Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kravspesifikasjon for NM-veka

NMveka motorcross 612.jpg

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og Norsk Rikskringkasting (NRK) skal i fellesskap utvikle, planlegge og gjennomføre "NM-veka". NM-veka er et fellesprosjekt - organisert av NIF og de medvirkende særforbund (SF), og produsert/TV-sendt av NRK.

 

NIF har ansvaret som arrangør og nasjonal prosjektleder av NM-veka. De medvirkende særforbundene skal ha alt ansvar for gjennomføringen av sine konkurranser, herunder eventuelt utpeke lokale idrettslag som teknisk arrangør for sine idretters konkurranser.

NIF og NRK vil i fellesskap vurdere og utpeke fremtidige byer som er vertskap for NM-veka («vertsarrangør»). Vertsarrangør skal ha ansvar for den lokale koordinering og tilrettelegging for gjennomføringen av NM-veka. De forpliktelsene en vertsarrangør påtar seg skal løses gjennom bruk av vertsarrangør egne midler, og/eller gjennom avtaler med relevante
samarbeidspartnere som fylkeskommune, kommunen, lokalt næringsliv mm.
Samarbeidspartnere gis ikke markedsrettigheter knyttet til NM-veka, med mindre annet avtales med NIF.

I det følgende vil det bli beskrevet hvilke generelle rettigheter og forpliktelser det innebærer å bli tildelt rollen som vertsarrangør for NM-veka. Det er ikke en uttømmende oversikt, og fordelingen av ansvar, rettigheter og plikter vil tilpasses lokale forhold og avtales mellom partene. Formålet med opplistingen er kun å gi en generell beskrivelse av hva det forventes av en vertsarrangør slik at aktuelle byer/steder har et grunnlag for å vurdere ønsker og muligheter for å bli en vertsarrangør.

Styring og koordinering:
• Utpeke en lokal prosjektansvarlig og/eller etablere en gruppe/komité/team eller likende med tilstrekkelig kompetanse og ressurser tilgjengelig.
• Delta i relevante møter med NM-vekas nasjonale prosjektleder, NM-vekas
styringsgruppe mv.
• Bidra og gi bistand til koordinering av arrangementenes informasjonsforberedelser, sikkerhetsvurderinger og den medisinske beredskapen.
• Delta i overordnet beredskapsgruppe under ledelse av NIF.
• Delta i en felles kommunikasjonsgruppe under ledelse av NIF, samt ha et særskilt ansvar for kommunikasjon og markedsføring av NM-veka regionalt/lokalt.
• Følge opp de lokale tekniske arrangørklubber og være deres bindeledd mot
kommuner, fylkeskommuner, offentlige myndigheter og eventuelt andre instanser.

Tilrettelegging for idrett- og kulturarrangementer
• Inngå avtaler om bruk av nødvendige idrettsanlegg, byrom/utendørsområder, sanitærfasiliteter for SF, deltakere og publikum, og fasiliteter for å gjennomføre dopingkontroller. Anlegg, fasiliteter mv. skal stilles til vederlagsfri disposisjon.
• Under NM-veka utføre en service-funksjon for deltagende idretter og publikum. Dette omfatter blant annet å skaffe en arenaansvarlig/vert per arrangementssted som er tilgjengelig for publikum og lokal arrangør.
• Inngå avtaler om levering av kulturprogram i tilknytning til NM-veka fra gode regionale aktører.
• Under NM-veka gjennomføre et arrangement eller likende der alle de frivillige hedres. 
• Under NM-veka gjennomføre et felles arrangement for alle NM-utøverne.

Markedsføring mv.
• Utvikle og gjennomføre en regional markedsføringsplan (internt og eksternt) for NMveka, herunder konkurransene og eventuelle kulturarrangement.
• Sørge for god synlighet (både i forkant og under NM-veka) i regionen/området som NM-veka arrangeres. Dette for å søke at hver NM-konkurranse får mest mulig publikum.
• Tilstrekkelig skilting slik at det er lett å finne konkurransearenaene.
• Henge opp og ta ned all arenadressing knyttet til profilering av NM-veka og Norsk Tipping.
• Vertsarrangør vil ha mulighet til å selge inntil 15% av reklamen på arenaene der NMkonkurransene avholdes. Avtaler om arenareklame skal godkjennes av NIF før avtaleinngåelse. Plassering av reklamen avtales nærmere med NIF, og det er ingen garanti for at arenareklamen er i TV-sonen.
• Oppfylle en kravspesifikasjon for NRKs behov under NM-veka. Denne vil gjelde for hver enkelt NM-veka. NRK og NIF har utarbeidet en generell spesifikasjon for hva denne normalt vil inneholde. Dette omfatter:


1. Strøm
1.1. Strøm, inklusive trekking av kabler, forbruk og el-aggregat for NRKs
produksjonsutstyr i samsvar med NRKs produksjonsplan, uansett hvor utstyret er plassert.

2. Fibernettverk
2.1. Fibernettverk som tilsvarer størrelsen, kapasiteten, konfigurasjonen og den tekniske spesifikasjonen for øvrig etter NRKs kravspesifikasjon.
2.2. Fibernettverk skal bl.a. være tilgjengelig i hovedstudio, kommentatorbokser, mixzone, TV-/radiocompound og kontorområdet.
2.3. NRK er selv ansvarlig for det ende-til-ende utstyr som kreves for bruk av fibernettverket.

3. Kommentatorstudio mv.
3.1. For NRKs produksjon alle nødvendige bygg/konstruksjoner som omfatter, men er ikke begrenset til, kameraplattformer, kommentatorbokser ved arenaene og NRKs hovedstudio.
3.2. Minstekrav på størrelse:
3.2.1. kontor – 15 m2
3.2.2. redigeringsrom - 15 m2
3.2.3. oppholdsrom for produksjonsteamet – ca. 1 m2 pr person. Dette kan være i oppvarmet telt.
3.2.4. Sanitærfasiliteter
3.3. Hvis plattform for kamera av tekniske eller praktiske grunner, i henhold til NRKs rimelige vurdering, ikke kan brukes skal vertsbyen uten tilleggskostnad for NRK leie kamerakran eller tilsvarende utstyr.

4. Sikkerhet og akkreditering
4.1. Sørge for at TV-/radiocompound gjerdes inn og sikres av sikkerhetsvakt 24/7 fra opprigg/installasjon frem til nedrigg er ferdig. Dersom kameraer er oppmontert utendørs i konkurranseområdet utenfor tidspunkt for konkurransen skal vaktholdet også omfatte disse.
4.2. NRKs personell skal ha akkrediteringskort som sikrer tilgang til alle områder hvor de skal arbeide. Vertsbyen må konsultere NRK når de definerer sitt akkrediteringssystem med koder og soneinndelinger, for å sikre at NRKs behov blir  ivaretatt.

5. Grafikk og datasignal vedrørende tidtaking og resultater
5.1. Datasignal for bruk i NRKs produksjon. Datasignalet skal inneholde tidstagning og resultater, samt annen data som partene har er blitt enige om (f.eks. pulsmåling).
5.2. Datasignalet kan ikke inneholde reklame eller markedsføring, som bl.a. varemerker, logoer, firma eller tilsvarende, og skal være i samsvar med norsk lov og etablert EBUs praksis.
5.3. Avtalen med tidtagerfirma/dataleverandør må godkjennes av NRK for å sikre at de kan levere de nødvendige tjenester som NRK trenger til sine prioriteringer og et grafikksignal som inneholder de elementene formidlingen av konkurransene behøver.

6. Innkvartering/losji
6.1. NLA skal hjelpe NRK å finne egnet sted – hva gjelder pris og plassering – for losjering av NRKs personell. NRK betaler for booking og innkvartering.

7. Plass for mediasenter, kjøretøy, lager mv.
7.1. Plass for TV-/radiocompound (mediasenter), lager, OB-busser, kjøretøy, øvrig produksjonsutstyr som f.eks. satellittopplink mv. i samsvar med NRKs
kravspesifikasjon.

8. NRK-vert (venue manager)
8.1. En vert som kan gi NRKs personell forskjellig assistanse i løpet av NM-veka, fra og med opprigging til og med ned-rigging.

9. Transport
9.1. Relevante og nødvendige lokale transportressurser, med sjåfører, for NRKs personell. Skaffe og stille til rådighet for NRK transportmiddel, som for eksempel snøscootere, ATV eller lignende, til rigg/transport til samtlige kameraposisjoner. Antall og type transportmiddel skal avtales direkte for hvert enkelt arrangement.

10. Lys og mikrofon
10.1. Nødvendig plass for NRK til installasjon av mikrofoner på aktivitetsområder NRK gjør opptak.
10.2. Tilstrekkelig lys, minimum 800 lux med samme fargetemperatur og uten store nivåvariasjoner, innenfor alle aktivitetsområdene. (Gjelder kun ved TV sendte kveldsaktiviteter.)

11. Øvrig
11.1. Sørge for brøyting/grusing og adgang til alle steder der det skal rigges utstyr og legges/henges opp kabler, både før, under og etter NM-veka.