Særforbund og idrettskretser

Her har vi samlet svar på noen spørsmål som ofte stilles om klubbutvikling.

Har mitt forbund / min krets noe ansvar for klubbutvikling?
Ansvarsfordelingen mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene er beskrevet i felles «Retningslinjer for samarbeidet på kompetanseområdet». Mange særforbund og kretser har en strategiplan der det er vedtatt mål og strategier for hvordan forbundet/kretsen skal utvikle seg. Du bør ta utgangspunkt i disse dokumentene når du tar stilling til hvordan du skal planlegge, tilrettelegge og gjennomføre klubbutviklingen i eget forbund eller egen idrettskrets.

 

Hvordan kan mitt forbund / min krets samkjøre oss med andre forbund og idrettskretser?

Det bør tas utgangspunkt i egne planer og strategier for å finne ut hva forbundet / kretsen skal gjøre og hvordan dere skal gjennomføre utviklingsarbeidet. Når du vet hva dere selv skal gjøre og levere, så kan dere ta direkte kontakt med de dere mener at dere trenger å samarbeide med.

 

Hvem har ansvaret for at NIF/IK/SF er samkjørt mot klubben?

Både forbund og idrettskrets har ansvar for å samkjøre det som gjøres på fellesidrettslige områder der både forbund og idrettskretser tilbyr det samme til klubbene?

 

Hvem kontakter jeg når vi får henvendelser fra en klubb?

Hvis et særforbund får henvendelse / ønske om hjelp til klubbutvikling fra et fleridrettslag, så må idrettskretsen orienteres og det må avklares hvem som følger opp klubben. Kommer henvendelsen fra et særidrettslag eller en gruppe i et fleridrettslag, så kan forbundet følge opp direkte innen alle idrettsspesifikke områder. Husk at idrettskretsene har noen ansvarsoppgaver uavhengig av hvilken type klubb det gjelder (eksempel lovsaker og opptak av nye klubber).

  

Hvor finner jeg informasjon om klubbutvikling?

Se på www.klubbutvikling.no. Her er det flere nyttige sider?

 

 

Hvor finner jeg oversikt på veiledere for klubbutvikling? 

Du må ha tilgang på Sportsadmin og idrettskurs. Her finner du veiledere for klubbutvikling ved å søke etter personer som har fullført kompetanse. Ved å søke på kompetansen «veileder klubbutvikling» vil du få en oppdatert liste med personer som er utdannet gjennom idrettens felles veilederutdanning. De fleste særforbund og idrettskretser har egne veiledere for spesifikke områder. Ta direkte kontakt med forbundet/idrettskretsen for å finne ut hvilke veiledere de har.

Idretten har utviklet mange ulike verktøy som klubber kan benytte for å jobbe med både utvikling og klubbdrift. Det kan være maler for skjemaer, oversikt over reglement, håndbøker; for eksempel klubbhåndboka og klubbguiden. Vi har samlet fellesidrettslige verktøy og hjelpemidler som kan benyttes av alle. Mange særforbund har i tillegg utviklet egne hjelpemidler for å jobbe med idrettsspesifikke områder.

Klubbguiden
Her finner du informasjon til idrettslag og medlemmer om hva det innebærer å være medlem av Norges idrettsforbund. Det er veiledning på hvordan man stifter et idrettslag og hvilke lover og regler som gjelder. På sidene er det i tillegg informasjon og tips om støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi. Vi anbefaler at særforbund linker til mange av disse sidene fra egne sider uten å lage kopier av informasjonen. Da vil informasjonen være enklere å holde oppdatert. 

Klubbhåndboka
En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjør det enkelt å finne ut hvilke retningslinjer og praksis som gjelder i klubben. På denne siden kan det lastes ned en veileder som kan brukes som et utgangspunkt når klubber skal lage sin egen håndbok. Klubber vil også finne nyttige tips og maler som kan knyttes til klubbhåndboka og benyttes i klubbdrift. Denne veilederen vil fungere fint som et utgangspunkt for å lage klubbhåndbok i alle idrettslag. Flere særforbund har laget egne maler på klubbhåndbøker eller de har tatt utgangspunkt i veilederen og tilpasset denne med idrettsspesifikt innhold.  

Et besøk der en veileder fra særforbund/særlrets eller idrettskrets møter klubben med følgende hensikt:

  • Etablere en god relasjon mellom klubb og klubbens overordnede organisasjonsledd.
  • Fange opp noen av klubbens viktigste behov og utfordringer.
  • Gi informasjon om hva klubben kan få støtte / hjelp til når det gjelder de behovene som signaliseres og informasjon om kompetansetilbud som kan være nyttig for klubben.
  • Gjøre eventuell avtale om tid for å gjennomføre tiltak som støtter den utviklingen klubben ønsker.

Kartleggingen som gjennomføres i Klubbesøket vil gi veileder informasjon om hva klubben har behov for. Det som settes i gang videre kommer som et naturlig resultat av besøket, og klubben bestemmer alltid selv hva som skal skje videre. Resultatet av et klubbesøk kan for eksempel være at klubben gjennomfører et startmøte for å kartlegge grundigere og vurdere klubbens situasjon for å finne hvilke utviklingstiltak som bør gjennomføres.

Praktisk om klubbesøket
Tid:
30 – 60 min
Sted: Klubbens lokaler
For hvem: Klubbens styre og veileder fra forbund / krets

Målet er å få satt i gang tiltak som forbedrer klubbens situasjon, ved å lage en enkel tiltaksplan for klubben. Her brukes det arbeidsmetoder for å sikre at klubbens medlemmer involveres. 

Under startmøtet gjennomføres det en analyse der det kommer frem hvor klubben står i dag, hva de ønsker og konkrete forslag til hva som kan gjøres for å utvikle klubben videre.

Ut i fra denne analysen lages en tiltaksplan som viser hva medlemmene i klubben vil gjøre. Denne planen er utgangspunktet for videre prosess og oppfølging i klubben. Det er lurt at klubben starter med å gjennomføre noen enkle tiltak, slik at de får følelsen av å lykkes. Dette kan skape motivasjon for å gjennomføre flere utviklingstiltak som forbedrer klubben på lang sikt.

Praktisk informasjon
Tid:
3- 4 timer
Sted: Holdes i klubbens lokaler
For hvem: Klubbens styre og mange av klubbens ressurspersoner og medlemmer

Prosessene tilpasses behovene i den enkelte klubb for å skape den utviklingen som klubben selv ønsker. I en klubb der man ser at det er usikkerhet på hva som er klubbens prioriteringer, mål og retning, kan det være lurt med en prosess for å beskrive hva som skal være viktigst for alle å jobbe med for å utvikle klubben over tid. Klubben kan lage en langsiktig virksomhetsplan.

Dersom klubben har behov for mer anleggskapasitet, kan forbundet og/eller idrettskretsen gi hjelp til å komme i gang med en anleggsprosess. Det kan også være at klubben vil starte et nytt tilbud eller arrangement der det trengs veiledning, hjelp eller støtte til å komme i gang. Veiledere kan gi gode tips og råd om hvilken hjelp som er tilgjengelig for klubbene og mulige verktøy/ ressurser/ personer for å komme i gang.

Om klubbens virksomhetsplan

Virksomhetsplan er en omfattende plan som omfatter klubbens visjon, verdier, virksomhetsidé, hovedmål, virkemidler og handlingsplan.
Utarbeidelsen av Virksomhetsplanen må involvere flest mulige medlemmer. Dette vil skape best eierskap til planen.
Prosessen innledes med en GAP-analyse som gir svar på følgene:

  • Hva er klubbens situasjon i dag?
  • Hvordan ønsker de at klubben skal bli?

Styret må være med gjennom hele prosessen og  sørge for å involvere mange i starten av prosessen for å få en best mulig felles forståelse hvordan medlemmene ønsker at klubben skal utvikle seg. Deltakerne i prosessen bør representere alle de ulike delene av klubben, både sportslige ledere, personer i komiteer og utvalg og andre typer lederverv i idrettslaget.

Virksomhetsplanen bør vedtas på klubbens årsmøte. Da kan klubbens styre gjøre prioriteringer og ta beslutninger ut fra en felles vedtatt plan. Det blir enklere å prioritere fordi klubben vil bruke mindre tid på uenigheter og uavklarte interessemotsetninger.

Det skal kun lages én virksomhetsplan i fleridrettslag. Gruppene må ta utgangspunkt i denne planen når de lager sportsplaner og handlingsplaner for sin spesifikke aktivitet/idrett.

Oppfølging av klubben skal sikre fremdrift på utviklingstiltak som er i gang og evaluering av tiltak som klubben har gjennomført. 

Idrettens kurs skal bidra til at medlemmer, frivillige og ansatte kan tilegne seg  kompetanse som bygger større trygghet og ferdigheter i å utføre funksjoner og oppgaver knyttet til de ulike funksjonene. Her finner du informasjon om felles kurs som kan være aktuelle for å utvikle mer komeptanse for deg og ditt idrettslag.
Les mer