e-sport612.jpg

Idrettsforbundet har god dialog med E-sportmiljøene i Norge

Norges idrettsforbund registrerer at E-sport er på sterk fremmarsj, både i Norge og internasjonalt. Norges idrettsforbund har vært med i flere debatter, møter og seminarer om E-sport og har også hatt direkte dialog med flere E-sportmiljøer som utøver sin aktivitet i Norge i dag. Prosessen har gitt Norges idrettsforbund bedre og mer kunnskap om E-sport.

Kjennetegn ved E-sport

E-sport deles gjerne inn i to kategorier: 

  1. Esports – simulated sports. Eksempler på slike spill er FIFA20, NHL20, NBA2K og som nevnt ovenfor e-tennis, e-roing, e-golf osv.
  2. E-sports – Action/fantasy/shooter: Eksempler på slike spill er Counter Strike Go, League Of Legends (LOL), Overwatch og Hearthstone.

Organisatorisk utvikling av E-sport i Norge
De siste årene har flere idrettslag gitt tilbud om E-sport til sine medlemmer, etablert E-sportgrupper i sine idrettslag eller lagt til rette for at gaming og e-sport kan finne sted på klubbhuset. Norges idrettsforbund synes det er bra at idrettslag tar et ansvar for å tilrettelegge for at e-sportaktivitet kan skje innenfor trygge og sosiale rammer i barn og unges lokalmiljø.

Mange kommuner og fylkeskommuner ruster opp lokaler slik at E-sport kan utøves der.

Norges Fotballforbund har tatt et sterkt eierskap til e-fotball. Det arrangeres NM og det avholdes landskamper.  Norsk Toppfotball organiserer seriespill mellom de beste fotballklubbene. 

Norges idrettsforbund er kjent med at det nylig ble etablert et nasjonalt e-sportforbund. På generell basis ser Norges idrettsforbund det som positivt at miljøer som representerer nye aktiviteter samles i nasjonale medlemsbaserte organisasjoner. 

E-sport i våre naboland og internasjonalt

E-sport ble diskutert under det nordiske idrettsledermøtet på Island i september, der idrettsorganisasjonene i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge delte erfaringer og tanker om veien videre. 

I Sverige ble ikke e-sport tatt opp under Riksforbundets idrettsting i våres. I Danmark tilbys E-sportkonkurranser både av Firmaidrætsforbundet og av DGI. Det danske idrettsforbundet har foreløpig ikke behandlet spørsmålet om opptak.  Den islandske idrettsorganisasjonen ønsker å redefinere aktiviteten til E-gaming – mest fordi aktiviteten ikke anses som idrett i tradisjonell forstand. I Finland har ikke idrettsorganisasjonen så langt fattet noen beslutning knyttet til anerkjennelse av e-sport.

Internasjonalt mangler foreløpig E-sport én felles anerkjent internasjonal organisasjon som idrettsorganisasjonene kan forholde seg til. Derfor foreligger det ikke et organisasjonsmessig grunnlag for IOC å ta opp e-sport som OL-idrett. IOC har også tilkjennegitt etiske innvendinger knyttet til voldelige dataspill. IOC er derimot positive til at internasjonale særforbund tar et eierskap til «simulated sports» innenfor sine respektive idretter. Det internasjonale bildet i denne saken vil ha betydning også for en diskusjon her i Norge.

Myndighetenes forhold til E-sport
Regjeringens politikk på spillfeltet er nylig lansert av Kulturdepartementet i form av meldingen «Spillerom». Meldingen diskuterer gaming i vid forstand, men den har ikke et tydelig idrettsperspektiv.  Derimot ser den spill i et næringsperspektiv og et (ungdoms)kulturperspektiv. Samtidig har regjeringen ambisjoner om å støtte store e-sportarrangement i Norge.

Norges idrettsforbund vil i forbindelse med utarbeidelsen av den nye idrettsmeldingen gi innspill knyttet til E-sport.

Opptakskriterier
Idrettsstyret kan på bakgrunn av søknad vedta opptak av nye idretter til eksisterende særforbund. Opptak av nye nasjonale særforbund bestemmes av norsk idrett i plenum på Idrettstinget, basert på en formell søknad til NIF. Neste idrettsting avholdes i 2021.

Enhver aktivitet som ønsker å bli tatt opp som egen idrett i NIF må innfri følgende krav:  

  • Aktiviteten må samsvare med NIFs definisjon av idrett.
  • Den må ha et omfang og en utbredelse som er stor nok (minimum 1500 medlemmer), og kan ikke ha et nært slektskap til allerede opptatte forbund.  
  • Det er kun foreninger som kan bli medlem av Norges idrettsforbund. Et samarbeid med kommersielle aktører kan etter dagens lovverk ikke reguleres gjennom medlemskap, men gjennom samarbeidsavtaler med medlemsforeningen/organisasjonen.
  • Organisasjoner som ønsker medlemskap må følge NIFs lover, og forholde seg til idrettens verdigrunnlag. Dette innebærer blant annet antidopingreglement, barneidrettsbestemmelser, kjønnsbalanse, arbeid mot kampfiksing osv.