Kriterier for VO-midler

Ifølge forskrift om Studieforbund er et kurs definert som organisert opplæring i samsvar med en studieplan som på forhånd er godkjent av studieforbundet. Forskriften krever at følgende kriterier av gjennomførte kurs må være oppnådd for å få VO-midler:

 • Kurset skal bestå av minst fire kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter per time kan inngå.
 • Kurset skal ha minst fire deltakere. Studieforbundet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere. Hvis kurset har kursleder kan kursleder regnes som en av de fire. Det er ikke krav om at kurset skal ha kursleder. Dersom kurset har kursleder skal det fremgå av studieplanen.
 • Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet eller medlemsorganisasjon før kursstart. En studieplan redegjør for kursets innhold, læringsmål, målgrupper, kursansvarlig, bruk av læringsressurser, metoder og varighet.
 • Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet skal være arrangør av kurset.
 • Kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.
 • Samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon kan ikke overstige omfanget av antall kurstimer i fysiske samlinger, og alle deltakere skal delta samtidig både ved bruk av elektronisk kommunikasjon og i fysiske samlinger. Studieplanen skal vise hvilken undervisningsform som benyttes. Obs! Grunnet korona gis det VO-midler fra 24. mars 2020 til 30. juni 2022 for heldigitale kurs på 4 timer og lengre.
 • Deltakeren skal være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
 • Deltakeren skal ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene.
 • Tid til selvstudium skal ikke inngå.
 • Studieforbundet skal gi kursdeltakere en dokumentasjon på gjennomført kurs. Dokumentasjonen skal minst inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold og omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan.
 • Innrapporterte studietiltak skal dokumenteres med fremmøtelister som viser møtedatoer, timetall og deltakernes navn, fødselsår, kjønn og bostedets postnummer. Fremmøtelisten skal være signert av kursansvarlig for kurset. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år.
 • Når det holdes kurs med tilskudd etter forskriften, skal studieforbundet eller medlemsorganisasjonen ikke belastes for utgifter til lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i offentlige undervisningslokaler. Første punktum gjelder kurs som holdes på hverdager i undervisningsåret, unntatt undervisningsferier, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00.

Utdrag fra forklaringen til forskriften:

En kursøkt som for eksempel går over tre timer, innrapporteres som tre kurstimer selv om det er innlagt pauser à inntil 15 minutter per time. Tre timer sammenhengende undervisning kan derimot ikke omregnes til fire 45-minutters enheter.

Det må være studieforbundet eller medlemsorganisasjonen som arrangerer kurset. Dette betyr at et studieforbund ikke kan ta med kurs i tilskuddsgrunnlaget som er arrangert av en organisasjon som ikke er medlem av studieforbundet.

Timene til bruk av elektronisk kommunikasjon kan ikke overstige omfanget av antall kurstimer i fysiske samlinger. Det vil si at rene nettkurs fortsatt ikke vil være tilskuddsberettiget. Departementet presiserer at kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattform som benyttes har kommunikasjonsmuligheter mellom kursleder og kursdeltakerne, og kursdeltakerne seg imellom, og når både kursleder og kursdeltakerne er logget på samtidig.

Aldersgrensen på 14 år er ikke til hinder for at yngre kan delta, men disse deltakerne utløser ikke statstilskudd.