Idrettsforbundet ønsker flere med innvandrerbakgrunn inn i idrettsorganisasjonen. Foto: Norges idrettsforbund
Idrettsforbundet ønsker flere med innvandrerbakgrunn inn i idrettsorganisasjonen. Foto: Norges idrettsforbund

IMDi støtter inkluderingsarbeid i norsk idrett med 1 million kroner

Norges idrettsforbund er tildelt 1 million kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å bedre integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tildelt Idrettsforbundet 1 million kroner til prosjektet "Inkludering i idretten 2021». NIF skal benytte midlene til:

  1. Å styrke tiltaket Aktivitetsguide i regi av idrettsråd i store byer. Dette vil medføre økt inkludering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i idrettslag.
  2. Å organisere en fagkonferanse for idrettens organisasjonsledd for å øke bevisstheten, kompetansen og innsatsen for å inkludere mennesker med innvandrerbakgrunn inn i vår organisasjon. Konferansen vil avholdes høsten 2021.

-Idretten har som mål å speile samfunnet, og da er det viktig at innsatsen i inkluderingsarbeidet blir forsterket. NIF ønsker flere utøvere, foreldre, trenere, dommere, lagledere og styremedlemmer med innvandrerbakgrunn inn i idrettsorganisasjonen, disse tiltakene vil bidra til at vi kan komme et skritt lenger på dette området, sier Line Hurrød, forvaltningsrådgiver i Idrettsforbundet.


Lokale idrettslag er en viktig integreringsarena

Mennesker med innvandrerbakgrunn er underrepresenterte i idrettsorganisasjonen, og det er en utfordring som NIF tar på høyeste alvor. NIFs visjon er idrettsglede for alle. Vi vet at deltagelse i idrett bygger identitet og samhold mellom mennesker og er viktig for tilhørighetsfølelsen for den enkelte.

-Vi ønsker et større mangfold i vår organisasjon, både for å utvikle oss, men også for å være samfunnsnyttige. Inkludering av mennesker med innvandrerbakgrunn i organisering av idrettslagets mange aktiviteter er blant annet viktig arena for språktrening og læring om det norske samfunnet, sier Hurrød og legger til:

- Det kan være flere utfordringer ved å rekruttere og ivareta denne målgruppen, som språk og det å nå ut med informasjon. Bevisstgjøring og kunnskap i organisasjonen, samt målrettete tiltak, vil være med på å imøtekomme disse utfordringene.


Støtter Aktivitetsguide

Idrettsråd i flere store byer i landet organiserer tiltaket Aktivitetsguide. En aktivitetsguide blir "koblet på" en familie i målgruppen via samarbeidsparter som kommunen, NAV, flyktningstjenesten eller skolen. Guiden gir informasjon til foreldre om norsk idrett, gir informasjon om utstyr, hvordan en melder seg inn i idrettslaget og hvordan en betaler medlemskontingenten, samt følger barn og ungdom til idrettslaget.

- Tiltaket har så langt hjulpet mange hundre barn og ungdom inn i vår organisasjon, og NIF er svært takknemlige overfor IMDi at vi kan bistå idrettsrådene med videreutvikling av dette viktige arbeidet, sier Line Hurrød.

Les mer om inkludering i idrettslag.