Utvalg_091.jpg

Videreutdanning (EVU)

Ved siden av grunnutdanningen i Trenerløypa finnes muligheten til å videreutvikle seg som trener gjennom etter- og videreutdanning (EVU). Dette skal gi trenere på alle nivåer muligheten til livslang læring. Gjennom EVU-tiltak kan trenere tilegne seg kompetanse på et nytt felt eller spesialisere seg innen ett område de er spesielt interessert i, som for eksempel det å være trener for barn eller for ungdom.

Det anbefales at trenere gis tilgang til etter- og videreutdanningstiltak (EVU) på de nivåene de har fullført og bestått grunnutdanningen. EVU-tiltak kan være seminarer, konferanser, fagsamlinger eller andre typer moduler. Både teori og praksis kan inngå som del av et EVU-tiltak. Det anbefales å utvikle EVU-tiltak innen fokusområdene på det gitte nivået i Trenerløypa, og at de bygger videre på Trenerløypas kompetansemål og grunnutdanninger. Særforbundet bestemmer selv form og varighet på sine EVU-tiltak. 

Tiltakene kan tilbys av flere organisasjonsledd i norsk idrett, høgskoler og universiteter, trenerforeninger og internasjonale særforbund. Særforbundene (SF) har ansvar for EVU, mens Norges idrettsforbund (NIF) kan levere EVU tiltak som ligger direkte under NIFs ansvarsområde. Dette kan være barneidrett, ungdomsidrett, toppidrett, idrettens verdier og tematikk nevnt i «Den Norske Treneren», og idrett for utøvere med funksjonsnedsettelse. Videre kan NIF, om det er et ønske fra SF, bidra til utvikling og leveranser av fellesidrettslige fagmoduler.

SF godkjenner EVU-tiltakene og gjør de kjent for trenere og klubber i egen organisasjon. Om tiltaket inngår i Trenerløypa skal det godkjennes av NIF ved Utviklingsavdelingen, og godkjenning kan utløse VO-midler (voksenopplæring). Eksempler på godkjenningsskjemaer, og kriterier for å få utløst VO-midler, fås fra NIFs utviklingsavdeling.