Norske og Kinesiske utøvere på treningssamling. Foto: Linda Jacobsen / NIF
Norske og Kinesiske utøvere på treningssamling. Foto: Linda Jacobsen / NIF

Klargjøring av NIFs rolle i Kina-samarbeidet

I lys av TV2 sine oppslag og omtale av Kina-samarbeidet følger en redegjørelse fra Norges idrettsforbund som har et koordinerende ansvar for å følge opp avtalen.

I 2017 ble det inngått et samarbeid mellom Kina og Norge som omhandlet idrettsfeltet på statlig nivå. Kulturdepartementet er ansvarlig departement. For myndighetene var det viktig at Norges idrettsforbund (NIF) påtok seg den koordinerende rollen for å sikre at samarbeidet foregår i henhold til norske idrettsverdier og verdiplattformen som legges til grunn for avtalen. NIFs oppfølging skjer i form av koordinerende og rådgivende arbeid inn mot de organisasjoner/institusjoner som har tatt et operativt ansvar for å følge opp kinesiske utøvere, eksempelvis særforbund og videregående skoler.

Avtalen skal sikre læring på tvers av nasjoner

Avtalen skal bidra til å gjøre skiidrett mer populært i Kina, samtidig som den skal bidra til utveksling av nye ideer, erfaringer og kunnskap. Siden oppstart i 2017 har ca. 200 (unike) kinesiske utøvere vært i Norge på kortere eller lengre opphold. Ca. 100 norske trenere, ledere, og øvrig støtteapparat (smørere, fysioterapeuter, leger) har vært en del av dette samarbeidet så langt.

Avtalen gjelder fram til 2022, og i utgangspunktet gjaldt den nordiske grener (langrenn, kombinert og hopp) og skiskyting. Senere har også håndball, bordtennis og snowboard (brettforbundet) kommet til. For Kina er det viktig å kunne lære av Norge for å stå best mulig forberedt til vinter-OL/PL på hjemmebane i 2022. I tillegg til de ovennevnte særforbundene er også Antidoping Norge, Norges Idrettshøgskole, Senter for idrettsskadeforskning og Høgskolen i Innlandet omfattet av avtaleverket.

Bruk av spillemidler til Kina-samarbeidet

Da avtalen ble inngått drøftet man hvordan dette skulle finansieres. Norges idrettsforbund mente at oppfølgingen av Kina-samarbeidet burde være finansiert over statsbudsjettet og ikke gjennom spillemidlene. Dette standpunktet ble diskutert med norske myndigheter. Myndighetene mente Kina-samarbeidet falt innenfor idrettsformålet som ligger til grunn for tildeling av spillemidler. Det er myndighetene som beslutter hvordan finansieringen gjennom spillemidlene skal være.

Kostnader knyttet til prosjektet

Totalt har NIF mottatt 3,2 millioner i spillemidler fra 2017-2020 til oppfølgingen av Kina-samarbeidet. Av dette har NIF så langt brukt i underkant av 2,2 millioner kroner til formålet. Det er blitt innvilget 3,8 mill, men 675.000 kroner av spillemidlene ble tilbakeført til KUD som følge av idrettsstyrets vedtak i 2018, slik at nettoen som er mottatt er 3,2 millioner kroner. Når regnskapet gjøres opp til slutt, vil eventuelt overskytende overføres tilbake til KUD.

Midlene dekker ressursbehovene til NIF for å følge opp avtalen, inkludert reisekostnader. Oppgavene handler i første rekke om koordinering og rådgivning mot aktuelle parter som er en del av samarbeidet. Utenom dette er store deler av kostnadene knyttet til erfaringsutveksling og antidopingsertifisering av norske bidragsytere i Kina-samarbeidet. Rett i overkant av 100 nordmenn har så langt vært gjennom det obligatoriske antidopingprogrammet på norsk side.

Det er inngått separate avtaler med fem særforbund og videregående skoler som inngår i samarbeidet. Kostnadene knyttet til denne operative delen av samarbeidet i Norge, Kina og evt. andre land bekostes helt og fullt av kineserne selv.

Utfordringer knyttet til Kina-samarbeidet

Idrettsforbundet kjenner til at det har vært utfordringer knyttet til de kinesiske hopperne og deres oppfølging av avtalen. Norges skiforbund hopp har derfor ikke lenger et samarbeid med Kina. Hovedårsaken er at partene har ulik oppfatning om innholdet i prosjektet (avtalen) og hvordan det skulle gjennomføres. Derfor valgte kineserne å avbryte samarbeidet. Vi bistår Skiforbundet, sammen med Kulturdepartementet og den norske ambassaden i Beijing i denne prosessen for å finne gode løsninger som følge av at avtalen ble avsluttet.

Norges idrettsforbund er kjent med, og som følge av at avtalen ble avsluttet, kan få økonomiske konsekvenser, både for NSF hopp og deres samarbeidspartner som har vært involvert i prosjektet. For NIF er det viktig at norsk hoppsport, men også deres samarbeidspartnere, ikke blir skadelidende som følge av at denne avtalen ikke ble sluttført som planlagt.

NIF bistår som koordinator og rådgiver mot aktuelle parter for å finne en god løsning. Det er imidlertid norske myndigheter som har ansvaret for den videre oppfølgingen med Kina.

Når det gjelder videre fremdrift er det et faktum at slike prosesser ofte kan ta noe tid. Feiringen av kinesisk nyttår og utbruddet av Corona-viruset har også medført en noe senere fremdrift enn ønskelig. Det er likevel viktig å påpeke at prosessen er pågående, og vi opplever dialogen som konstruktiv.

Kina-samarbeidets gevinster for norsk idrett

Norges idrettsforbund ser flere positive effekter av Kina-samarbeidet. Nedenfor nevnes de viktigste:   

  • En mulighet for unge, lovende trenere til å utvikle seg i en internasjonal setting. På de videregående skolene har flere trenere fått utfolde seg og ikke minst utviklet seg faglig i et internasjonalt miljø. Det er verdifullt.
  • Over 100 norske trenere, ledere, eksperter og utøvere er antidopingsertifisert som følge av denne avtalen.
  • Norsk idrett har en unik mulighet til å få økt kunnskap om utvikling av utøvere som starter med en ny og ukjent idrett i slutten av tenårene.
  • Vi får presentert norske idrettsverdier overfor Kina.
  • Norsk idrett får knyttet kontakter inn mot en av verdens største idrettsnasjoner.
  • Norge som verdens ledende vinterolympiske nasjon har nå en mulighet for å utbre vinteridrett og vinteridrettskultur til en av verdens største idrettsnasjoner. Dette kan i sin tur øke den internasjonale attraktiviteten til idretter som de senere årene har vært dominert av norske utøvere.
  • Vi skaper en unik møteplass mellom norsk og kinesisk idrettsungdom. Foruten idrettslig samhandling foregår også kulturutveksling med felles spillekvelder, 17. mai feiring og andre kulturelle og sosiale sammenkomster som er verdifullt, både for norsk og kinesisk idrettsungdom (eks. feiring av kinesisk nyttår).
  • Norsk idrett kan bidra til å åpne dører på andre felt i Norges forhold til Kina; turisme, næringsliv, politikk, kultur, etc.