Foto Geir Owe Fredheim
Foto Geir Owe Fredheim

Fem viktige resolusjoner fra Idrettstinget søndag 26. mai

Følgende resolusjoner ble vedtatt på Idrettstinget søndag 26. mai.

1. Norsk idrett stiller seg bak enerettsmodellen som sterkt bidrar til ansvarlighet i forebygging av spillavhengighet, og samtidig gir forutsigbare inntekter til idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Idrettstinget støtter derfor myndighetenes intensivering av kampen mot pengespill som er ulovlige i Norge og tiltakene for å forhindre markedsføring av disse.

2. Det er en grunnleggende forutsetning for medlemskap, tillitsverv og deltakelse i norsk idrett, å opptre lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag, regelverk og vedtak. Idrettstinget anser det som en klart illojal handling mot norsk idrett å markedsføre, eller på annen måte bidra til å fremme ulovlige pengespill.

3.Norsk idrett vil jobbe for en rettighetsfestet, full kompensasjon av vare- og tjenestemoms og moms på idrettslagenes investeringer i egne anlegg.

4. Med «idrettsglede for alle» som visjon, er det en selvfølge at norsk idrett langsiktig arbeider for at økonomi ikke skal være en barriere for idrettsdeltakelse for barn og ungdom. Idretten må selv arbeide for å redusere egne kostnadsdrivere og jobbe for bedre rammevilkår fra det offentlige, slik at idrettslagenes kostnader kan reduseres mest mulig. Samtidig må det etableres ubyråkratiske og enkle finansieringsordninger i kommunene, som uten å skape stigma, kan understøtte deltakelsen i idretten for barn og ungdom som kommer fra familier som lever i vedvarende lavinntekt.

5. Norsk idrett deler målet om å etablere et Fritidskort for alle mellom 6 og 18 år. NIF vil delta i utviklingsarbeidet for å ivareta idrettens interesser.