Tingforsamlingen er samlet om resolusjonen: Sammen om Norges viktigste arena. Foto: Sofie Torlei Olsen
Tingforsamlingen er samlet om resolusjonen: Sammen om Norges viktigste arena. Foto: Sofie Torlei Olsen

Resolusjon: Sammen om Norges viktigste arena

Idretten er en viktig del av løsningen for hvordan vi skal bygge opp samfunnet igjen etter korona – og hvordan vi sammen skal bygge gode, bærekraftige samfunn i fremtiden.

Norsk idrett er Norges viktigste mangfolds- og inkluderingsarena. Vi er fortsatt bekymret for medlemssituasjonen, aktivitet og frivillig virke etter koronatiden, og må sikre at frivillige som gir av sin tid og involverer seg i barn og unges idrettsaktivitet og oppvekstsvilkår, fortsatt er til stede og aktive. Fravær av inntekt og arbeid har gjort at flere barn vokser opp i familier med lav inntekt. Økonomi og utenforskap er etter korona 8 en enda større barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter.

Anlegg er en grunnleggende forutsetning for idrett. I dag er situasjonen at vi har et stort etterslep fordi anleggsfinansieringen gjennom spillemiddelordningen ikke er tilstrekkelig. Dette er beskrevet i Hurdalsplattformen, men må følges opp med planlegging og finansiering over statsbudsjettet. Flere og riktige anlegg som bidrar til idrettsmangfoldet er også et tiltak for å få ned prisene i barne- og ungdomsidretten.

Full rettighetsfestet momskompensasjon har vært en av norsk idretts viktigste fanesaker de siste årene. Vi er derfor svært fornøyde med at dette nå vil iverksettes. Full rettighetsfestet momskompensasjon vil øke forutsigbarheten til idrettslagene som ønsker å bygge egne anlegg, og vil samtidig frigjøre midler som kan redusere kostnadene ved deltakelsen i idrettsaktivitet.

Norsk idrett er en av de viktigste faktorene til fortsatt god folkehelse. At 93% av alle barn og unge har vært innom den organiserte idretten, er et fantastisk utgangspunkt for å skape idrettsglede for alle. Idretten er en inkluderings- og fellesskapsarena som er viktig for fysisk og psykisk helse. Ved siden av skoleverket er idretten den viktigste bidragsyter for et fysisk aktivt samfunn. For å sikre livslang idrettsglede for alle ønsker vi å finne gode samarbeidsarenaer om idrett og helse, med nyvalgt regjering og Storting.

Idretten er bygd på kraften som ligger i fellesskap og deltakelse. Idrettslagenes fellesskap gir mening, påvirker psykisk helse og sosiale forhold, og bidrar til å gi hverdagen struktur og innhold for mange mennesker. Dette krever et godt og aktivt samarbeid mellom idrett og myndigheter.

• Tinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité forventer at regjeringen iverksetter full rettighetsfestet momskompensasjon med effekt fra 2022.

• Tinget ber regjeringen arbeide for å styrke spillemiddelordningen for finansiering av anleggsbygging, gjennom tilførsel av tilleggsressurser over statsbudsjettet.

• Tinget ber regjeringen ferdigstille arbeidet med en idrettsmelding, og sikre god involvering og inkludering av berørte parter.

• Tinget ber regjeringen sikre at stimulerings- og støtteordninger som konsekvens av koronapandemien, opprettholdes så lenge det er nødvendig.

• Tinget forventer at regjeringen fortsetter arbeidet med realisering av Fritidserklæringen, og sikrer ordninger som uten stigma kan støtte enkeltbarn, slik at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktivitet.

• Tinget ber regjeringen iverksette én time daglig fysisk aktivitet i skolen, slik det er beskrevet i Hurdalsplattformen.