friidrett612.jpg

Brev til Kulturdepartementet vedrørende stimuleringsordningen

Norges idrettsforbund sendte 15. april frem et brev til Kulturdepartementet vedrørende stimuleringsordningene for idrett og frivillighet 2021. I brevet ble åpenbare svakheter ved ordningen understreket. Les brevet i sin helhet her.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til stimuleringsordningen for 2021. Vi vil gi honnør for at myndighetene etablerer økonomiske ordninger også for 2021.

Dessverre opplever vi at dagens situasjon gjør at en stimuleringsordning ikke vil fungere slik den er skissert, fordi situasjonen i samfunnet er annerledes enn det man håpet når stimuleringsordningen ble utformet. Det aller meste av idrettsaktivitet er som kjent stengt ned av myndighetene på ubestemt tid. Flere arrangement har vært planlagt i lang tid, og både kostnader og andre forpliktelser har således allerede påløpt. Dette må kompenseres.

Selv om idretten har vært både kreative og proaktive for å møte koronapandemien på en god måte, både når det gjelder kostnadsreduserende- og inntektsbringende tiltak, så er det ikke mulig å finne tiltak som monner økonomisk når all aktivitet er stengt ned på ubestemt tid.

NIF er derfor skuffet over at innspillet vårt om tilrettelegging for fortsatt kompensasjon av tapte inntekter for myndighetsstengte aktiviteter, ikke ble hørt. Vi er kjent med at dette synspunktet også ble støttet av mange andre innspill i høringsrunden.

For norsk idrett byr ordningen for tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner på tre store utfordringer vi håper kan løses:

  1. Det er krevende at ordningen lar vente på seg, og at det ikke vil bli åpnet for søknader før i juni. Man vet ikke hva man kan forholde seg til når man planlegger første halvår, samt at noen vil kunne ha likviditetsutfordringer i perioden frem til ordningen åpner.
  2. Det er bare påløpte kostnader og kostnader som ikke kan unngås, med fradrag for faktiske inntekter, som blir dekket ved myndighetsstengte aktiviteter og arrangementer, og ikke tapte budsjetterte inntekter. Store deler av norsk idrett som er avhengig av inntektene fra arrangement og aktiviteter, har i en tid med full nedstenging av idretten ikke hatt mulighet til å innhente tilsvarende inntektsnivå.
  3. Ved delvis gjennomføring, vil man ikke kunne få kompensert for budsjetterte inntekter fra aktiviteter (for eksempel et mosjonsløp, utleie av lokaler, håndballcup eller lignende) i og med at man tar utgangspunkt i faktiske inntekter og ikke budsjetterte inntekter som tidligere. Det vil, slik vi forstår det, bidra til at arrangøren har ytterligere tap ved gjennomføring som følge av myndighetenes restriksjoner.

Vi er forhåpentligvis ved oppløpssiden til et mer åpent samfunn, og idretten skal gjøre sitt i denne perioden for å sikre videre tilbud og være en bidragsyter til levende lokalsamfunn når det blir mulig. Det er derfor viktig at vi sammen kan finne løsninger som bidrar til at sektoren klarer seg gjennom denne perioden også. NIF legger derfor frem følgende forslag til løsninger:

  1. Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren og idretten utvides til å gjelde alle avlyste arrangementer med tilbakevirkende kraft til 1. januar. En slik ordning bør også kunne behandles raskt av ESA da den vil ha tilsvarende virkning som den som allerede er godkjent i ordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi.
  2. For arrangement som helt eller delvis gjennomføres bør det tas utgangspunkt i budsjetterte inntekter, i stedet for faktiske inntekter, ved beregning av tilskuddet.
  3. NIF er positive til en vurdering av spørsmålet til Frivillighet Norge vedrørende muligheten for å søke om dekning av økte aktivitetskostnader som følge av at overskuddsinntektene fra arrangement eller aktiviteter uteblir.
  4. Ordningen for tilskudd til aktiviteter og arrangementer åpnes for søknader så snart som mulig, og tilskuddene utbetales uten videre unødig opphold.

Når det gjelder tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren mener NIF at denne må omfatte alle idretter som i dagens situasjon er definert som toppidrett.

I høringsnotatet fra regjeringen som ble sendt ut i januar, var det foreslått en tilskuddsordning som departementet selv skulle forvalte. NIF etterlyser konkretiseringer for denne ordningen, og vil gjerne vite hvordan den er tenkt utformet og hvem den vil gjøres gjeldende for. Vi håper at denne ordningen vil kunne fange opp de organisasjonsleddene som har falt utenfor alle kompensasjons- og tilskuddsordningene.

NIF har fått mange tilbakemeldinger fra egen organisasjon på svært uheldige konsekvenser av den nye ordningen. 

Vi ser frem til en rask og konstruktiv behandling av innspillene, og til fortsatt godt samarbeid.

Brevet er signert av idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg.