LAM612.jpg

Spillemidler 2020 - gladmelding til lokalidretten

Totalbeløpet av overskuddet i Norsk Tipping AS for spilleåret 2019 til idrettsformål er nå klar. Norsk idrett blir i år tilgodesett med 2 861,5 millioner kroner.

Av dette tildeles ca. 1,58 milliarder kroner til idrettsanlegg, 730 millioner til organisasjonene i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og 372 millioner i lokale aktivitetsmidler (LAM) til idrettslagene. Forsknings- og utviklingsarbeid blir tildelt ca. 34 millioner kroner og andre spesielle aktiviteter, herunder antidopingarbeid, tildeles ca. 145 millioner kroner.

- Jeg vil benytte anledningen til å takke regjeringen for tildelingen, og samtidig understreke betydningen av å ha en stabil, forutsigbar og ansvarlig finansieringskilde gjennom overskuddet fra Norsk Tipping, spesielt i den svært krevende situasjonen norsk idrett nå står i, sier idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter:

- De viktigste tilskuddspostene er i hovedsak videreført fra tidligere og utgjør den nasjonale finansieringen av norsk idrett. Tilskuddene sørger for at anlegg kan bygges, at organisasjonene kan driftes og at idrettslagenes også blir støttet direkte gjennom spillemidlene.

Rask utbetaling av lokale aktivitetsmidler
De lokale aktivitetsmidlene (LAM) går direkte ut til idrettslagene i kommunene. Beløpet, 372 millioner kroner, er det samme som i fjor, men regjeringen fremholder at dette er penger som idretten selv kan formidle raskt og direkte til sine lag og foreninger, og at disse midlene kan være spesielt viktige i denne tiden.

-Likviditetssituasjonen er for tiden svært krevende for mange idrettslag. Norges idrettsforbund har derfor planer om at så snart vi har fått tildelingsbrev og beløp, at det umiddelbart blir iverksatt en fordeling av 80 prosent av dette beløpet, mens de resterende 20 prosent blir fordelt av idrettsrådene i løpet av høsten, sier Kjøll.

Så snart pengene blir overført fra Kulturdepartementet, blir de fordelt direkte ut til idrettslagene. Departementet vil bidra til at deres del av prosessen går så raskt som mulig.

- Ved å utbetale 300 millioner kroner direkte ut til idrettslagene nå, vil dette avhjelpe den akutte økonomiske situasjonen for svært mange idrettslag. Sammen med en trygg, gradvis åpning av idretten igjen, vil disse pengene sette idrettslagene i stand til raskest mulig igjen å skape sine egne inntekter og levere idrett til alle lokalsamfunn over hele landet, sier Kjøll og fortsetter;

- Samtidig er det viktig å presisere at disse pengene ikke er en kompensasjon for bortfall av inntekter under koronakrisen, men en forskuttering av penger som normalt ville tilfalt idrettslagene engang i høst. Norges idrettsforbund avventer fortsatt behandlingen av kompensasjonsordningene som er spilt inn til regjeringen i forkant av fremleggelse av revidert statsbudsjett, avslutter Kjøll.

For komplett oversikt over hovedfordelingen av spillemidler til idretten henvises det til regjeringens nettsider.