Konstruktivt første møte med ny kulturminister

Norges idrettsforbund gjennomførte i dag det første offisielle møtet med den nye kulturministeren, Anette Trettebergstuen. Et positivt møte med mange temaer på kort tid. Begge partene opplevde møtet som konstruktivt.

En av de viktigste sakene som ble diskutert var langtidskonsekvensene av pandemien og målrettede tiltak for å rekruttere utøvere og frivillige tilbake til idretten. Kampanjen «tilbake til idretten» ble her spesifikt nevnt som et godt første tiltak som hadde gitt en god «steam» i gjenåpningen av norsk idrett.

- Heldigvis ser vi at folk nå strømmer tilbake til idrettslaget etter at samfunnet ble gjenåpnet. Samtidig er det viktig at vi nå evner å sette tiltakene inn i et system som favner hele idretten og som når ut til alle idrettslagene hvor aktiviteten skapes, sa idrettspresident Kjøll i møte med pressen etter møtet.

Ber om økte spillemidler til idrettsorganisasjonen
Hovedlinjene og begrunnelsen for spillemiddelsøknaden for 2023 ble også presentert.

- For oss er det viktig at vi blir møtt på de økonomiske rammebetingelsene som er viktig for å sikre at norsk idrett kan ta den posisjonen vi skal ha i samfunnet, og at vi lykkes med å rekruttere tilbake alle utøvere og frivillige som har sluttet innen utgangen av 2022, sa Kjøll.

Full rettighetsfestet momskompensasjon
Norges idrettsforbund gjentok en av idrettens viktigste fanesaker; full rettighetsfestet momskompensasjon for varer og tjenester og for idrettslag som bygger egne anlegg. Statsråden henviste her til Hurdalsplattformen hvor regjeringen stadfester at de ønsker en regelstyrt ordning på dette området.

Etterslepet på anlegg må bort!
Idrettspresident Berit Kjøll var også tydelig ovenfor den nye statsråden når det gjelder anleggsfinansiering. Dagens finansieringsordning må styrkes og det må settes av betydelige midler over statsbudsjettet hvert år for å redusere etterslepet.

- Her trenger vi en milliard årlig over statsbudsjettet for å fjerne etterslepet i denne regjeringsperioden. Idrettslagenes kostnader til dyre mellomfinanseringsløsninger, i påvente av utbetaling av spillemidler til egne anlegg, kunne heller blitt brukt lavere treningsavgifter, påpekte Kjøll.

Nytt nasjonalt toppidrettssenter
Toppidrettssjef Tore Øvrebø presenterte planene for et nytt nasjonalt toppidrettssenter og Trettebergstuen ble også invitert til Olympiatoppen for å få en nærmere innføring i de nye planene. Norges idrettsforbund vil om kort tid sende inn en søknad om finansiering av et nytt nasjonalt toppidrettssenter i forbindelse med statsbudsjettet 2023.

Tiltak mot spiseforstyrrelser i idretten
Medieoppslagene rundt spiseforstyrrelser i idretten den siste tiden har naturligvis gjort sterkt inntrykk på både statsråden og idrettspresidenten. Teamet ble også diskutert med den nye kulturministeren.

- Her har vi fortsatt en jobb å gjøre, men det er viktig å understreke at det også gjøres veldig mye bra. I toppidretten har vi gode systemer på plass for å følge opp våre fremste utøvere. I breddeidretten er det viktig at informasjon og kunnskap om mat, kropp og vekt blant ungdom i utvikling når bredt ut til både foreldre, trenere og støtteapparat. Her vil jeg oppfordre alle foreldre til å melde seg på Sunn idrett sitt foreldreseminar 8. november hvor teamet settes på dagsorden, sa Kjøll.

- Samtidig må vi erkjenne at det er behov for mer ressurser til det forebyggende arbeidet og Sunn idrett som er vårt kompetanseorgan på dette området. Vi fikk avslag fra Helse- og omsorgsdepartementet i første runde, men vi har sendt frem en ny søknad og tydeliggjort behovet, avslutter idrettspresidenten.

Kulturministeren og idrettspresidenten understreket til slutt betydningen av den norske spillmodellen. De var begge enige om at dagens modell sikrer både ansvarlige spill og tilstrekkelige forutsigbare rammevilkår for idretten og den øvrige frivilligheten.