koronabanner_612.jpg

Nye endringer i smittevernveilederen for idrett

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett, som gjelder for alle idrettslag, særforbund, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.

Oppdatert veileder

30. oktober oppdaterte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet veilederen for smittevern i idretten. De viktigste endringene er:

  • Nytt avsnitt innledningsvis om økt oppmerksomhet mot utsatte barn og unge
  • Presisering av avstandskrav ved arrangementer
  • Poengtert ansvaret til arrangøren ved gjennomføring av arrangementer
  • Presisering at unntaket om avstand også gjelder for støtteapparat
  • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede.
  • Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs der inntil 600 personer er til stede samtidig, hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Det skal fortsatt være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort.
  • Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
  • Nærmere råd om behov for ventilasjon ved innendørsaktiviteter.

Se også tidligere endringer i endringslogg.