Idretten har som mål å speile samfunnet, og da er det viktig at innsatsen i inkluderingsarbeidet blir forsterket. Foto: Eirik Førde
Idretten har som mål å speile samfunnet, og da er det viktig at innsatsen i inkluderingsarbeidet blir forsterket. Foto: Eirik Førde

IMDi støtter inkluderingsarbeid i norsk idrett med 600 000 kroner

Norges idrettsforbund er tildelt 600 000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å bedre integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner. - NIF ønsker flere utøvere, foreldre, trenere, dommere, lagledere og styremedlemmer med innvandrerbakgrunn inn i idrettsorganisasjonen, sier forvaltningsrådgiver i NIF, Line Hurrød.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har tildelt NIF 600 000 kroner til prosjektet "Inkludering i idretten 2020». NIF skal benytte midlene til:

1.      Inkludere flere barn og ungdom med innvandrerbakgrunn og barn og ungdom i familier med lav inntekt gjennom videreutvikling av tiltaket aktivitetsguide i utsatte bydeler i store byer.

2.     Øke kunnskapen om barn og ungdom med innvandrerbakgrunn sin deltakelse i organisert idrett i samarbeid med Norges idrettshøgskole.

 -Idretten har som mål å speile samfunnet, og da er det viktig at innsatsen i inkluderingsarbeidet blir forsterket, sier Hurrød.


Lokale idrettslag er en viktig integreringsarena


Mennesker med innvandrerbakgrunn er underrepresenterte i idrettsorganisasjonen, og det er en utfordring NIF tar på høyeste alvor. NIFs visjon er idrettsglede for alle. Deltagelse i idrett bygger identitet og samhold mellom mennesker og er viktig for tilhørighetsfølelsen for den enkelte.

-Vi ønsker et større mangfold i vår organisasjon, både for å utvikle oss, men også for å være samfunnsnyttige. Inkludering av mennesker med innvandrerbakgrunn i organisering av idrettslagets mange aktiviteter er blant annet viktig arena for språktrening og læring om det norske samfunnet, sier Hurrød og legger til;

- Det er mange utfordringer ved å rekruttere og ivareta en målgruppe som har ingen eller liten deltakelse i idretten i utgangspunktet. Språk og å nå ut med informasjon er mest utfordrende overfor målgruppen, sier Hurrød.


Videreutvikler aktivitetsguide

NIF kommer til å støtte idrettsråd som startet opp tiltaket Aktivitetsguide i 2019 for å videreutvikle dette i 2020. Aktivitetsguidene blir "koblet på" en familie i målgruppen via samarbeidsparter som kommunen, NAV, flyktningstjenesten eller skolen. De gir informasjon til foreldre, hjelper til med innkjøp av utstyr, innmelding i idrettslaget og betaling av medlemskontingent, samt følger barn og ungdom til idrettslaget til de er selvhjulpne. Da får aktivitetsguiden en ny familie å følge opp.

Les mer om inkludering i idrettslag.