Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om idrettsråd.

Hva er et idrettsråd? (Lovnorm § 1)

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. Idrettslag i den aktuelle kommunen som har medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i den aktuelle kommunen.   Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsrådet er et organisasjonsledd i NIF.

Hvilken funksjon har årsmøtet?
Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet. Viktige beslutninger og valg av f.eks. styret skjer på årsmøtet.

Hvor ofte skal det holdes årsmøte? (Lovnorm §§ 13 flg.)
Et idrettsråd må avholde årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned. Det er formelle krav til hvordan årsmøtet skal innkalles med tidsfrister osv.

Når er årsmøtet vedtaksført?
Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jf. lovnormen § 13 (4).

Hvem kan delta på årsmøtet? (Lovnorm §§ 7 og 14)
På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett, inkl. forslags- og talerett:

a)            Idrettsrådets styre.

b)           Inntil fem representanter fra idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.

c)            Representanter for bedriftsidretten etter skala fastsatt av årsmøtet.

Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

I tillegg har følgende møte- og forslagsrett:  

a)            Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b)           Kontrollkomiteens medlemmer.

c)            Valgkomiteens medlemmer.

Revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. Også representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet. Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer.

Hvilke saker må årsmøtet behandle? (Lovnorm §§ 16 og 12 (7))

Årsmøtet skal:

1.            Godkjenne de fremmøtte representantene.

2.            Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3.            Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

4.            Behandle årsmeldingen.

5.            Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand.

6.            Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.

7.            Behandle forslag og saker.

8.            Vedta budsjett.

9.            Foreta følgende valg:

a. Leder og nestleder.

b. [antall] styremedlemmer og [antall] varamedlemmer.

c. To revisorer.

d. Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

e. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

I tillegg må årsmøtet behandle saker av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettsrådets størrelse eller virksomhet.

Må lovendringer vedtas på årsmøtet?
Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettskretsen og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Må det velges valgkomité? (Lovnorm §16)
Ja. Det skal velges valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Må det velges en kontrollkomité?
For idrettsråd som har en omsetning på kr 5 millioner eller mer skal årsmøtet velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteen skal i så fall bestå av minst to medlemmer.

Må det velges revisorer?
Ja, idrettsrådene plikter å velge to revisorer. Det stilles ingen formelle kompetansekrav til de valgte revisorene. Dersom idrettsrådet har en omsetning på kr 5 millioner eller mer må det engasjere revisor.  Med engasjert revisor menes statsautorisert eller registrert revisor.

Hva skjer dersom årsmøtet ikke får valgt personer til styret eller andre verv?
Et idrettsråd kan ikke avslutte sitt årsmøte før lovens krav er oppfylt. Dersom man f. eks. kun har valgt to styremedlemmer, kan ikke det sittende styret gå av før et komplett nytt styre er på plass. Årsmøtet er ikke avsluttet før saklisten er ferdigbehandlet.

Hvem kan velges som styremedlemmer i et idrettsråd? (Lovnorm §§ 5-8)
NIFs lov oppstiller flere krav til valgbarhet. Disse følger av lovnorm §§ 5, 6, 7 og 8.

Kan ansatte i idrettsråd velges som styremedlem? (Lovnorm § 7)
Nei, tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker i samme organisasjonsledd. Det er derimot anledning for de ansatte til å velge en ansattrepresentant til styret.

Må det velges styremedlemmer av begge kjønn? (Lovnorm § 5)
Ja, ved valg/oppnevning av styre, råd osv. skal begge kjønn være representert. Dersom det velges/oppnevnes flere enn tre personer skal det være minst to fra hvert kjønn. Dersom et idrettsråd ikke makter å overholde dette kravet, må det søkes om dispensasjon fra idrettskretsen.

Hva er minimumskrav til sammensetning av et styre? (Lovnorm §16)
Dette vil være avhengig av hva som står i idrettsrådets lov.

Når kan/må det innkalles til et ekstraordinært årsmøte? (Lovnorm § 18)
Det er styret som innkaller til et ekstraordinært årsmøtet, f.eks. dersom styret selv har besluttet å innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller dersom det foreligger et skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagene i idrettsrådet.

Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a)            Vedtak av styret i idrettsrådet.

b)           Vedtak på årsmøtet i idrettsrådet.

c)            Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd.

d)           Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagene tilsluttet idrettsrådet.

Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

Hvilke oppgaver har styret?
Et idrettsråd ledes og forpliktes av sitt styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styrets minimumsoppgaver fremgår av lovnormen § 19.

Har styrets leder mer ansvar enn de øvrige styremedlemmene? (Lovnorm §§ 10 og 19)
Nei.  Styret er et kollegium og treffer sine vedtak som flertallsvedtak. Styreleder og de øvrige styremedlemmene er likestilte medlemmer av styret. Lederen har imidlertid rett til å innkalle til styremøter. Dessuten er møtelederens stemme avgjørende ved stemmelikhet.

Når er styret vedtaksført? (Lovnorm § 10)
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.