Idretten med sine smittevernsprotokoller, veiledere og skolering, har vist seg å være et viktig og godt verktøy for å hindre videre smittespredning gjennom hele pandemien sier NIF i et brev til Kulturdepartementet.
Idretten med sine smittevernsprotokoller, veiledere og skolering, har vist seg å være et viktig og godt verktøy for å hindre videre smittespredning gjennom hele pandemien sier NIF i et brev til Kulturdepartementet.

Dialogmøte mellom Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet om koronasituasjonen

Norges idrettsforbund ble invitert til et oppfølgingsmøte i går med Kulturdepartementet for å diskutere og gi innspill til hva som skal til for å åpne opp mer for idretten.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Gry Haugsbakken ledet møtet. Generalsekretær Nils Einar Aas og utvalgte administrative ressurser deltok på vegne av Norges idrettsforbund (NIF). Les hele brevet fra NIF nederst i saken. 

NIFs generalsekretær anerkjente myndighetenes utfordringer knyttet til smittesituasjonen, men understreket samtidig at idretten med sine smittevernsprotokoller, veiledere og skolering, har vist seg å være et viktig og godt verktøy for å hindre videre smittespredning gjennom hele pandemien. Aas understreket at det nå bør kunne åpnes opp for mer organisert idrett, fordi smittevernshåndtering er en del av idrettens innarbeide rutiner. Ved behov kan idretten også raskt igangsette strengere tiltak ved behov.

- Gjennom god organisering igangsettes nødvendige tiltak, og det er kontroll på alle aspekter ved gjennomføring av idrettsaktivitet fra transport, oppmøteregistrering, håndhygiene og avstandskrav i alle sammenhenger, foruten selve idrettsaktiviteten der hvor nærkontakt er en del av idrettens egenart, sa generalsekretær Nils Einar Aas og fortsatte:

- Vi kan ikke se at idretten har vært en kilde til større smittespredning enn andre deler av samfunnet, tvert imot. For folk flest er det vanskelig å forstå at den samme vennegjengen kan utøve en felles aktivitet utenfor den organiserte idretten, men ikke kan trene sammen i en setting hvor smittevernstiltak er igangsatt og systematisert.

Gjenåpning av voksenidretten:

NIF redegjorde for det relativt lave antallet voksne utøvere som står igjen og som fortsatt ikke kan utøve normal aktivitet. De aller fleste er også fullvaksinerte. NIF har forventninger til at myndighetene snarest mulig tilrettelegger for at denne gruppen bør kunne trene og konkurrere som normalt innenfor et ansvarlig smittevernsregime.

- Dersom restriksjonene videreføres, så vil idretten etterlyse en faglig dokumentasjon på at en åpning for våre få gjenværende voksne utøvere som i stor grad er vaksinerte, kan medføre en økning på antall sykehusinnleggelser og intensivpasienter, påpekte generalsekretæren.
Dersom smittevernsfaglige vurderinger tilsier at ikke alt kan gjenåpnes, påpekte generalsekretæren at det må utarbeides en trinnvis gjenåpningsplan, eksempelvis ved å åpne opp for trening før konkurranser, og hvor myndighetene blir bedt om å prioritere unge voksne i aldersgruppen 20-26 år.

Toppidrett
Toppidrettsdefinisjonen oppleves for snevert avgrenset og NIF gjentok ønsket om at idretten selv definerer sin toppidrett. Utøverne som trener og konkurrerer på høyt nivå har en høy bevissthet omkring smittevern og de aller fleste er fullvaksinerte og med svært god helse. Som for breddeidretten for voksne, understreket NIF at det er et svært lavt volum blant dagens toppidrettsutøvere som fortsatt ikke kan trene og konkurrere som normalt.


Publikumsarrangementer
For idretten er det viktig med rask avklaring på dette området, da det påfører store tap for arrangørene om begrensningene fortsetter.
NIF har under pandemien fått en rekke innspill fra særforbund på hvordan de gjennomfører arrangementer under de til enhver tid gjeldende smittevernsrestriksjoner, og tilbakemeldingene er at en rekke anlegg er i stand til å kunne håndtere mer publikum enn hva som er tillatt i dag på en god måte. Dette gjelder arrangementer med og uten faste tilviste plasser.


Strømstøtteordningen
Strømstøtteordningen for idrettslag og frivilligheten som kom på plass i går er svært viktig for idretten.

- Vi takker for å ha blitt hørt på viktigheten av dette. Vi vil dog anmode om at den gis ytterligere tilbakevirkende kraft slik at kostnader til strøm også i november omfattes i ordningen, avsluttet Aas.
Det er videre en fortsatt bekymring, til tross for en god nasjonal støtteordning, at idrettslagsom eier egne anlegg og som kan dokumentere spesielt store utslag med økte strømpriser, vil kunne møte utfordringer med å holde anleggene og aktiviteten for barn og unge åpen og i normal drift.
Norges idrettsforbund imøteser en god dialog med myndighetene om aktuelle tiltak for hjelpe disse idrettslagene over "strømkneika"

Les hele brevet her.