Styrets økonomiske beretning og idrettslagets årsberetning

Selv om regnskapsloven ble endret i 2018 så har idrettens eget regelverk krav om at styrets økonomiske beretning og idrettslagets årsberetning skal utarbeides og behandles på årsmøte/ting.

Styrets økonomiske beretning er en beretning med fokus på styrets arbeid i perioden, økonomi mm., mens idrettslagets årsberetning er en gjennomgang av idrettslagets aktiviteter mm

Alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund skal utarbeide disse 2 dokumentene, hvor det i den økonomiske beretningen er en del formalkrav til innholdet, mens man står relativt fritt ifbm innhold i årsberetningen.

Styrets økonomiske beretning
Beretningen skal inneholde punktene listet opp under, og disse er i all hovedsak basert på lovkrav og økonomiske forhold det er sentralt å opplyse om. Punktene i kursiv er ikke nødvendigvis aktuelle for alle.
Hvis usikkerhet til innhold i de ulike punktene så ta gjerne en titt på beretningen til Norges Idrettsforbund for 2020.

Titulert «styrets årsberetning» på side 72 (lenke)

 1. Virksomhet
 2. Formål
 3. Årsregnskap
  - Regnskap for 2021
  - Eierskap i selskaper
  - Økonomisk situasjon
  - Styreforsikring
  - Statlig og fylkeskommunal støtte
  - Fremtidsutsikter
  - Effekter av koronasituasjonen
  - Hendelser etter balansedagen (31.12.2021)
  - Styrets vurdering
 4. Arbeidsmiljø
 5. Aktivitets- og redegjørelsesplikten
 6. Organisasjonens virksomhet og det ytre miljø

Idrettslagets årsberetning
I idrettens lovverk (NIFs lov og lovnorm for underliggende ledd) stilles det ingen krav til innholdet i årsberetning, men det stilles krav om at det utarbeides en. (jf Lovnorm for idrettslag § 10, Lovnorm for idrettskretser § 10, Lovnorm for særkretser/regioner § 13)

Hensikten med kravet om at det skal avgis en årsberetning til årsmøtet/ting, er blant annet at organisasjonsleddets medlemmer skal få en skriftlig rapport som beskriver aktiviteter og hendelser i organisasjonsleddet gjennom året. Det er vurdert at det er det enkelte organisasjonsledd selv som vet best hvilken informasjon som er relevant og interessant for sine egne medlemmer og innholdet i årsberetningen er således opp til organisasjonsleddet selv å bestemme.

Store organisasjonsledd i idretten (årlig omsetning over 5 millioner) skal følge regnskapsloven. Store organisasjonsledd i idretten som faller inn under reglene for små foretak har etter regnskapsloven ikke krav om å utarbeide årsberetning. Det vil si at disse organisasjonsleddene kan selv velge innholdet i årsberetningen på samme måte som små organisasjonsledd.
Organisasjonsledd som ikke faller inn under reglene for små foretak i regnskapsloven §1-6, må følge regnskapslovens krav til innhold i årsberetning (regnskapsloven § 3-3 a).

Innholdet i årsberetningen:
En beretning er et dokument for fremtiden som beskriver det arbeidet som er gjort det aktuelle året/perioden, og den skal skape bedre forutsigbarhet i idrettslagets arbeid og forståelse for hvorfor styret har gjort ulike prioriteringer gjennom året.

Hva bør absolutt stå i en beretning:

 • Medlemstall/-utvikling sammenligne flere år, antall aktive utøvere osv.
 • Virksomhetsplan (de som har)
 • Verdier, visjon og virksomhetside
 • Hva har vi oppnådd
 • Hva ser vi som utfordringer
 • Hvordan er idrettslaget organisert, organisasjonsplan
 • Oversikt over øvrige tillitsvalgte/ komiteer/ utvalg/ grupper osv

Hva bør stå i beretningen:

 • Formål med idrettslaget jfr. Lovnorm §1
 • Overordnede rammer for arbeidet jfr. NIFs lov Kapitel 2.
 • Overordnede organisasjonsledds planer og strategier
 • Beskrive aktiviteten i idrettslaget - arrangementer både interne og eksterne

Hva kan stå i beretningen:

 • Hvordan idrettslaget jobber for å rekruttere medlemmer
 • Tilrettelegging for at ikke økonomi skal være en barriere
 • Samarbeidspartnere og hvordan de jobber med disse

Det er årsmøte/ting som har oppgave å formelt behandle både styrets (økonomiske) beretning, idrettslagets årsberetning og årsregnskap mm.