Espen R. Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet skryter av arbeidet idretten har gjort i den vanskelige koronasituajsonen. Foto: NTB
Espen R. Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet skryter av arbeidet idretten har gjort i den vanskelige koronasituajsonen. Foto: NTB

Nakstad imponert over idrettens arbeid med smittevern

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, var en av innlederne til høstens ledersamling for særforbund og idrettskretser. Nakstad understreket idrettens betydning i samfunnet i en tid som oppleves som krevende for mange, og han ga ros til idrettens arbeid for å redusere smitterisiko i forbindelse med utøvelse av idrettsaktivitet.

- Jeg er glad for at barn og unge fortsatt kan utøve idrettsaktivitet tilnærmet normalt. Alle som har drevet med idrett vet hva dette betyr. Jeg vil også skryte av idretten og det arbeidet som legges ned hver eneste dag for å etterleve smittevernsreglene. Vi har heldigvis ikke sett store smitteutbrudd i forbindelse med idrettsaktivitet. Utendørs har det knapt forekommet smitte. Innendørs har vi hatt noen få tilfeller, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad i sitt innlegg til dagens ledersamling.

Hold dere i aktivitet!
Nakstad understreket idrettens betydning i et samfunnsperspektiv og hvor viktig det var å holde seg i aktivitet når samfunnet ellers har innført strenge restriksjoner for sosiale sammenkomster.

- Selv om det har vært strenge restriksjoner også for idretten, har det vært viktig å opprettholde et tilbud til barn og unge. Jeg opplever at idretten har klart å tilpasse seg situasjonen på en god måte, sier Nakstad og fortsatte:

- Det er viktig å få folk til å komme seg ut i aktivitet. Når folk føler seg ensomme i en tid med strenge restriksjoner for sosial kontakt, er det viktig å holde seg i fysisk aktivitet. Det er bra for både den fysiske og mentale helsen. Jeg opplever at idretten har vært flinke til å tilpasse seg den løpende smittesituasjonen, understreket Nakstad.

Idrettspresident Berit Kjøll utfordret Nakstad om hva som vil bli idrettens viktigste bidrag i den situasjonen vi nå står i, både i Norge og internasjonalt. Nakstad var tydelig på at idretten måtte fortsette å opptre ansvarlig slik man hadde gjort frem til nå, slik at idretten fortsatt kan utøves på en trygg og ansvarlig måte.

Dette handler i stor grad om å etterleve smittevernsprotokollene og håndtere smittetilfeller på en tillitsvekkende måte når disse eventuelt oppstår. Nakstad viste til gode systemer for oppmøteregistrering som idretten allerede hadde fått på plass. I tillegg er det viktig at idretten fortsetter arbeidet med å tenke kreativt dersom restriksjonene gjør det vanskelig å utøve ordinær idrettsaktivitet.

Harmonisering av smittevernstiltak i kommunene
Nakstad ble også utfordret på hvorfor kommuner har ulik praksis på smittevernstiltak, selv om smittesituasjonen er relativt lik mellom berørte kommuner.

Her understreket Nakstad at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjennomført flere webinarer med kommunene hvor hensikten er å samordne tiltakene i tråd med de anbefalingene som helsemyndighetene hadde sendt ut til alle kommunene i et eget rundskriv. Han understreket at dette har gitt ønsket effekt og at tiltakene virker å være mer samordnet nå. Helsemyndighetene gir også kommunene god veiledning ved behov.

- Vi har fått ryddet opp i de mest ulogiske problemstillingene. Stort sett virker dette å være relativt godt harmonisert ute i kommunene nå, sa Nakstad.

Avslutningsvis ble Nakstad utfordret på smitterisiko ved utendørs aktivitet kontra innendørsidrett.

- Utendørsaktiviteter med god avstand oppleves som veldig trygt. Innendørs, er det flere faktorer som påvirker smitterisikoen. Antall personer til stede, ventilasjon, lengde på opphold og mulig tilstedeværelse av smittede personer har alle en innvirkning på smitterisiko. Etterlevelse av smittevernsrutiner blir derfor ekstra viktig påpekte Nakstad.

Store regionale forskjeller på smittepresset i Norge
Til slutt understreket Nakstad at det var store forskjeller på smittepresset i ulike deler av landet. Noen bo- og arbeidsregioner har knapt smitte. I andre regioner er smittepresset høyt. Dette har også betydning for idretten og hva som kan gjennomføres av ordinær aktivitet i landet slik situasjonen er nå.

Nakstad avsluttet med å gi et optimistisk fremtidsbilde og hadde god tro på at smittesituasjonen ville se vesentlig bedre ut når vinteren kommer for fullt, både i Norge og i Europa.