Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIF med høringsinnspill til nye stimuleringsordninger for 2021

612skøyter.jpg
Foto: Eirik Førde

Kulturdepartementet har sendt ut forskrifter til to nye stimuleringsordninger for idrett og frivillighet på høring, med høringsfrist fredag 22. januar. I forslaget legges det frem stimuleringsordninger for 2021 på totalt kr. 1,185 milliard for idretten og frivilligheten.

 

Norges idrettsforbund er glad for at regjeringen har imøtekommet flere av våre tidligere innspill i forslaget til nye stimuleringsordninger i 2021, men ser også flere svakheter i de foreslåtte støtteordningene.

Kulturdepartementet skisserer følgende ordninger:

  • Tilskuddsordning for publikumsarrangementer av nasjonal verdi, pålydende 350 MNOK
  • Avsetning på 80 MNOK til fordeling etter søknad og særskilt vurdering
  • Stimuleringsordning 755 MNOK:
    • Tilskudd til organisasjoner etter lik prosentvis andel (fordelt etter momskompensasjonsordningen)
    • Tilskudd etter søknad

NIF har helt siden koronapandemien brøt ut, tatt til orde for enkle og ubyråkratiske tilskuddsordninger som raskt kan komme mange til gode.

– Det er derfor positivt at departementet nå legger opp til en slik ordning som en del av stimuleringsordningen, med tilskudd pålydende 255 MNOK etter momskompensasjonsordningen. Disse midlene vil være svært kjærkomne for mange klubber og lag med slunkne klubbkasser, sier idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter:

– NIF mener samtidig at avsetningen på 80 millioner kroner, som departementet skal fordele etter søknad og særskilt vurdering, må komme organisasjonsledd som har falt utenfor alle gjeldende ordninger til gode. Vi har tidligere spilt inn at dette behovet utgjør ca 126 MNOK for 2020. Vi har idrettslag innenfor kampsport, dans og Friskis&Svettis som dessverre vil kunne gå konkurs uten slik støtte. Vi forventer derfor at denne ordningen kan utvides ved behov.

Avlyste arrangementer må fortsatt kompenseres
NIF er samtidig alvorlig bekymret for nødvendige støttetiltak som ikke dekkes opp i denne stimuleringsordningen. Smitteutviklingen har ført til nye pålagte restriksjoner for norsk idrett. Det har ført til at oppstarten av trening og konkurranser for voksne i breddeidretten ikke har kunnet skje så raskt som håpet og forventet. I tillegg står store deler av vintersesongene i fare for å bli avlyst for flere kontaktidretter som ishockey, håndball, bandy, innebandy og basketball. Dette går utover både barn, unge og voksne.

– NIF vil påpeke at en ensidig bruk av tiltak for stimulering til aktivitet i dagens situasjon, uten fortsatt kompensasjon for tapte arrangementsinntekter og dekning av faste uunngåelige kostnader som følge av de pålagte restriksjonene, vil kunne medføre store negative konsekvenser for idretten, sier Kjøll.

NIF er enig i at det er viktig å stimulere til gjennomføring av kamper og arrangementer, men slik ordningen nå er utformet, kan likevel pålegg, anbefalinger og restriksjoner innebære at arrangementer ikke kan gjennomføres. Da er det behov for ordninger som gir trygghet for arrangør.

NIF mener derfor at myndighetene fortsatt må kompensere for bortfall av inntekter, i tillegg til påløpte kostnader ved avlyste eller stengte arrangementer og aktiviteter.

– Forslaget til nye ordninger innskrenker mulighetene for kompensasjon ved avlyste arrangementer, slik det har vært tilrettelagt for i de tidligere ordningene. Dette er vi kritiske til. Dette gjelder både for kravet om at kostnader ved avlysning kun skal dekkes dersom myndighetspålegg som fører til avlysning kommer kort tid i forkant, men også at bortfallet av inntektstyper som gir grunnlag for kompensasjon, er betydelig innskrenket, avslutter Kjøll.

Med bakgrunn i smitteutviklingen og usikkerheten fremover vil NIF bemerke at det er for tidlig å si hvorvidt beløpet som er avsatt til ordningene, vil være tilstrekkelig.

Dersom smittesituasjonen tilsier dette, mener Norges idrettsforbund også at ordningene må forlenges til å gjelde ut august måned, med muligheter for ytterligere forlengelse ved behov.

Her ligger hele høringsinnspillet til NIF
Vedlegg 1: Eksempler på konsekvenser for organisasjonsledd
Vedlegg 2: Konkrete endringsforslag til forskriftene