Bandy3.jpg

NIFs skriftlige innspill til alle politiske partier om krisepakke 3 og stimuleringsordninger 2021

Norges idrettsforbund har sendt frem skriftlig brev til både Kulturdepartementet og de politiske partiene på Stortinget vedrørende Krisepakke 3 og stimuleringsordningene for 2021 i forbindelse med budsjettbehandlingen av Statsbudsjettet for 2021.

NIFs merknader til krisepakke 3:

For krisepakke 3 står det at myndighetene vil redusere kompensasjonen for utsatte eller avlyste arrangement i perioden 1. november til 31. desember fra 70 % til 50 %. NIF mener dette ikke kan gjelde for de arrangementer og aktiviteter som er myndighetsstengt eller som ikke har fått klarsignal til å åpne, som konkurranser for breddeidrett for voksne. Disse forbundene har ingen mulighet til hverken å tilpasse tilbudet eller sørge for andre inntekter.

NIF påpeker også i brevet at noen organisasjonsledd fortsatt har falt helt utenfor ordningene. Dette medfører store økonomiske tap for dem det gjelder, og mulighetene til å klare seg gjennom vinteren med ytterligere nedstenging vil kunne føre til ytterligere permitteringer/oppsigelser og en svekket organisasjon når aktiviteten kan settes i gang igjen.

NIF har estimert de ikke-kompenserte tapene til i alt 126 millioner kroner for 2020. De fordeler seg på følgende to områder.

Noen organisasjonsledd har hatt løpende, unngåelige faste kostnader. Dette gjelder for eksempel husleie til eksterne gårdeiere for kampidretter, danseklubber, rytterklubber og treningssentra drevet av frivillige organisasjoner. I sum utgjør dette ca. 20 millioner kroner.

Mange særidretter har tapte lisensinntekter i 2020 som følge av at aktivitetene er stanset. Lisensinntekter kan sies å være «kontingenter» fra gjennomført aktivitet som for eksempel seriespill i lagidrettene. Disse lisensene blir betalt til særforbund eller særkretser. Ved bortfall av disse inntektene står de uten mulighet til å utføre de oppgavene som tidligere har vært finansiert av lisensene, som de gjør på vegne av idrettslagene. I sum utgjør dette ca. 106 millioner kroner for 2020.

NIFs innspill til stimuleringsordninger og statsbudsjettet 2021.

NIF mener stimuleringsordningen for 2021 må inkludere kompensasjon for tapte inntekter og faste unngåelige kostnader på aktiviteter som må stenges som følge av myndighetenes restriksjoner og påbud, eller som ikke får anledning til å starte opp. Tapte inntekter bør også inkludere tap av lisensinntekter og treningsavgifter, da dette utgjør en stor andel av idrettens tap. Beløpets størrelse må vurderes ut ifra hvor lenge det blir restriksjoner.

Les NIFs brev til Kulturdepartementet og de politiske partiene om krisepakke 3 og statsbudsjettet 2021 her: 

Brev til KUD

Brev til alle partier