Illustrasjon. Foto: NTB
Illustrasjon. Foto: NTB

Enkle tiltak for å redusere risiko for direktørsvindel og andre økonomiske misligheter

«CEO fraud», eller såkalt direktørsvindel, har i økende grad rammet frivilligheten, inkludert idrettslag. Heldigvis er det små tiltak og enkle rutiner som skal til for å redusere risikoen for direktørbedrageri.

Politiet sin hovedstrategi er å forebygge for kriminalitet. Derfor er det viktig å gi målrettet informasjon til de kriminaliteten kan treffe. 

Vær bevisst på bruk av kontaktopplysninger 
Politiet anbefaler at alle idrettslag og øvrige organisasjonsledd i norsk idrett sjekker hjemmesiden sin og passer på at de ikke legger ut for mye kontaktinformasjon. Eksempelvis bør ikke kontaktinformasjonen til økonomiansvarlig opplyses om på siden, da denne målgruppen er spesielt utsatt og som bedragerne i størst grad henvender seg til når de forsøker å lure foreningen. 

Sjekk avsenderadressen 
Det bør være en rutine på å sjekke avsenderadressen til vedkommende som ber om en økonomisk transaksjon, da denne adressen i bedragerisaker avviker fra den epostadressen CEO/leder for foreningen normalt benytter for transaksjoner.  

Ta en grundig sjekk ved urimelig korte tidsfrister 
Det er viktig at man aldri betaler eller gjennomfører en økonomisk transaksjon dersom avsender gir urimelige korte tidsfrister uten å gjøre en grundig vurdering av henvendelsen, kontonummeret og mottaker av transaksjonen. Se brosjyre fra politiet for mer utfyllende informasjon om direktør- og fakturabedragerier. 

Idrettens digitale fellestjenester reduserer risikoen for økonomiske misligheter
NIF digital leverer gode digitale tjenester med innebygde tiltak og kontroll som reduserer risikoen for økonomiske misligheter.

Et viktig tiltak for å redusere risikoen, er kravet om at alle idrettslag tilknyttet NIF må benytte enten Idrettens felles medlemssystem (KA eller IMS) eller et medlemssystem med godkjent integrasjon til å administrere medlemskap og fakturere medlems- og treningsavgift. Dette kravet sikrer at vi har god kvalitet på opplysninger om alle som er med i norsk idrett, og at de viktigste inntektskildene til idrettslagene håndteres via et medlemssystem som sikrer sporbarhet på transaksjoner. I Idrettens felles medlemssystem er det lagt til rette for effektiv overføring av transaksjoner og avstemming av krav inn mot godkjente regnskapssystemer og generering av regnskapsbilag i henhold til regnskapslovens krav. Per i dag bruker om lag 5000 idrettslag Idrettens felles medlemssystem.

Alle personer som er en del av norsk idrett, må verifiseres ved bruk av fødselsnummer og vi vasker dataene daglig mot folkeregisteret. Ved pålogging til idrettens felles digitale tjenester må brukerne benytte Idrettens ID, som sikrer sikker identifisering og innlogging.

Unngå personlige kontoer!
For alle tjenester som håndterer betalinger, og som er levert av NIF digital, er det lagt til rette for å benytte Idrettens betalingsløsning som er levert i samarbeid med Buypass AS. Denne løsningen sikrer kontroll på at idrettslaget som mottaker er registrert i Brønnøysundregistrene, har et gyldig organisasjonsnummer og at betalinger skjer til en konto som tilhører idrettslaget (KAR-sjekk). Idrettens betalingsløsning sikrer også en god håndtering av midler til og fra underliggende grupper, da disse kan samles under samme avtale som idrettslaget. Samlet reduserer dette risikoen for at midler håndteres via kontoer som er opprettet i enkeltpersoners navn. Idrettens betalingsløsning har støtte for betaling via online betalingsløsninger (kort, vipps), e-faktura, avtalegiro og PDF faktura med KID-nummer. Per i dag har 63,2 % av alle ordinære idrettslag opprettet avtale om bruk av Idrettens betalingsløsning.

Verifiserbar kontroll på honorarutlegg
NIF Digital leverer også en løsning som sikrer en god og sikker håndtering av honorarer og utlegg gjennom Idrettsoppgjør. Løsningen støtter automatisert utbetaling via Idrettens betalingsløsning eller via bank.
Løsningen sikrer at alle som skal motta midler er verifisert med Idrettens ID og at alle utbetalinger er godkjent av to personer som er autorisert av styret i idrettslaget. For dommerregninger er løsningen og utbetalingen koblet mot en offisiell og digitalt godkjent kamprapport og sikrer at beregning av godtgjøring skjer i henhold til riktige satser.