Gjensidige_barneidrettsforsikring.jpg

Barneidretts- og klubbforsikring

På disse siden finner man informasjon om barneidretts- og klubbforsikring.                                                                                                                                                               Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Fors.bevis barneidrett fra 01.01.2021.pdf

Hvem forsikringen gjelder:
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
g) Forsikringen gjelder i hele verden

Hva forsikringen gjelder:
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
Hvor/når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade?
Alle skader må meldes elektronisk.
Skadeskjema:
http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

Idrettens skadetelefon:

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning:

Les mer om Gjensidige barneidrettsforsikring:

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring

Klubbforsikring

 

 

Gjensidiges klubbforsikring
Gjensidige tilbyr lag- og klubbforsikring. Gjensidige tilbyr en grunnpakke med fem relevante forsikringer for lag og klubber som er utviklet i dialog med idretten. Grunnpakken er gunstig priset og inkluderer underslagsforsikring, noe lovverket i NIF pålegger klubber å ha. Klubber som kjøper grunnpakken, får også 15 % rabatt på øvrige forsikringer i Gjensidige. 

https://www.gjensidige.no/naringsliv/tema/lag-og-klubb


Idrettens helsesenters klubbforsikring
Idrettens Helsesenter er eiet av Norges fotballforbund, men tilbyr forsikringer til alle som ønsker det i norsk idrett. De har fremforhandlet en felles innkjøpsordning for forsikringer, og tilbyr klubbforsikringer innenfor følgende områder:
Ansvarsforsikring: Underslag, Bedrift/produkt, Styreansvar, Arrangøransvar. Tingforsikring: Bygning, Innbo og løsøre, Biler og arbeidsmaskiner, Avbrudd. Personforsikring: Yrkesskade, Ulykke/dugnad, Reise.
https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-forsikringssenter


Ifs klubbforsikring
Pakken gir klubbene forsikringsdekning for arrangementer, styreansvar, generelt ansvar og underslag. Klubbforsikringen gir også en basisdekning for alle medlemmer ved død og invaliditet. Klubbforsikringen inneholder en underslagsforsikring som tilfredsstiller NIFs krav. I tillegg til klubbforsikringen må klubben vurdere hvilke eiendeler som bør forsikres og om de har andre forsikringsbehov. Det kan dreie seg om bygninger med tilknyttet virksomhet, for eksempel reiseforsikring, kiosk med utsalg, anlegg og utstyr, kjøretøy som eies/leies av klubben, arbeidsmaskiner og reklamesystemer.
https://www.if.no/bedrift/forsikring-for-bedrifter/riktig-forsikret/klubbforsikring