Det er viktig at nye ordninger avklares så raskt som mulig, slik at det blir forutsigbart og man vet hva man har å forholde seg til skriver Idrettsforbundet i brevet til Kulturdepartementet. Foto: Norges idrettsforbund
Det er viktig at nye ordninger avklares så raskt som mulig, slik at det blir forutsigbart og man vet hva man har å forholde seg til skriver Idrettsforbundet i brevet til Kulturdepartementet. Foto: Norges idrettsforbund

Idrettens innspill til innretning av kompensasjonsordninger for 2022

Treffsikre kompensasjonsordninger, og at de kompenserer for de restriksjonene idretten blir påført, er idrettens viktigste innspill til innretning av kompensasjonsordningene for 2022. I tillegg har idrettsorganisasjonen nye innspill til ordningen.

Norges idrettsforbund oversendte 21. desember et brev til Kulturdepartementet, hvor idrettens innspill ble belyst. Les brevet i sin helhet her.

Treffsikre kompensasjonsordninger

Det er viktig at kompensasjonsordningene blir treffsikre og at de kompenserer for de restriksjonene idretten blir påført. Kompensasjonsordningene er viktige for å holde kostnadene nede, slik at økonomi som barriere ikke blir en konsekvens i en fra før meget utfordrende tid.

Nye innspill fra hele idrettsorganisasjonen

Etter dialog med særforbund og idrettskretser har Idrettsforbundet samlet innspill og spørsmål. Med bakgrunn i disse spiller idretten inn følgende elementer til ny kompensasjonsordning, i tillegg til det som ligger i ordningen for 2021:

 • Merkostnader for testing og øvrige smittevernstiltak.
 • Tapte leieinntekter fra lokaler og anlegg.
 • Bortfall av treningsavgifter.
 • Vi ber om at organisasjonsledd med faste og ufravikelige kostnader, som har falt utenfor gjeldende ordninger, kan komme inn i ordningen for 2022.
 • Tapte lisensinntekter.
 • Det er positivt at dekningen av kostnadene ved avlysning av aktiviteten er økt til 70% for 2021. Fra NIFs ståsted er dette et viktig signal at man får 70% av kostnadene dekket, også ved full stenging. NIF ber om at dette videreføres i 2022.
 • Mulighet for kompensasjon for tapte påmeldingsavgifter for arrangement som starter i 2021 og som fortsetter i 2022.
 • Det budsjettmessige sammenligningsgrunnlaget med hensyn til publikumsinntekter, bør baseres på 2019-tall (før pandemien) og ikke tallene fra 2020 eller 2021.
 • Det er viktig at nye ordninger avklares så raskt som mulig, slik at det blir forutsigbart og man vet hva man har å forholde seg til.
 • Vi ønsker også å adressere utfordringen med merutgifter i utlandet i forbindelse med trening og konkurranser.
 • Bortfall av inntekter fra samarbeidsavtaler.