basket612.jpg

Forskningsprosjekter

Søke om midler til forskningsprosjekter via NIF til Stiftelsen Dam.

Etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra kan søke om midler via NIF til Stiftelsen Dam til forskning innen fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Det kan søkes om støtte til en av følgende stillingstyper knyttet til en norsk institusjon:

  • Doktorgradsstipendiat
  • Postdoktor for navngitt forsker som ikke tidligere har hatt en postdoktorstilling.

Stiftelsen Dam prioriterer:

  • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten
  • Pasient-/brukernær forskning
  • Forskning på brukermedvirkning 
  • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud

NIF er søkerorganisasjon til Stiftelsen Dam og forskningsmiljøet kan sende søknad til Stiftelsen via og i samarbeid med NIF. For å kunne bruke NIF som søkerorganisasjon, må prosjektet være rettet mot sårbare og utsatte grupper, som mennesker med funksjonshemming, mennesker med minoritetsbakgrunn, fysisk syke, psykisk syke eller liknende. Det er viktig for Stiftelsen at forskningen er ønsket av søkerorganisasjonen, derfor må søkere opprette et nært samarbeid med aktuelle fagpersoner i NIF eller særforbund.

Les nøye gjennom informasjonen på https://dam.no/programmer/forskning/utlysning/ og vurder om alle krav kan innfris før du tar kontakt med NIF. Opplys kort om bakgrunn, formål og målgruppe til NIF ved Line Hurrød, line.hurrod@idrettsforbundet.no. NIF oppretter kontakt mellom søker og rette fagansvarlig i NIF/særforbund og forskningen vurderes om den er relevant eller ikke for NIF/særforbund.

Søker oppretter en bruker i damnett.no og NIF gir søker tilgang til et elektronisk søknadsskjema i damnett.no. Søknadsprosessen skjer i to runder. I runde 1 fyller søker ut en kort skisse. I runde 2 inviterer Stiftelsen Dam de søkerne med høyest score fra runde 1 til å sende utvidede søknader.  

1. februar: Søknadsfrist for kort prosjektskisse inn til NIF.

1. juni: Søknadsfrist for utvidet søknad inn til NIF. 

Stiftelsen Dam har følgende datoer og frister: 

  • Tirsdag 15. februar: Søknadsfrist. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending.
  • Torsdag 14. april: Svar på søknad. Utvalgte søkere blir invitert til å sende en utvidet søknad.  
  • Fredag 10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad.  
  • Lørdag 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling. 

Oppstart av prosjektet må være innen 15. juni første året med tildelte midler.