Norges Functional Fitnessforbund ble tatt opp som det 55. særforbundet på idrettstinget i 2019. Foto: Norges Functional Fitnessforbund
Norges Functional Fitnessforbund ble tatt opp som det 55. særforbundet på idrettstinget i 2019. Foto: Norges Functional Fitnessforbund

Nøkkeltallene for norsk idrett i 2019

Hvilket særforbund er størst? Hvor mange medlemmer er det i Norges idrettsforbund? Hvordan er utviklingen med kvinneandelen? Nøkkeltallene for 2019 er klare – se de viktigste her.

2019 var et begivenhetsrikt år, og norsk idrett gikk fra 54 til 55 særforbund. Norges Functional Fitnessforbund ble tatt opp på idrettstinget i 2019. I tillegg ble fire nye idrettsgrener godkjent i løpet av året.

Les hele nøkkeltallsrapporten her. 

Etter flere år med vekst i antall medlemskap i de ordinære idrettslagene falt medlemstallet med 8 000 i 2019, og det var registret 1,93 millioner medlemskap ved utgangen av året. Sett i et seksårsperspektiv har idrettslagene hatt en vekst på i overkant av 60 000 medlemskap. Reduksjonen i medlemstallet innenfor bedriftsidretten fortsetter, men bedriftsidretten hadde til tross for denne reduksjonen over 130 000 medlemmer ved årsskiftet – og en stor og variert aktivitet. Totalt var det registrert nær 2,1 millioner medlemskap i norsk idrett.

Fotballforbundet er det klart største særforbundet fulgt av Håndball-, Ski-, Bedriftsidrett- og Gymnastikk- og Turnforbundet. Fotballforbundet er størst blant barn og ungdom, Studentidrettsforbundet er størst i aldergruppen 20-25 og Golfforbundet blant de over 26.

Flest jenter blant de yngste  
Kvinneandelen ble redusert med 0,1 prosentpoeng i 2019 og 41,1 prosent av medlemskapene innehas nå av kvinner. De siste seks årene har kvinneandelen økt med 0,7 prosentpoeng. Jenter innehar over halvparten av medlemskapene blant de yngste, men kun 36,1 prosent blant de over 26 år.

Ti av særforbundene hadde en kvinneandel på over 50 prosent. Høyest kvinneandel hadde Rytterforbundet med 89 prosent, mens Fotballforbundet var særforbundet med flest aktive kvinner. Håndballforbundet og Gymnastikk- og Turnforbundet følger deretter.

Det er i september 2020 foretatt en gjennomgang av styrene i de 8 700 organisasjonsleddene som er registrert i Frivillighetsregisteret. Disse har til sammen nær 50 000 styremedlemmer. Andelen kvinner i styrene viser en liten økning, og andelen er nå kommet opp i 36,7 prosent. 2 200 av de nær 50 000 styrevervene måtte vært overtatt av kvinner for at styrene skulle gjenspeilet medlemsmassen fullt ut. Man hadde oppnådd dette dersom en kvinne erstattet en mann i hvert fjerde styre.

Kvinnelige styreledere underrepresentert
Det er flere jenter enn gutter som innehar styreverv i aldersgruppen under 25 år, men som for medlemskapene faller kvinneandelen med økende alder, og blant styremedlemmer over 66 år er kun én av fem kvinner. Kvinner er godt representert i aldersgruppene opp til 50 år.

Ser man kun på styreledere, er kvinner fortsatt svært underrepresentert. Kun hver fjerde styreleder er kvinne, men også her har det vært en liten bedring i 2019.

Det ble gjennomført noen flere kompetansetiltak i 2019 enn i 2018, men antall kursdeltakere viser en liten nedgang. 38,6 prosent av kursdeltakerne var kvinner.

E-læringen har fått en stadig mer sentral plass blant kompetansehevingstiltakene, spesielt innenfor trenerutvikling. Både antall tilgjengelige e-kurs og antall unike brukere i idrettens e-læringsportal har økt. Det var registrert 75 000 unike brukere i e-læringsportalen i september 2019. I august 2020 var antallet økt til 100 000, og etter at flere særforbund lanserte «koronavettkurs» i august 2020, er antall unike brukere doblet på et par måneder. Ved utgangen av september 2020 var det registrert over 210 000 unike brukere i portalen.