3125_Sogne IL Volleyball.jpg

Ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet

Offentlige myndigheter har vedtatt begrensninger på idrettsaktivitet som følge av koronaviruset. NIF har fått spørsmål om et idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet kan komme i ansvar.

Bakgrunn:

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven), gir kommunestyrer, kommunelegen, og Helsedirektoratet adgang til å fatte ulike vedtak for å forebygge allmennfaglig smittsom sykdom, eller motvirke at den blir overført. Av særlig betydning for idretten er ovennevntes adgang til å vedta:

 • forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet.
 • stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der.
 • pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler.

Det er vedtatt en egen forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), og av særlig betydning for idretten er § 13 og 14, (vår understreking):

§ 13.Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer mv. hvor personer fysisk møtes

Følgende arrangementer er forbudt:

 1. a) kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes
 2. b) idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes.

§14.Stenging av enkelte virksomheter

Følgende virksomheter skal holde stengt:

 1. a) serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
 2. b) virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende tilbud
 3. c) treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud.»

Veiledning fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet ga 1. april veiledning til forskriften, se her.

Som følge av avklaringene, vil idrettslag kunne tilrettelegge for aktivitet, forutsatt at dette gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes, og at de generelle anbefalingene for forebygging av smitte kan overholdes.

Anbefalinger fra NIF

NIF ga 2. april, i samråd med Helsedirektoratet, anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet, se her.

Overordnet er at det ikke skal utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes generelle anbefalinger, og de anbefalinger som er spesielt rettet inn mot idrettslig aktivitet. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

NIF har også presisert at der et særforbund har gitt egne begrensninger/retningslinjer for utøvelse av egen idrett, skal disse følges dersom disse er strengere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Kan et idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet bli straffet dersom aktiviteten ikke skjer i samsvar med offentlige regler og vedtak?

Dette spørsmålet er det ikke mulig å svare generelt på fordi det vil bero på en konkret vurdering av den enkelte situasjonen.

Det er imidlertid på det rene at den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser i Covid 19-forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. Dette innebærer at idrettslag eller personer som representerer idrettslaget, som tilrettelegger for aktivitet i strid med forskriftens krav eller medvirker til dette, kan straffes. Vilkåret er at overtredelsen må være forsettlig eller grovt uaktsom.

De som tilrettelegger for aktivitet, bør derfor ha satt seg grundig inn i hvilke rammer som gjelder, og vurdere nøye hvordan aktiviteten skal tilrettelegges på lovlig måte. Se nærmere om råd for å redusere risikoen for ansvar nedenfor.

Kan et idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet bli holdt erstatningsansvarlig dersom aktiviteten ikke skjer i samsvar med offentlige regler og vedtak?

Idrettslag skal ikke tilrettelegge for aktivitet dersom det ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte som ikke innebærer risiko for smitte. Dersom noen fremmer erstatningsansvar og hevder de har blitt smittet i forbindelse med aktivitet tilrettelagt av et idrettslag, vil idrettslaget bare kunne være ansvarlig dersom følgende tre vilkår er oppfylt:

 • det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, dvs. at idrettslaget har tilrettelagt for idrettslig aktivitet på en uforsvarlig måte.
 • det må foreligge et økonomisk tap
 • det må foreligge en årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet

Spørsmålet om ansvar eller ikke, er ikke mulig å besvare konkret. Det vil f.eks. være avhengig av hvem som anfører å ha blitt påført smitte (f.eks. medlem som deltar i aktivitet, eller ansatt som tilrettelegger for aktivitet), hvilken aktivitet som er utført, og hvordan smitten angivelig har blitt påført.

Det kan ikke utelukkes at et idrettslag kan holdes erstatningsansvarlig dersom noen blir smittet som følge av deltakelse i aktivitet, for eksempel om noen blir smittet som følge av at idrettslaget unnlater å desinfisere utsyr som skulle vært desinfisert. I et tilfelle med spredning av Covid-19 i samfunnet, vil det imidlertid være bevismessige utfordringer knyttet til å fastslå når, hvor og hvordan en person har blitt påført Covid-19.  

Se nærmere om råd for å redusere risikoen for ansvar nedenfor.

 

Råd for å redusere risiko for ansvar

Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet innenfor Covid-19-forskritens rammer, kan redusere risikoen for straffeansvar og erstatningskrav gjennom å gjøre grundige vurderinger før det tilrettelegges for aktivitet slik at en er trygg på at det kun tilrettelegges for aktivitet som er lovlig og forsvarlig.

Idrettslaget bør være kjent med Covid-19-forskriften, Helsedirektoratets anbefalinger, og anbefalinger gitt av NIF og særforbund. Det bør vurderes hvilken aktivitet som det skal tilrettelegges for, og hvordan aktiviteten skal kunne utøves innenfor det som er lovlig og forsvarlig. Det bør dokumenteres at idrettslaget har foretatt slike vurderinger før aktivitet igangsettes.

Dersom det er idrettslagets styre som beslutter at idrettslaget skal tilrettelegge for aktivitet i samsvar med Covid-19-forskriften, bør det i protokollen fra styremøtet fremgå hvilke vurderinger styret har gjort. Det bør også fremgå hvordan aktiviteten skal gjennomføres, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre etterlevelse av forskriften og de anbefalingene som gis av helsemyndighetene, NIF og særforbund. Slike tiltak kan omfatte f.eks. å dokumentere hvilke aktiviteter det tilrettelegges for, hvordan idrettslaget utøver kontroll på antall deltakere mv., og hvor ofte utstyr blir vasket/desinfisert. Det bør også etableres rutiner for å vurdere om aktiviteten gjennomføres i samsvar med de rammene som er satt, og for å håndtere avvik.

Der en særidrettsgruppe ønsker å drive aktivitet, bør styret sørge for at gruppestyret dokumenterer hvilken aktivitet som planlegges gjennomført, hvem som skal delta, at det er foretatt en vurdering av aktiviteten i forhold til forskrift og retningslinjer og at deltakerne er gjort kjent med vurderingen. Denne dokumentasjonen bør forelegges hovedstyret for godkjenning.