– Nå som pandemien endelig er lagt bak oss, forventer vi en videre vekst i både medlems- og aktivitetstallene i 2022, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Ruud
– Nå som pandemien endelig er lagt bak oss, forventer vi en videre vekst i både medlems- og aktivitetstallene i 2022, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Ruud

Antall medlemskap øker igjen – antall aktive går litt ned

Antall medlemskap i norsk idrett øker igjen, mens antall aktive er redusert med 82 500 de siste to årene. Koronapandemien er hovedårsaken til nedgangen. – Det vil ta noe tid å rekruttere tilbake medlemmer og frivillige som forlot idretten under pandemien, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Foreløpige tall viser at det per 31.12.2021 er 1 773 396 medlemskap i de ordinære idrettslagene. Dette er en økning på 1,2 prosent fra 2020. Aktivitetstallene derimot, som viser antall aktive utøvere, trenere og ledere i idrettslagene, viser en nedgang på 1,4 prosent i samme periode. Over to år er antallet aktive blitt redusert med 82 500, noe som utgjør 5,2 prosent av totalt antall aktive. Antall aktive var 1 517 026 i 2021.

– Det er overraskende og gledelig at vi ser en reell økning i antall medlemskap i 2021 til tross for et år hvor pandemien fortsatt la store begrensninger på aktiviteten. Dette viser at idretten har vist seg tilpasningsdyktig også i en verdensomspennende pandemi. Nå som pandemien endelig er lagt bak oss, forventer vi en videre vekst i både medlems- og aktivitetstallene i 2022, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Tilbakemeldingene jeg får fra både særforbund og idrettskretser gir meg troen på at gjenreisingen av norsk idrett er i full gang. Det meldes om både ventelister og høy aktivitet i idrettslag over hele landet. Samtidig må vi erkjenne at pandemien har satt sine spor, og at det vil ta noe tid å rekruttere tilbake medlemmer og frivillige som forlot idretten under pandemien.

Se oversikt over de foreløpige tallene her:

Norges idrettsforbund vil fortsette å jobbe tett sammen med særforbund og idrettskretser for å identifisere eventuelle terskler for deltakelse, både blant aktive utøvere og frivillige i idretten. Dernest blir det viktig å målrette innsatsen der effekten av tiltakene anses å være størst. Målet er ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019.

– Tilbakemeldingene fra idrettskretser og særforbund viser at rekruttering av frivillige til verv i klubbstyrer og som trenere blir et viktig fokus for oss fremover. Blant de aktive blir det viktig å sette i gang målrettede tiltak for å bremse frafallet og rekruttere flere ungdommer tilbake til idretten, sier idrettspresidenten.

13 særforbund har vokst under pandemien
Hele 13 særforbund har hatt en vekst i aktivitetstallene under pandemiårene 2020 og 2021. Seks særforbund har hatt en stabil medlemsmasse, mens 35 særforbund har hatt en reduksjon av aktive medlemmer i samme periode.

Norges Golfforbund har i 2021 i overkant av 125 000 aktive, en økning på 29 prosent fra 2019. Høyest prosentvis vekst har Norges Brettforbund med en økning på hele 43 prosent i samme periode. Norges Tennisforbund, Norges Basketballforbund og Norges Amerikanske Idretters Forbund har også hatt en betydelig vekst på om lag 30 prosent aktive under pandemien.

Norges Fotballforbund, som har flest aktive medlemmer, har en nedgang på rundt 21 500 eller 5,7 prosent de to siste årene, mens nedgangen i samme periode er henholdsvis 5,7 og 17 prosent for Norges Håndballforbund og Norges Skiforbund. Andre store særforbund med et fall i aktivitetstallene er Norges Svømmeforbund (7 prosent) og Norges Gymnastikk - og Turnforbund (11 prosent).

Medlemstallene for de yngste øker betydelig
I 2020 var aktivitetstallet for aldersgruppen 0-5 år redusert med hele 15 prosent. I 2021 har trenden snudd. For denne aldersgruppen har antall medlemskap økt med 12 prosent i 2021. I aldersgruppen 6-12 år er det en liten økning på 0,3 prosent, mens det for aldersgruppen 13-19 år er en marginal nedgang på 0,8 prosent. Det har vært en vekst i medlemstallene for aldersgruppen 20-25 år med 3,4 prosent, mens for aldersgruppen over 26 år er medlemstallene økt med 1,2 prosent.

Størst vekst i Rogaland
Medlemstallene for 2021 viser store fylkesvise forskjeller. Størst økning i medlemstallene har Rogaland med 4,1 prosent fra 2020. Størst nedgang har Troms og Finnmark idrettskrets med 4 prosent.