Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Særforbund og idrettskretser

SFKIK Klubbutvikling.jpg

Informasjonen er generell og vil være forskjellig, avhengig av hvilke behov de ulike særforbund og idrettskrets har. Modellen over viser hvordan de ulike tiltakene henger sammen.

  Her har vi samlet svar på noen spørsmål som ofte stilles om klubbutvikling.

  Har mitt forbund / min krets noe ansvar for klubbutvikling?

  Den generelle ansvarsfordelingen mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene er vedtatt i felles «Retningslinjer for samarbeidet på kompetanseområdet». Mange særforbund og kretser har en strategiplan der det står mål og strategier for hvordan forbundet/kretsen skal utvikle seg. Du bør ta utgangspunkt i disse dokumentene når du tar stilling til hvordan du skal planlegge, tilrettelegge og gjennomføre klubbutviklingen i eget forbund eller egen idrettskrets.

   

  Hvordan kan mitt forbund / min krets samkjøre oss med andre forbund og idrettskretser?

  Dere må ta utgangspunkt i egne planer og strategier for å finne ut hva forbundet skal gjøre og hvordan dere skal gjennomføre utviklingsarbeidet. Når du vet hva dere selv kan gjøre og levere, så kan dere ta direkte kontakt med de dere mener at dere trenger å samarbeide med.

   

  Hvem har ansvaret for at NIF/IK/SF er samkjørt mot klubben?

  Retningslinjene for samarbeid på kompetanseområdet presiserer ansvaret mellom forbund og idrettskretser. Hvert enkelt forbund/idrettskrets har ansvar for å samkjøre det som gjøres på fellesidrettslige områder der både forbund og idrettskretser tilbyr det samme til klubbene?

   

  Hvem kontakter jeg når vi får henvendelser fra en klubb?

  Hvis et særforbund får henvendelse / ønske om hjelp til klubbutvikling fra et fleridrettslag, så må idrettskretsen orienteres og det må avklares hvem som følger opp klubben. Kommer henvendelsen fra et særidrettslag eller en gruppe i et fleridrettslag, så kan forbundet følge opp direkte innen alle idrettsspesifikke områder. Husk at idrettskretsene har noen ansvarsoppgaver uavhengig av hvilken type klubb det gjelder (eksempel lovsaker og opptak av nye klubber).

    

  Hvor finner jeg webside med informasjon om klubbutvikling?

  Se på www.klubbutvikling.no. Her er det flere nyttige sider?

   

   

  Hvor finner jeg oversikt på veiledere for klubbutvikling? 

  Du må ha tilgang på Sportsadmin. Her finner du veiledere for klubbutvikling ved å søke etter kompetansekoden «veileder klubbutvikling». Listen er oppdatert med personer som er utdannet gjennom idrettens felles veilederutdanning. De fleste særforbund og idrettskretser har egne veiledere for spesifikke områder. Ta direkte kontakt med forbundet/idrettskretsen for å finne ut hvilke veiledere de har.

  Klubben kan ha behov for mange ulike verktøy for å gjennomføre ønsket utvikling. Det kan være maler for skjemaer, oversikt over reglement, håndbøker; eksempelvis klubbhåndboka og klubbguiden

  Klubbguiden
  - Informasjon til idrettsklubber, lag og medlemmer om hva det innebærer å være et medlem av Norges idrettsforbund, men også viktig informasjon om hvordan man stifter et idrettslag, hvilke lover og regler som gjelder. I tillegg finner man informasjon om hva slags støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi.

  Klubbhåndboka
  - Klubbhåndboka svarer på de viktigste spørsmålene om klubben og gjør det enkelt å finne ut hva som gjelder i enhver klubb. På denne siden kan du laste ned en rekke nyttige skjemaer for klubbdrift.

  Oppfølging av klubben skal sikre fremdrift på utviklingstiltak som er i gang og evaluering av tiltak som klubben har gjennomført. 

  Det første besøket fra veileder i klubb der hensikten er:

  • Etablere en god relasjon mellom klubb og klubbens overordnede organisasjonsledd.
  • Kartlegge den aktuelle klubbens viktigste behov og utfordringer.
  • Gi informasjon om hva klubben kan få av mulige kurs/ prosesser, som dekker klubbens behov.
  • Avklare om klubben trenger hjelp eller klubbutviklingstiltak.

  Kartleggingen som gjennomføres i Klubbesøket vil gi veileder informasjon om hva klubben har behov for av kurs/prosesser. Sammen vil de avklare hva klubben ønsker hjelp. Videre prosess i klubben kommer som et naturlig resultat av besøket, og klubben bestemmer alltid selv hva som skal skje videre. Resultatet av et klubbesøk kan for eksempel være at klubben gjennomfører et Startmøte for å analysere klubbens situasjon og deretter finne hvilke utviklingstiltak som er ønskelig å gjennomføre.

  Praktisk informasjon
  Tid:
  30 – 60 min
  Sted: Klubbens lokaler
  For hvem: Klubbens styre
  Holdes av veileder 

  Målet er å få satt i gang tiltak som forbedrer klubbens situasjon, ved å lage en enkel tiltaksplan for klubben. Her brukes det arbeidsmetoder for å sikre at klubbens medlemmer involveres i videre prosess. 

  Under startmøtet gjennomføres det en analyse der det kommer frem hvor klubben står i dag, hva de ønsker og konkrete forslag til hva som kan gjøres for å utvikle klubben videre.

  Ut i fra denne analysen lages en tiltaksplan som viser hva medlemmene i klubben vil gjøre. Denne planen er utgangspunktet for videre prosess og oppfølging i klubben. Det er lurt at klubben starter med å gjennomføre noen enkle tiltak, slik at de får følelsen av å lykkes. Dette kan skape motivasjon for å gjennomføre flere utviklingstiltak som forbedrer klubben på lang sikt.

  Ut fra analysen lages en tiltaksplan som viser hva medlemmene vil gjennomføre. Denne planen er utgangspunktet for videre prosess og oppfølging i klubben. Det er lurt at klubben starter med å gjennomføre noen enkle tiltak, slik at de får følelsen av å lykkes. Dette skaper motivasjon til å gjennomføre flere utviklingstiltak som utvikler klubben på lang sikt.

  Praktisk informasjon
  Tid:
  3- 4 timer
  Sted: Holdes i klubbens lokaler
  For hvem: Klubbens styre og alle klubbens medlemmer
  Prosessen holdes av veileder.  

  Kurs skal sikre at klubben tilegner seg kompetanse på de områdene de har behov. Her vil du finne informasjon om disse, om kurs som kan være aktuelle for idrettslag.
  Les mer

  Ulike prosesser som dekker spesielle utviklingsbehov i klubb. Slike prosesser må tilpasses behovene i den enkelte klubb. Det viktigste er alltid å skape den utviklingen som klubben selv ønsker. Et eksempel kan være: I større/komplekse klubber er det ikke alltid entydig hva som er klubbens prioriteringer, mål og retning. Da kan det tilbys en prosess, der klubben lager en langsiktig virksomhetsplan.

  I noen klubber kan det være ønskelig å gjennomføre korte eller lengre prosesser som dekker spesielle utviklingsbehov i den enkelte klubb. Det viktigste er alltid å skape den utviklingen klubben selv ønsker.

  Det kan være at klubben vil bygge anlegg og trenger hjelp til en anleggsprosess. Det kan være at de vil starte et nytt tilbud eller arrangement der det trengs hjelp til å komme i gang. I noen klubber er det ikke alltid entydig hva som er klubbens mål, prioriteringer, mål og retning, og de trenger bistand til å komme i gang med dette. Store klubber kan trenge hjelp til å lage en virksomhetsplan. Uansett hva klubben trenger, vil veileder gi oversikt på hvilken hjelp som er tilgjengelig for klubbene og mulige verktøy/ ressurser/ personer for å komme i gang.

  Veilederen, som leder prosessen, skreddersyr en prosess tilpasset den enkelte klubb.

  Virksomhetsplan

  Virksomhetsplan er en omfattende plan som omfatter klubbens visjon, verdier, virksomhetsidé, hovedmål, virkemidler og handlingsplan.
  Utarbeidelsen av Virksomhetsplanen må involvere flest mulige medlemmer. Dette vil skape best eierskap til planen.
  Prosessen innledes med en GAP-analyse som gir svar på følgene:

  • Hva er klubbens situasjon i dag?
  • Hvordan ønsker de at klubben skal bli?

  Styret må være med gjennom hele prosessen. De må sørge for å involvere mange i starten av prosessen for å få en best mulig felles forståelse av hva som er klubbens nå-situasjon og hvordan medlemmene ønsker at klubben skal utvikle seg. Deltakerne i prosessen bør representere alle de ulike delene av klubben, både sportslige ledere, personer i komiteer og utvalg og andre typer lederverv i idrettslaget.

  Virksomhetsplanen bør vedtas på klubbens årsmøte. Da kan klubbens styre sin egen drift ut fra en felles vedtatt plan. Det blir det enklere å prioritere fordi klubben vil bruke mindre tid på uenigheter og arbeid med ting som de ikke skal.

  Det skal kun lages én Virksomhetsplan i et fleridrettslag. Gruppene lager kun egne sportsplaner og handlingsplaner for sin aktivitet/idrett.