De nye tilskuddsordningene skal bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.
De nye tilskuddsordningene skal bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Tilskuddsordning for de som har mottatt momskompensasjon i 2020

255 millioner kroner av tilskuddsordningen til frivilligheten skal fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. Mottok organisasjonsleddet momskompensasjon i fjor, vil dere automatisk motta midler i denne ordningen.

De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid- 19- krisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Forskriften om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt:

  • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020.
  • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner.

Idrettsforbundet har allerede sendt inn en egenerklæring på vegne av de drøyt 5.700 organisasjonsleddene som mottok momskompensasjon i desember i fjor. Den nevnte egenerklæringen er en bekreftelse på at aktuelle organisasjonsledd har hatt tapte inntekter og/eller merkostnader ifbm Covid-19-restriksjoner.

Det betyr at hvis man mottok momskompensasjon så vil man automatisk motta midler i denne ordningen. Lottstift har estimert at dette tilskuddet vil være på cirka 15% av momskompensasjonen. Idrettsforbundet har per i dag ikke fått noen signaler på når midlene blir overført.

Dersom man glemte å søke momskompensasjon i fjor, må man søke spesifikt i den delen av ordningen som gjelder arrangementer eller aktiviteter for frivillige organisasjoner.