Påtale mot tidligere president i Norges Motorsportforbund, Per Velde

Påtale mot tidligere president i Norges Motorsportforbund, Per Velde

Idrettsstyret har sendt påtale til NIFs domsutvalg mot tidligere president i Norges Motorsportforbund, Per Velde, for brudd på NIFs straffebestemmelser.

NIFs organisasjon er tuftet på demokrati, medlemskap, frivillighet og idrettsglede, og organisasjonens funksjonsevne er avhengig av at alle disse sidene ved organisasjonen fungerer. Det er en klar forventning om at alle tillitsvalgte oppfyller alminnelige krav til god oppførsel og respekterer idrettens regelverk og fattede vedtak. Det må reageres overfor tillitsvalgte som gjennom sin atferd i betydelig grad vanskeliggjør normale aktiviteter eller dersom atferden er av en slik art at den ikke er forenlig med de mål om fellesskap, glede og idrettsutøvelse som idretten er bygget på.

Det vurderes at Per Velde, gjennom spesifikke handlinger, har brutt NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b, e og j, og at han bør ilegges et tidsbegrenset tap av medlemskap, samt tap av mulighet til å ha tillitsverv i NIF og NIFs tilsluttede organisasjonsledd.

Domsutvalget overtar nå den videre saksforberedelse. Henvendelser om saksforberedelsen må rettes til domsutvalgets sekretariat på domsutvalget@idrettsforbundet.no.

***

NIFs lov § 11-4 (Straffebelagte handlinger/unnlatelser) lyder:

(1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:

a) bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler eller vedtak,

b) utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller opptrer uredelig eller uhøvisk,

c) bryter de særlige bestemmelsene om manipulering av idrettskonkurranser i § 11-20-3,

d) begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot eller inngår avtale om å ta imot godtgjørelse som er i strid med idrettens bestemmelser,

e) gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer,

f) arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket eller ekskludert idrettslag eller medlem av idrettslag tilsluttet NIF,

g) ikke håndhever eller respekterer straff eller suspensjon gitt i medhold av straffebestemmelsene i kapittel 11, dopingbestemmelsene i kapittel 12 eller regelverk gitt med hjemmel i kapittel 12,

h) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der personer under 18 år deltar,

i) fremsetter diskriminerende eller hatefull ytring, bærer eller viser tekst eller symbol som er egnet il å true, forhåne, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunnlag av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle orientering, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller funksjonsnedsettelse,

j) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.