Leder av Lillestrøm idrettsråd Jarle Rogndokken og ordfører i Lillestrøm kommune Kjartan Berland samarbeider godt og signerte nylig ny samarbeidsavtale. Foto: Lillestrøm idrettsråd.
Leder av Lillestrøm idrettsråd Jarle Rogndokken og ordfører i Lillestrøm kommune Kjartan Berland samarbeider godt og signerte nylig ny samarbeidsavtale. Foto: Lillestrøm idrettsråd.

Over 300 årsmøter i idrettsråd er gjennomført

De siste månedene har hundrevis av idrettsrådsårsmøter blitt gjennomført over hele landet. Nye og gamle styremedlemmer har byttet plass og nye handlingsplaner og LAM-kriterier har blitt vedtatt.

Kommunen er idrettens aller beste venn. Derfor er idrettsrådene et sentralt idrettspolitisk nivå i norsk idrett. I de fleste kommuner samarbeider kommunen og idretten godt. Idrettsrådene er en naturlig høringsinstans og en slagkraftig representant for idrettens interesser på tvers av idrettslag og særidretter.  

Vestvågøy

Vestvågøy kommune, med sine 11 500 innbyggere er spredt ut over store områder og mange mindre tettsteder adskilt av tuneller, bruer, samt smale og svingete veier. Til tross for utfordrende logistikk er årsmøtet en viktig begivenhet for idretten.

Leder av idrettsrådet, Lisa-Margrethe Arctander, er godt fornøyd med interessen rundt årsmøtene. -De siste årene har vi hatt et trettitalls fremmøtte til årsmøtet og engasjementet har vært stor, sier Arctander. Når vi vet at mange årsmøter ofte besøkes av kun avtroppende og påtroppende styremedlemmer, har Vestvågøy lyktes godt med å lage årsmøtet til en møteplass idretten ønsker å være til stede på. -Årsmøtet har derfor blitt en stor begivenhet som engasjer lokalbefolkningen langt ut over idretten, sier Arctander og fortsetter. -Faktisk så deltar som oftest også ordfører, kommunaldirektør og kultursjefen på årsmøtene.

Vinje

Til tross for sin størrelse på hele 3000 kvadratkilometer, noe som er på størrelse med Østfold fylke, har Vinje kommune kun sju idrettslag. Dette skyldes ikke manglende engasjement rundt idrett. Tvert imot. Men, med en befolkning på i underkant av 4 000 personer er det begrenset hvor mange idrettslag kommunen faktisk trenger.

Dette er ingen hindring for et velfungerende idrettsråd. En modell som mange idrettsråd i mindre kommuner benytter et at alle idrettslag har minst én representant representert i idrettsrådet og at lederposisjonen går på rundgang. Dette fører til forutsigbarhet og sikrer at alle idrettslagene får en plass rundt bordet.

Avtroppende leder, Knut Rosenkar Garnes, er godt fornøyd med ordningen og med sitt «åremål» som idrettsrådleder. -Vi har hatt et godt samarbeid i idrettsrådet de siste årene. Selv om det ikke er de store hordene som møter til årsmøtet, er alle idrettslag representert og fatter vedtak om de viktigste sakene, sier Garnes. -Vi er også veldig godt fornøyd med samarbeidet med kommunen som gir generøse tilskudd til idrettslagenes drift samt involverer idrettsrådet i politiske prosesser som angår idretten.

Årets møte ble gjennomført uten vanskelige saker og diskusjoner. Dette mener Garnes er et sunnhetstegn og viser at idrettsrådet fungerer godt. Han mener derfor etterfølgeren hans overtar et velfungerende idrettsråd.

 

Vinje.jpg

Avtroppende leder i Vinje idrettsråd, Knut Rosenkar Garnes (til venstre) sammen med nye styremedlemmer. Foto: Sondre Fjelldalen

 

Lillestrøm

Med ansattressurser og et budsjett som for små idrettsråd kan virker svimlende, har Lillestrøm idrettsråd mulighet til å drive på en helt annen måte enn de fleste andre idrettsråd. Samtidig, er dette også nødvendig. For å kunne være talerør for kommunens over 100 idrettslag er det også behov for tett oppfølging av idrettsrådets arbeid.

Dette gjelder ikke minst for samarbeidet med Lillestrøm kommune som er formalisert gjennom samarbeidsavtaler. Idrettsrådet er også høringsinstans i en rekke politiske prosesser.

I januar 2024 ble samarbeidsavtalen mellom Lillestrøm kommune og Lillestrøm idrettsråd vedtatt i kommunestyret og signert av styreleder Jarle Rogndokken og ordføreren.

Da årsmøtet i idrettsrådet ble gjennomførte tidligere i mai, ble det etterfulgt av et møte hvor kommunens nye temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2025-2028 ble diskutert. Mer konkret, ble det diskutert viktigheten av gode rammevilkår for investering, drift og vedlikehold av idrettsanlegg og den samfunnsmessige betydningen av mange og gode nok idrettsanlegg. Det var flere politiske partier til stede, og flere politikere delte sine tanker om viktigheten av idretten i kommunen.

Ordfører Kjartan Berland i Lillestrøm kommune deltok også i møtet og holdt et innlegg om idrettens betydning og rolle i Lillestrøm kommune, og uttrykte stor interesse for å løse saker som angår idretten.

 

blobid1.png

Leder av Lillestrøm idrettsråd Jarle Rogndokken smiler fornøyd til den nye samarbeidsavtalen med Lillestrøm kommune, signerte av ordfører Kjartan Berland. Foto: Lillestrøm idrettsråd.