføres strømstøtteordningen til frivillige organisasjoner slik at den gjelder ut første halvår i 2023. Det settes også av noe midler til fritidskasser og utstyrssentraler.

Samlet sett mener Norges idrettsforbund at dagens statsbudsjett gir gode rammer for å videreutvikle og styrke idretten. Samtidig står idretten i en svært vanskelig situasjon med strømpriser som er i ferd med å stenge anlegg. Idretten må ha stabile rammer for å skape aktivitet, og idretten forventer at dette følges opp gjennom det neste året.

– Idretten forstår at regjeringen og Stortinget står i en vanskelig økonomisk situasjon. Derfor er vi glade for at regjeringen presenterer et budsjett som ivaretar noen av idrettens viktigste saker. Vi har lang tradisjon i Norge der politikerne og idretten spiller på samme lag for å skape gode forutsetninger for idrett, fellesskap og aktivitet. Spesielt nå etter koronapandemien er det svært viktig å få hjulene ordentlig i gang slik at flere barn og unge har tilgang på et idrettstilbud, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Kjøll mener idretten er blitt hørt og er takknemlig for dette, men at regjeringen må være klar over at signalet om full merverdiavgiftskompensasjon kan bety økte utgifter i revidert nasjonalbudsjett.

– En full kompensasjon av merverdiavgift er et viktig tilskudd til idrettslag over hele landet. Det er flott at regjeringen har lyttet til oss, og vi forventer at de følger opp situasjonen gjennom året. I tillegg har regjeringen gjennom Hurdalsplattformen lovet at denne kompensasjonen skal bli rettighetsfestet, og idretten ser frem til at dette endelig kan skje, sier Kjøll.

Strømstøtteordningen
Regjeringen foreslår å utvide strømstøtten til frivillige organisasjoner til og med juni. Denne bevilgningen har en ramme på 770 millioner kroner.

– Idretten er i en dag i en kritisk situasjon der flere idrettslag sliter med å betale strømregninger. Vi ser lag som har fått mangedoblet strømregningene, og vi er svært bekymret for vinteren når strømprisene går opp. Derfor er vi glade for at regjeringen har lyttet til oss og ser behovet for å utvide strømstøtten til og med juni i 2023. Likevel opplever nå idrettslag uforholdsmessige høye strømregninger som kan føre til stengte anlegg. Vi kommer fortsatt til å jobbe for at strømstøtten blir forbedret, slik at idrettslag i hele Sør-Norge får forutsigbare rammer for driften sin, og vi jobber nå for at ordningen blir utvidet ut 2023, som husholdningenes strømstøtteordning, sier Kjøll og legger til:

– Strømstøtteordningen gir idrettslag en støtte på 80 % over 70 øre fra januar måned. Dette er altfor lite for å opprettholde aktiviteten i vinter og ut over våren. Idrettslag må holde åpent på ettermiddag og kveld når strømmen er på sitt dyreste. Vi frykter at idrettslag må stenge anlegg og haller fordi utgiftene blir for store.

Momskompensasjon for varer og tjenester
Regjeringen ønsker å legge til rette for full merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Denne posten øker med 125 millioner kroner til totalt 2,025 milliarder kroner i 2023. Gjennom tilleggsproposisjonen til regjeringen i statsbudsjettet 2022 ble den også økt med 150 millioner kroner.

Aktivitetshjelpemidler
Tilskuddet til aktivitetshjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelser øker med rundt 1 million kroner (2,8 %) til 56,8 millioner kroner. Korrigert for prisvekst er dette derfor ingen styrking av budsjettet, snarere en nedgang.

Norges idrettsforbund har tidligere bedt regjeringen om å øke posten til 200 millioner kroner – i tråd med behovet beskrevet i rapporten «Aktivitetshjelpemidler til personer med fysisk funksjonsnedsettelse» fra AID.

– Idretten har ansvar for å legge til rette for idrettsaktivitet for alle, men myndighetene må ta ansvar for at alle har de hjelpemidlene de trenger. Voksne med funksjonsnedsettelser er avhengig av myndigheter som legger til rette for aktivitet og støtteordninger. Norges idrettsforbund er svært skuffet over at det er en reell nedgang i tilskuddet til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år, og over at denne utfordringen ikke tas på alvor. De siste årene har denne rammebevilgningen gått tom allerede i første kvartal, noe som dokumenterer underfinansieringen som finnes, sier Kjøll.

– Aktivitetshjelpemidler er en forutsetning for at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Idrettsforbundet har over lang tid jobbet for at dette må bli rettighetsfestet, og spesielt etter at regjeringen har varslet at Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD) skal inntas i norsk lov, er det svært skuffende at det som kommer til å bli en rettighet for personer med funksjonsnedsettelser, får en reell nedgang i årets forslag til budsjett, påpeker Kjøll.

Økonomi som barriere
Regjeringen skriver i budsjettet at de styrker tilskuddet til inkludering av barn og unge med 96 millioner kroner. 76 millioner kroner av disse skal blant annet gå til fritidskasser og 17,5 millioner kroner til utstyrssentraler. Dette er en tydelig reduksjon, da regjeringen skrotet fritidskortet for barn og unge og dermed svekket dette arbeidet med 200 millioner kroner for et år siden.

– En viktig forutsetning for å delta i idrett er å ha tilgang til utstyr. Derfor er vi glad for at regjeringen setter av penger til lokale fritidskasser som skal dekke kostnader for deltakelse i fritidsaktiviteter for de som trenger det, samt at det er satt av midler til utstyrssentraler og stiftelsen BUA. Vi forventer at det er enda større behov for slike ordninger enn det de avsatte midlene dekker, sier Kjøll.

Idrettens arbeid for rusavhengige
Gjennom Idretten skaper sjanser og Fotballstiftelsen har norsk idrett et svært verdsatt og et dokumentert tilbud til personer med rusavhengighet. I fjor fikk de to tiltakene til sammen 30 millioner kroner. Regjeringen foreslår nå å avslutte øremerkingen av disse midlene og heller samle det i en søknadsbasert ordning. Det er en alvorlig utvikling der 1200 deltakere kan risikere å miste tilbudet sitt.

– Dette skaper stor usikkerhet for våre deltakere. I verste fall kan de som sitter nederst ved bordet miste tilbudet sitt. For oss blir det nå umulig å styrke og utvide dette tilbudet som det er så sårt behov for, sier Kjøll.