illustrasjon6.jpg

Opphever anbefalingene om stans av toppidretten i Oslo-regionen

Norges idrettsforbund opphever anbefalingene om stans av toppidretten i Oslo-regionen

Norges idrettsforbund ba fredag 22. januar alle medlemmer om å iverksette full nedstengning av all idrett i 10 kommuner i Oslo-regionen frem til 1. februar. NIFs anbefaling omfattet også toppidretten. Anbefalingen kom som følge av en akutt uoversiktlig smittesituasjon og myndighetenes inngripende tiltak for å redusere smitterisiko og videre spredning av den engelske virusmutasjonen. Smittesituasjonen vurderes nå som mer avklart og oversiktlig. NIFs anbefaling om stans i toppidretten i Oslo-regionen vil derfor opphøre fra og med 1. februar. Dette gjelder klubber og utøvere som har bosted i følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

NIF har fulgt situasjonen tett gjennom hele uken og har også hatt løpende dialog med myndighetene i denne perioden. NIF opplever nå at situasjonen er mer avklart, selv om vi fortsatt ikke har full oversikt over smitteutbruddet av den engelske virusvarianten i Nordre Follo kommune.

NIF oppfordrer derfor alle våre organisasjonsledd om å vise varsomhet i gjennomføringen av organisert treningsaktivitet i toppidretten i de berørte kommunene fra 1. februar.

Som vi presiserte i møtet med alle særforbund og idrettskretser denne uken anmoder også NIF alle sine særforbund om å gjennomgå sine toppidrettsprotokoller på nytt, og vurdere behovet for ytterligere innstramminger med utvidede smittevernstiltak for å gjennomføre idrettsaktivitet trygt og forsvarlig i en tid hvor smittepresset kan øke på kort varsel.

Norges idrettsforbund har også besluttet å åpne Olympiatoppens toppidrettssenter fra og med 1. februar. Olympiatoppen har i denne sammenheng gjennomført forsterkede smittevernstiltak i forbindelse med gjenåpningen.

Samtidig understreker Norges idrettsforbund at det kan foreligge lokale restriksjoner, som begrenser muligheten for utøvelse av idrettsaktivitet utover nasjonale anbefalinger og regler. Norges idrettsforbund anbefaler alle sine organisasjonsledd til fortsatt å følge de strengeste restriksjonene, uavhengig av hvorvidt disse er lokale eller nasjonale.