Nye tilskuddsordninger for idretten er nå på plass. Foto: Lasse Thun, Norges studentidrettsforbund
Nye tilskuddsordninger for idretten er nå på plass. Foto: Lasse Thun, Norges studentidrettsforbund

Stimuleringsordningene for 2021 er nå klare, men dekker kun delvis idrettens behov

Totalt stilles ca. 1,1 milliard kroner tilgjengelig for støtteordninger til frivillighetssektoren i perioden 1. januar til 30. juni 2021. – Ordningene dekker bare delvis idrettenes behov. Myndighetsstengte arrangementer gir ikke tilstrekkelig kompensasjon. Det er urovekkende når store deler av idretten har vært stengt ned etter jul, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Følgende ordninger vil gjelde for frivillighetssektoren første halvår 2021:

1) Midlertidig tilskuddsordning med en ramme på 755 millioner kroner.

En tredel av midlene, ca. 255 millioner kroner, fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020, gitt at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av covid-19-restriksjoner. NIF vil sende inn en egenerklæring på vegne av våre organisasjonsledd som kan søke, og disse trenger derfor ikke å foreta seg noe. Egenerklæringen fungerer som en bekreftelse på at alle disse organisasjonsleddene har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av covid-19-restriksjoner. 

– For denne ordningen har Kulturdepartementet lyttet til idrettens innspill. Fordeling av midler etter momskompensasjonsordningen er en smidig og ubyråkratisk støtteordning som vil bidra til å løse akutte likviditetsutfordringer for våre idrettslag og øvrige organisasjonsledd. Det er positivt, sier idrettspresident Berit Kjøll.

De resterende midlene, i overkant av 500 millioner kroner, skal fordeles etter søknad. Her kan organisasjonene ikke søke om kompensasjon for tapte inntekter som følge av nedstengninger, kun støtte til merkostnader, og tapte inntekter for gjennomførte arrangementer.

– Dette er en innstramming fra tidligere støtteordninger, og det er urovekkende at ordningen ikke er tilpasset smitteutviklingen. Den åpner ikke for å søke om tapte inntekter på myndighetsstengte arrangementer, og det åpnes ikke for søknader før i juni. Det skaper stor usikkerhet for planlegging av aktiviteter både før og etter sommeren, og det gjør at kassen er tom hos mange idrettslag, sier Kjøll.

– Myndighetsstengte aktiviteter og arrangement burde derfor, og i tråd med våre innspill, utløst en kompensasjonsordning tilsvarende den som gjelder for nasjonale arrangement. Når aktiviteten er borte, blir inntektene også borte. Vi vil derfor be om at denne stimuleringsordningen videreføres utover høsten, og at inntektstapene ved avlyste arrangement kompenseres med tilbakevirkende kraft til 1. januar, fortsetter idrettspresidenten.

2) Midlertidig tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren med en ramme på 350 millioner kroner.

Ordningen omfatter seniorarrangementer innenfor blant annet seriespill i øverste divisjon for lag, norgesmesterskap i alle idretter, Europa- og verdensmesterskap, Europa- og verdenscup og arrangementer av lignende status.

Arrangøren kan søke om å få dekket 70 prosent av merkostnader og mindreinntekter knyttet til gjennomførte arrangementet som følge av restriksjoner eller råd i forbindelse med covid-19-utbruddet. Men kun 50 prosent kompensasjon for myndighetsstengte arrangement.

– Flere av våre toppklubber og arrangører har hatt betydelige tap som følge av myndighetspålagte restriksjoner og avlysninger av idrettsarrangementer, både nasjonalt og internasjonalt. Det er positivt at de har lyttet til våre innspill om å få dekket tapte inntekter ved avlyste arrangement. Men avkortningen på 50 prosent ved avlysninger blir krevende og vil kunne medføre store likviditetsutfordringer for våre toppklubber, sier Kjøll.

3) 80 millioner i egen søknadsbasert ordning.

I høringsrunden i januar meddelte Kulturdepartementet at det ville avsettes 80 millioner kroner til en egen søknadsbasert ordning.

– NIF har tidligere vektlagt at disse midlene må komme organisasjonsledd som har falt utenfor alle gjeldende støtteordninger, til gode, og NIF vil gå i dialog med Kulturdepartementet for å kartlegge nærmere vilkårene for å kunne søke på disse midlene, avslutter Kjøll.

Stimuleringsordningene for 2021 er tilgjengelige på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine hjemmesider.