NM-veka er ett av flere arrangementer som har måtte avlyse som følge av råd eller pålegg fra myndighetene. Foto: Kjell Espejord.
NM-veka er ett av flere arrangementer som har måtte avlyse som følge av råd eller pålegg fra myndighetene. Foto: Kjell Espejord.

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14.april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon. De kan søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, deltakerutgifter og merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Fordi det er kort søknadsfrist, har Lotteri- og stiftelsestilsynet lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Søk om kompensasjon her. 

Det er satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten). Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling. Les mer her.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader 14. april. Da vil søknadsskjema og informasjon om hvordan man skal søke ligge på www.lottstift.no.
Noe det er viktig å merke seg er at søknadssystemet ikke vil inneholde noen felt for å skrive inn fritekst, eller mulighet til å laste opp vedlegg. Dette innebærer at idrettslag må legge inn det de selv mener er riktig, og være forberedt på å begrunne søknaden dersom det senere blir kontroll. Ettersom mange idrettslag mm. bytter hele eller deler av styret i løpet av året, oppfordrer vi å utarbeide god dokumentasjon for de vurderingene som gjøres slik at fremtidige styremedlemmer lett kan få forståelse for hvilke vurderinger som ble foretatt på søknadstidspunktet.

Søknadsfristen er 21. april, så vi oppfordrer alle til å bruke tiden godt fram til selve søknadsskjemaet kommer 14. april. Det blir lagt ut veiledninger slik at søkerne kan forberede seg best mulig før søknadsskjemaet kommer 14. april. Søkerne kan da gå inn og bruke et hjelpeskjema, for å finne riktig søknadsbeløp.

Hva som kompenseres avhenger av om arrangementet har blitt avlyst, stengt eller utsatt:
• Arrangører som har avlyst eller stengt sine arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter som følge av avlysningen eller stengingen.
• Arrangører som har utsatt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen.

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.
 • Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.  Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet, dersom du oppfyller vilkårene i ordningen de forvalter.
 • Arrangører som er under konkursbehandling, kan ikke søke om kompensasjon.

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.
 • Arrangementer som organisasjonen ikke selv skulle arrangere.
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.