Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsforbundet og Barneombudet samarbeider om en trygg og inkluderende idrett

barneombud_612.jpg
På møtet deltok Barneombud Inga Bejer Engh og ombudets fagsjef Camilla Kayed. Fra NIF møtte president Berit Kjøll, generalsekretær Karen Kvalevåg, juridisk sjef Henriette Hillestad Thune, leder idrettsfag og verdiarbeid Mads Andreassen, advokat Tord Jordet og seniorrådgiver Håvard B. Øvregård.

Onsdag 13. november var Barneombudet på besøk hos idrettsforbundet. Tema for møtet var trygg idrett gjennom en fungerende politiattestordning, og inkluderende idrett gjennom ordninger som sikrer at økonomi ikke hindrer barns deltakelse i idrett.

 

Alle som skal utføre oppgaver i idretten som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, må fremvise en ren politiattest.  Dette er et viktig virkemiddel for å hindre at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse, påtar seg oppgaver i idretten.

Justisdepartementet har nettopp gjennomført en høring om mulige endringer i politiattestordningen. I høringen har idrettsforbundet adressert viktigheten av å ha mulighet til regelmessig innhenting av politiattester. Dette er nødvendig for at politiattestordningen skal fungere etter sin hensikt.

Barneombudet tok opp samme problemstilling i sin høringsuttalelse:

«Barneombudet er kjent med at politiet ikke vil innfri ønske fra ulike aktører, for eksempel Norges idrettsforbund, Røde Kors og Redd Barna, om utstedelse av nye politiattester etter en gitt tid eller for et nytt verv. Dette mener vi er uheldig.

Barneombudet ber om at de vurderinger myndighetene har gjort i dette spørsmålet blir synliggjort i den videre oppfølgingen av denne saken. Vi er klar over at dette ikke er en del av arbeidsgruppens mandat, men vi mener likevel at Stortinget bør få en orientering om beslutningen som er tatt i dette spørsmålet, samt hvilke hensyn som er vurdert og hvordan disse hensynene er veid opp mot hverandre. En synliggjøring av barnets rett til beskyttelse og hensynet til barnets beste, vil være nødvendig for at lovgiver skal kunne vurdere den beslutningen forvaltningen her har truffet.»

På møtet diskuterte Barneombudet og idrettsforbundet denne utfordringen og hvordan denne bør følges opp, for å sikre at politiattestordningen kan fungere som et positivt bidrag til en trygg barneidrett.

En inkluderende idrett

Idrettsforbundet har i flere år jobbet med å hindre at økonomi er en barriere for barn og unges deltagelse i idrett. Dette handler både om å redusere kostnadsnivået generelt og å etablere egne ordninger for de som ikke har råd. Idrettsforbundet oppfordret Barneombudet til å se nærmere på hvordan NAV sikrer at barn i familier som mottar sosialstøtte får dekket kostnader til deltagelse i idrett og andre fritidsaktiviteter.

Idrettsforbundet orienterte også om sitt arbeid for at det nye nasjonale Fritidskortet blir fulgt opp med «Fritidskort Pluss»-ordninger i kommunene, som sikrer oppfølging av de barn som selv etter utbetalt fritidskort fortsatt ikke har råd til å delta i ønsket fritidsaktivitet. Slike tilleggs-ordninger er, etter idrettsforbundets syn, nødvendig for at Fritidskortet skal ivareta målene i Fritidserklæringen.

Både Barneombudet og Norges idrettsforbund ønsker å samarbeide videre om de sakene som ble tatt opp på møtet.