Utvikling av en helhetlig strategi for norsk paraidrett
Norsk idrett jobber med en ny parastrategi. Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Utvikling av en helhetlig strategi for norsk paraidrett

Med utgangspunkt i norsk idretts visjon om idrettsglede for alle starter Norges idrettsforbund nå opp et arbeid for å utvikle en helhetlig strategi for norsk paraidrett, der breddeidrett og toppidrett er samlet i en felles overordnet strategi.

Strategien skal arbeide for realisering av Idretten vil og Idretten skal, og har ambisjonen én idrett – like muligheter for alle – uansett!

Et førsteutkast til arbeidet med en ny parastrategi ble presentert på Lederforum 27. april i år. Det ble gitt tydelige tilbakemeldinger om viktigheten av dette arbeidet, og samtidig ble betydningen av god involvering i hele organisasjonen vektlagt.

Det er nå nedsatt en styringsgruppe som hadde sitt første møte fredag 3. september – og en prosjektgruppe som skal lede prosessene og det operative arbeidet.

Prosjektgruppen vil involvere organisasjonen gjennom innspillsmøter, som omhandler satsningsområdene nedfelt i strategidokumentet, gjennom hele prosjektperioden.

Ønskede effekter av en overordnet parastrategi vil være:

 • Bygge sterke lokale klubbmiljøer som rekrutterer flere aktive medlemmer og tilbyr et livslangt løp i paraidretten for alle målgrupper.
 • Rekruttere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne som trenere, ledere og tillitsvalgte.
 • Styrking av trenerkompetansen innenfor paraidrett i klubbene.
 • Være pådriver for utvikling av anlegg som er universelt utformet og spesielt tilrettelagt for et fullverdig. tilbud for paraidretten, herunder utstyr og ledsagere.
 • Utvikle parautøvere og lag på internasjonalt medaljenivå og tilrettelegge for morgendagens parautøvere i overgangen til paralympisk idrett på toppnivå.
 • Paraidretten (bredde og topp) skal være mer synlig i norsk idrett og i samfunnet.

Prosjektets leveranser:

 • Prosjektet skal utarbeide en helhetlig strategiplan for paraidretten i Norge gjennom å involvere organisasjonen i prosessen. Strategiplanen skal beskrive overordnede mål for norsk paraidrett.
 • Utarbeide en overordnet implementeringsplan.

Sammensetning av prosjektets styringsgruppe:

 • Prosjekteier: Vibecke Sørensen, visepresident NIF
 • NIF sentralt: Else Marthe S Lybekk, assisterende generalsekretær NIF, og Dagfrid Forberg, leder NIF bredde, organisasjon og utvikling (Arnfinn Vik inntil Dagfrid er på plass)
 • Olympiatoppen: Trond Pedersen, utviklingssjef OLT
 • Særforbund: Anne Farseth, president Norges Friidrettsforbund, og Ola Keul, president Norges Brettforbund
 • Idrettskrets: Tina Thorsen, organisasjonssjef Innlandet idrettskrets
 • Utøverrepresentant: Vil bli utpekt etter PL

Sammensetning av prosjektets arbeidsgruppe:

 • Elisabeth Eyde, prosjektleder, OLT
 • Ingvild Reitan, prosjektleder, NIF bredde
 • Per Einar Johannesen, prosjektdeltaker, Trøndelag IK
 • Kristin Homb, prosjektdeltaker, Norges Svømmeforbund
 • Tommy Rovelstad, prosjektdeltaker, Norges Skiforbund
 • Ulrik C. Børresen, prosjektdeltaker, Norges Fotballforbund
 • Morten Eklund, prosjektdeltaker, OLT
 • Maja Olsen Østerås, prosjektdeltaker, kompetanse/FOU (OLT)
 • Kristin Bentdal, prosjektdeltaker, kommunikasjon
 • Mads Andreassen, prosjektdeltaker, NIF bredde
 • Cato Zahl Pedersen, prosjektdeltaker, OLT para

Fremdriftsplan:
Planleggingsarbeidet for en ny parastrategi for norsk idrett ble gjennomført i perioden juni-juli 2021. I denne fasen ble det søkt avklaringer knyttet til arbeidsform, et kunnskapsgrunnlag ble etablert, en styrings- og prosjektgruppe ble nedsatt og det ble utarbeidet et mandat og en plan for videre prosess.

I perioden august til oktober gjennomføres en rekke innspillsmøter med organisasjonen for å styrke innsikts- og kunnskapsgrunnlaget i prosjektet. Prosjekt- og styringsgruppen vil på bakgrunn av en omfattende involveringsprosess utarbeide løsningsforslag og videre anbefalinger.

I november og desember vil prosjektet avslutte innspillsrundene, bearbeide tilbakemeldingene og ferdigstille planen og forslag til implementering for en ny parastrategi for norsk idrett. Arbeidet vil evalueres i januar 2022.

JesperSaltvikPedersen_FotoGeirOweFredheim.jpgJesper Saltvik Pedersen i Paralympics. Foto: Geir Owe Fredheim