BeritKJØLL.jpg

Vi må vise solidaritet med våre 11000 idrettslag

Kjære idrettsvenner.  Norsk idrett står i en krise. Myndighetene fattet på torsdag et gjennomgripende, men nødvendig, vedtak som rammer det norske samfunnet og idretten hardt. All organisert trening, samlinger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Vi må være forberedt på at koronavirussituasjonen kan bli langvarig.

Liv og helse trumfer alle andre hensyn! Jeg oppfordrer derfor på det sterkeste at vi alle stiller oss lojalt bak vedtaket og gjør alt det vi kan for å hindre smittespredning. Ta hjemmekontor, unngå store folkeansamlinger, og hold avstand til hverandre. Pass på at eventuelle egenorganiserte aktiviteter ikke strider mot helsemyndighetenes vedtak. Er du i tvil, ta kontakt med helsemyndighetene for å søke avklaring. Forbudet mot organisert idrettsaktivitet er hjemlet i smittevernloven, og brudd på disse bestemmelsene kan straffeforfølges. Det understreker alvoret i vedtaket som er fattet.

Jeg oppfordrer samtidig alle foreldre om å vise solidaritet med våre 11000 idrettslag og klubber, som nå står i en svært vanskelig situasjon. Jeg hører fra flere klubber som møter umiddelbare økonomiske utfordringer som følge av avlyste arrangementer – for mange, selve bærebjelken i klubbøkonomien. La oss vise den dugnadsånden som bor i oss, som kjennetegner idretten og som hele samfunnet vårt er tuftet på.

Vær raus mot hverandre, og mot klubbene som nå opplever en svært vanskelig tid. Ikke krev tilbake startkontingenter, treningsavgifter, eller medlemskontingenter fra klubber og lag som nå har fått et pålegg om å stenge ned sitt aktivitets- og arrangementstilbud. Det kan i verste fall medføre at klubbene må legge ned driften, eller dekke inn kostnaden ved høyere treningsavgifter. I en tid hvor vi alle ønsker å se på tiltak for å redusere kostnadene i idretten, vil dette være svært uheldig. 

NIF jobber nå hardt for å få en oversikt over de totale økonomiske konsekvensene som dette nødvendige vedtaket påfører idretten.  Dette arbeidet er godt i gang. Samtidig opplever vi at myndighetene tar situasjonen på alvor og vi er i en aktiv dialog med regjeringen for å sikre at idretten ivaretas i krisepakkene som nå stables på bena for å hjelpe utsatte næringer og sektorer.

Idretten og frivilligheten er selve limet i samfunnet. Hvis frivilligheten stopper opp, vil dette også ha betydelige konsekvenser for næringslivet. Vi bidrar med billetter til transportsektoren, bor på hoteller og andre overnattingssteder, kjøper utstyr fra sportsbutikker, handler mat i butikker og andre steder. Med andre ord, dette handler ikke om å stille seg bakerst i køen når regjeringen skal dele ut sine krisepakker. NIF er frempå i skoa. Kl 14 på torsdag vedtok helseministeren å stenge ned den organiserte idretten. Kl 15 satt jeg i møte med Kultur- og idrettsminister Abid Raja i Kulturdepartementet og drøftet hvordan myndighetene kan bistå den organiserte idretten i den svært krevende situasjonen vi nå står i.

Dialogen er god, og jeg er sikker på at myndighetene har likelydende ambisjoner som oss. Våre barn og unge skal få et like godt aktivitetstilbud som før koronavirusutbruddet. Det krever en felles dugnadsinnsats fra idretten selv, foreldre og myndighetene.

Ta godt vare på hverandre, og støtt opp om idretten og ditt lokale idrettslag!

God hilsen fra

Berit Kjøll, Idrettspresident