logonif612.jpg

Stiftelsen VI har sagt opp avtalen med Norges idrettsforbund

Stiftelsen VI har besluttet å si opp avtalen med Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen. Norges idrettsforbund beklager avgjørelsen og har i etterkant av oppsigelsen gjennomført flere konstruktive samtaler med VI-stiftelsen i håp om å finne en løsning på den uheldige situasjonen som har oppstått.

Avtalen sies opp med bakgrunn i Stiftelsen VI sin misnøye med fordelingen av ekstraordinære midler fra Kulturdepartementet som følge av OL/PL-utsettelsen i Tokyo.

- Norges idrettsforbund har de siste dagene hatt konstruktive samtaler med VI-stiftelsen hvor det er gitt en grundig redegjørelse for hvilke kriterier som ble lagt til grunn for fordelingen av midlene fra KUD i desember 2020, og som skulle dekke merkostnader som følge av utsettelsen av OL/PL i Tokyo 2020. NIF beklager dersom tildelingskriteriene kan oppfattes som en nedprioritering av parautøvere i vår organisasjon, det er overhodet ikke intensjonen ved tildelingen, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Prosessen med tildelingsvurderinger har vært ledet av toppidrettssjef Tore Øvrebø, paraidrettsansvarlig og Chef de Mission for troppen for Paralympics i Tokyo, Cato Zahl Pedersen, og sommeridrettssjef Marit Breivik, i tett samarbeid med sportsjefene og landslagene.

Stiftelsen VI har siden opprettelsen i 2018, sammen med myndighetene, vært den viktigste eksterne partneren for norsk paraidrett. De økonomiske bidragene fra Stiftelsen VI har muliggjort en pågående satsing på idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne. NIF har store ambisjoner og offensive planer for å heve denne målgruppens betingelser og anseelse – både i idretten og i samfunnet forøvrig. Stiftelsen VI er en avgjørende faktor for å lykkes med dette arbeidet og NIF har et sterkt ønske om å bidra til ytterligere å styrke båndene mellom stiftelsens mandat og norsk idretts formål. Norges idrettsforbund ser frem imot en fortsatt konstruktiv og god dialog med mål om løfte paraidretten i Norge.

- Bakgrunnen for at NIF søkte om disse ekstramidlene fra Kulturdepartementet, var å sikre at konkurransekraften til lagene og utøverne i OL og Paralympics ikke skulle lide på grunn av ekstrakostnader som følge av utsettelsen av OL og PL i Tokyo. Det meste av kostnadsøkningen er knyttet til særforbundenes drift av olympiske og paralympiske landslagene - inklusive trenere og støtteapparat. 80 prosent av den første tildelingen fra Kulturdepartementet er derfor fordelt direkte til særforbundene sier Øvrebø og legger til:

- På bakgrunn av kartlagte behov har NIF valgt å bruke resterende midler til å støtte den utøvergruppen med størst akutte likviditetsutfordringene knyttet til satsingene frem mot OL og PL. Dette er utøvere og lag, i all hovedsak fra idretter med et begrenset kommersielt potensial her i Norge, som kun mottar ordinære olympiatoppstipender fra NIF, sier Øvrebø.

Utøverne som mottar VI-stipender, i tillegg til olympiatoppstipendene, ble fra NIFs ståsted vurdert å stå bedre rustet rent likviditetsmessig enn de som kun mottar et olympiatoppstipend. Hensynet til utøvere og lag med de mest akutte likviditetsutfordringene ble derfor styrende for første tilleggsutbetaling.

- NIF erkjenner, både som følge av Stiftelsen VIs sin tydelige tilbakemelding og med vårt overordnede ansvar som både en olympisk og en paralympisk komité, at også de paralympiske utøverne burde blitt tilgodesett i første tildelingsrunde, sier Tore Øvrebø.

NIF vil umiddelbart sørge for å styrke den økonomiske inntektssituasjonen på utøvernivå til kandidater til Paralympics i Tokyo gjennom å forskuttere av NIFs egne midler i påvente av en forventet tilleggsbevilgning fra Kulturdepartementet. Denne tilleggsstøtten vil bli vurdert uavhengig av bevilgninger fra Stiftelsen VI.

- I kraft av vår rolle som Norges paralympiske komité skal vi sørge for at utøvere som er aktuelle for Paralympics i Tokyo, mottar sin rettmessige økonomiske og sportslige støtte inn mot lekene, avslutter Øvrebø.